TEMPLATE Generelt - konsept - HScore (Generelt - konsept - HScore)

TEMPLATE IDGenerelt - konsept - HScore
ConceptGenerelt - konsept - HScore
DescriptionFor å registrere HScore uten noen tilhørende kontekstdata.
UseBrukes for å registrere HScore uten noen tilhørende kontekstdata. Denne templaten er begrenset til ett konsept, og er designet for å brukes sammen med andre konseptmodeller i et datasett for et spesifikt bruksområde, for eksempel "Screening av mistenkt smittet individ". Det aktuelle tidspunktet eller tidsperioden settes ved å endre "Tidspunkt eller tidsperiode for registreringen".
PurposeFor å registrere HScore uten noen tilhørende kontekstdata.
References
Authorsdate: 2020-04-01; name: Marit Alice Venheim; email: marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no; organisation: Helse Vest IKT AS
Other Details Languagedate: 2020-04-01; name: Marit Alice Venheim; email: marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no; organisation: Helse Vest IKT AS
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.869
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-OBSERVATION.hscore.v0, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.hscore.v0], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=0, text=Generelt - konsept - HScore, description=Estimerer ett individs risiko for å ha sekundær hemofagocytisk lymfohistiocytose., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.hscore.v0]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.hscore.v0]/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Tidspunkt eller tidsintervall for registreringen, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.hscore.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=3, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.hscore.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tempratur, description=Måling av kroppstemperatur., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: <38,4°C  [Kroppstemperaturen til individet er mindre enn 38,4°C.]
 • 33: 38,4-39,4°C  [Kroppstemperaturen til individet er mellom 38,4 og 39,4°C.]
 • 49: >39.4°C  [Kroppstemperaturen til individet er større enn 39,4°C.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.hscore.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Organomegali, description=Funn av forstørret lever og/eller milt hos individet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Ingen  [Ingen forstørret lever og/eller milt hos individet.]
 • 23: Hepatomegali eller splenomegali  [Forstørret lever eller milt.]
 • 38: Hepatomegali og splenomegali  [Forstørret lever og milt.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.hscore.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Antall cytopenier, description=Antall cytopenier til stede - i den røde cellelinjen, hvite cellelinjen og/eller blodplatelinjen., comment=Definert som enten hemoglobinkonsentrasjon på 9,2 g/dL eller mindre (≤5,71 mmol/L), et antall hvite blodlegemer på 5000 hvite blodlegemer per mm³ (5,0 x 10E9/L) eller mindre, eller antall blodplater på 110 000 blodplater per mm³ (110 x 10E9/L) eller mindre, eller alle disse kriteriene kombinert., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: En linje  [Cytopeni i kun en cellelinje.]
 • 24: To linjer  [Cytopeni i to cellelinjer.]
 • 34: Tre linjer  [Cytopeni i tre cellelinjer.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.hscore.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=4, text=Triglyserider, description=Triglyseridkonsentrasjonen målt i mmol/L eller mg/dL., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: <1,5 mmol/L  [Triglyseridkonsentrasjonen er mindre enn 1,5 mmol/L eller 132,7 mg/dL.]
 • 44: 1,5-4,0 mmol/L  [Triglyseridkonsentrasjonen er 1,5-4,0 mmol/L eller 132,7-354 mg/dL.]
 • 64: >4,0 mmol/L  [Triglyseridkonsentrasjonen er større enn 4,0 mmol/L eller 354 mg/dL.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.hscore.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=4, text=Fibrinogen, description=Fibrinogenkonsentrasjonen målt i g/L eller mg/dL., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: >2,5 g/L  [Fibrinogenkonsentrasjonen er større enn 2,5 g/L eller 250 mg/dL.]
 • 30: ≤2,5 g/L  [Fibrinogenkonsentrasjonen er mindre enn eller er lik 2,5 g/L eller 250 mg/dL.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.hscore.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=4, text=Ferritin, description=Ferritinkonsentrasjonen mål i ng/mL or μg/L., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: <2000 ng/ml  [Ferritinkonsentrasjonen er mindre enn 2000 ng/ml eller 2000 μg/L.]
 • 35: 2000–6000 ng/ml  [Ferritinkonsentrasjonen er 2000-6000 ng/ml eller 2000-6000 μg/L.]
 • 50: >6000 ng/ml  [Ferritin nivået er større enn 6000 ng/ml eller 6000 μg/L.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.hscore.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=Aspartataminotransferase, description=Ett individs aspartataminotransferasekonsentrasjon målt i U/L., comment=Dette er også kjent som AST, AspAT, ASAT, AAT eller SGOT., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: <30 U/L  [Aspartataminotransferasekonsentrasjonen er mindre enn 30 U/L.]
 • 19: ≥30 U/L  [Aspartataminotransferasekonsentrasjonen er mer enn eller er lik 30 U/L.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.hscore.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hemofagocytose i benmargsaspirat, description=Funn av fagocytose i benmargsaspiratet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Nei  [Det er ikke funnet hemofagocytose i benmargsaspiratet.]
 • 35: Ja  [Det er funnet hemofagocytose i benmargsaspiratet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.hscore.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kjent immunsuppresjon, description=Tilstedeværelse av kjent immunsuppresjon., comment=For eksempel HIV-positiv eller pågående langvarig immunsuppressiv behandling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Nei  [Ingen kjent immunsuppresjon.]
 • 18: Ja  [Kjent immunsuppresjon.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.hscore.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=4, text=Total HScore, description=Summen av skår av hver enkelt kategori., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=0..337, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.hscore.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=4, text=Sannsynligheten for sekundær HLH, description=Sannsynligheten for at ett individ har sekundær hemofagocytisk lymfohistiocytose., comment=I følge tabell 5 i originalstudien av Fardet et al, https://doi.org/10.1002/art.38690., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
 • Prosent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.hscore.v0]/protocol[at0038], code=at0038, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Protocol, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]