TEMPLATE SYSVAK registreringsmelding (SYSVAK registreringsmelding)

TEMPLATE IDSYSVAK registreringsmelding
ConceptSYSVAK registreringsmelding
DescriptionDette templatet representerer det kliniske delinnholdet av en SYSVAK HendelseRequest-melding.
UseBrukes til å registrere det kliniske delinnholdet av en SYSVAK HendelseRequest-melding.
MisuseSkal ikke brukes til andre formål enn å registrere det kliniske delinnholdet av en SYSVAK HendelseRequest-melding.
PurposeDette templatet representerer det kliniske delinnholdet av en SYSVAK HendelseRequest-melding.
References
Authorsname: Astrid Askeland; organisation: DIPS AS; email: ask@dips.no
Other Details Languagename: Astrid Askeland; organisation: DIPS AS; email: ask@dips.no
OtherDetails Language Independent{PARENT:MD5-CAM-1.0.1=6562F732112B8B3F94790E178F4243A5, original_language=ISO_639-1::nb, MD5-CAM-1.0.1=742761cb3eefd264538075c6d905c41d, build_uid=e59c1fb2-ac65-4f4c-982a-175777b73439, sem_ver=0.1.0}
Keywordsvaksinering, sysvak, vaksine, immunisering
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.900
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway; Astrid Askeland, Dips ASA, Norway; Anca Heyd, DIPS ASA, Norway; Runar Kristiansen, DIPS AS, Norway; Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT, Norway; Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway; Mikkel Grønmo, Helse Nord RHF, Norway; Liv Laugen, Oslo universitetssykehus HF, Norway; John Tore Valand, Helse Bergen HF, Norway, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=SYSVAK, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.medication.v1], code=at0000, itemType=ACTION, level=1, text=Vaksineregistrering, description=Detaljer om enhver legemiddelrelatert oppgave som utføres fra et legemiddel er ordinert eller rekvirert til det er utdelt eller eventuelt kassert, for eksempel bestilling, istandgjøring, administrering, ekspedering eller seponering., comment=Dette er ikke begrenset til aktiviteter utført på bagrunn av legemiddelordineringer fra klinikere, men kan også omfatte å ta legemidler som ikke er reseptpliktige., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ACTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.medication.v1]/description[at0017], code=at0017, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=2, text=Description, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.medication.v1]/description[at0017]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=3, text=Vaksine, description=Navnet på legemiddelet, vaksinen eller det medisinske forbruksmateriellet som var fokus for aktiviteten., comment=For eksempel: 'Atenolol 100mg' eller 'Tenormin 100mg tabletter'. Det anbefales sterkt at "Legemiddel" kodes med en terminologi som understøtter beslutningsstøtte der dette er mulig, f.eks. FEST. Nivå av koding kan variere fra legemiddelnavn til strukturerte detaljer om den aktuelle legemiddelforpakningen som skal brukes. Fritekst bør bare brukes om ingen passende terminologi er tilgjengelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.medication.v1]/description[at0017]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication.v1], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=3, text=Legemiddel, description=Detaljer om et legemiddel eller en komponent av et legemiddel, inkludert detaljer om spesifikke bestanddeler., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.medication.v1]/description[at0017]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication.v1]/items[at0150], code=at0150, itemType=ELEMENT, level=4, text=Batch-ID, description=Identifikatoren tilordnet av produsenten for å identifisere produksjons-batchen for produktet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Identifikator
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.medication.v1]/description[at0017]/items[at0156], code=at0156, itemType=ELEMENT, level=3, text=Klinisk indikasjon, description=Den kliniske årsaken til legemiddeladministrasjonen., comment=For eksempel: "Angina" eller "Smerte". Koding av indikasjonen med en terminologi er foretrukket, om mulig. Dette dataelementet er repeterbart. Dersom bare denne arketypen blir brukt for å dokumentere legemiddeladministeringen, kan dette dataelementet brukes uten å tenke noe mer på det. Men dersom "Klinisk indikasjon" er registrert i både Legemiddelordinering (INSTRUCTION.medication_order) og denne Legemiddelhåndtering (ACTION.medication), må man være oppmerksom på at det kan være forskjell i registrert indikasjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.medication.v1]/description[at0017]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=3, text=Årsak, description=Årsak til at det aktuelle prosesstrinnet ble utført., comment=For eksempel: Dersom administrering er utsatt pga pasienten ikke er tilgjengelig, velges prosesstrinnet "Utsatt administrering", og "Pasienten er ikke tilgjengelig ved administreringstidspunktet" dokumenteres i dette elementet. Dersom legemiddelet seponeres pga legemiddelreaksjon, velges prosesstrinnet "Seponert", og "Legemiddelreaksjon" dokumenteres i dette elementet. NB: Dette er ikke årsaken til legemiddelordineringen, men de spesifikke årsakene til at det aktuelle prosesstrinnet ble utført. Dette vil som regel brukes for å dokumentere varians fra den opprinnelige ordineringen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.medication.v1]/description[at0017]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.sysvak_vaksinedetaljer.v1], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=3, text=SYSVAK vaksinedetaljer, description=Data som skal sendes til SYSVAK, og som ikke finnes i andre publiserte arketyper., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.medication.v1]/description[at0017]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.sysvak_vaksinedetaljer.v1]/items[at0002], code=at0002, itemType=CLUSTER, level=4, text=Vaksinand, description=Individet som får vaksinen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.medication.v1]/description[at0017]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.sysvak_vaksinedetaljer.v1]/items[at0002]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=5, text=Type personidentifikasjon, description=Alternativ type identifikasjon til vaksinand., comment=OID=9032. Skal oppgis sammen med selve identifikasjonen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.medication.v1]/description[at0017]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.sysvak_vaksinedetaljer.v1]/items[at0002]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=5, text=Vaksinand alternativ ID, description=Identifikasjon av vaksinand., comment=For eksempel passnummer, svensk personnummer eller lignende når vaksinand ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.medication.v1]/description[at0017]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.sysvak_vaksinedetaljer.v1]/items[at0005], code=at0005, itemType=CLUSTER, level=4, text=Omsorgsperson, description=Omsorgsperson for vaksinand., comment=For eksempel forelder, foresatt, verge., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.medication.v1]/description[at0017]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.sysvak_vaksinedetaljer.v1]/items[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=5, text=Type offisiell personidentifikasjon, description=Type identifikasjon til omsorgsperson., comment=Skal oppgis sammen med selve identifikasjonen. Kun Fødselsnummer eller D-nummer er gyldige verdier (OID=8327)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: SYSVAK_8327
  • Fødselsnummer 
  • D-nummer 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.medication.v1]/description[at0017]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.sysvak_vaksinedetaljer.v1]/items[at0005]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=5, text=Omsorgspersons ID, description=Identifikasjon til omsorgsperson for vaksinanden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.medication.v1]/description[at0017]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.sysvak_vaksinedetaljer.v1]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=4, text=Vaksine gitt, description=Angivelse om vaksine er gitt eller ikke., comment=Manglende vaksinasjon indikerer at en person skulle ha fått vaksinen iht. vaksinasjonsprogrammet, men at den ikke ble gitt av ulike årsaker., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.medication.v1]/description[at0017]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.sysvak_vaksinedetaljer.v1]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=4, text=Varighet utsettelse, description=Varighet på utsettelse av vaksinasjonen., comment=For eksempel kortvarig, varig (OID=9552)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.medication.v1]/description[at0017]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.sysvak_vaksinedetaljer.v1]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Vaksine satt på stedet, description=Angivelse om vaksinasjon er utført av registrerende helseenhet eller ikke., comment=Ved etterregistrering er vaksinasjonen ofte ikke satt på stedet, men ved annen helseenhet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.medication.v1]/description[at0017]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.sysvak_vaksinedetaljer.v1]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Vaksinasjondokumentasjon, description=Type dokumentasjon når vaksinasjon ikke er satt på stedet., comment=Brukes typisk ved etterregistrering. For eksempel "FDA Fiktiv dato", vaksinekort er framvist (OID=9555)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.medication.v1]/description[at0017]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sekvensnummer, description=Sekvensnummeret for den spesifikke handlingen som blir registrert., comment=For eksempel: En vaksines sekvensnummer/ nummer i en rekkefølge., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.medication.v1]/protocol[at0030], code=at0030, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=2, text=Protocol, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.medication.v1]/protocol[at0030]/items[at0103], code=at0103, itemType=ELEMENT, level=3, text=OrdineringsID, description=Identifikatoren for den opprinnelige ordineringen., comment=Dette dataelementet tillater flere forekomster som kan defineres mer eksplisitt ved behov., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]