TEMPLATE DRAFT_Laboratorie_templat (DRAFT_Laboratorie_templat)

TEMPLATE IDDRAFT_Laboratorie_templat
ConceptDRAFT_Laboratorie_templat
DescriptionFor å registrere overordnet status på laboratorieundersøkelser, utførte undersøkelser og eventuelle resultater i forbindelse med "Strukturert kreftjournal". Verdi i "Undersøkelsesnavn" fra OBSERVATION.investigation_screening bør kopieres inn i "Analysenavn" i CLUSTER.laboratory_test_analyte. Templatet inneholder bl.a. - Kartleggingsarketypen Kartleggingsspørsmål om diagnostiske undersøkelser (OBSERVATION.investigation_screening.v1) for utredning om det er gjort en laboratorieundersøkelse (patologi, kjemi). - Arketypen Laboratorieresultat (OBSERVATION.laboratory_test_result) samt Analyseresultat (CLUSTER.laboratory_test_analyte) for å dokumentere de enkelte resultatene for de enkelte laboratorieundersøkelsene. - Arketypen Analyseresultat (CLUSTER.laboratory_test_analyte) hvor undersøkelsesnavn/analysenavn bør kodes med NLK (dette må man mappe selv ut i fra Norsk LabortorieKodeverk https://www.ehelse.no/kodeverk-og-terminologi/Laboratoriekodeverk) - Arketypen Prøvemateriale CLUSTER.specimen.v1, for dokumentering av type prøvemateriale, med tilhørende NLK prøvemateriale verdisett (https://www.ehelse.no/kodeverk-og-terminologi/Laboratoriekodeverk). - Verdisett for Kartleggingsformål (gruppering_kreft kodesett fra strukturert kreftjournal prosjeketet) - Utførende laboratorium - U_LAB kodeverk fra DIPS.
UseBrukes for å registrere overordnet status på laboratorieundersøkelse, utførte undersøkelser og resultater vha. kartleggingsspørsmål om diagnostiske undersøkelser (OBSERVATION.investigation_screening.v1) (er det i det hele tatt utført en diagnostisk undersøkelse). Videre brukes spesifikk undersøkelse i kartleggingsarketypen til å eventuelt kartlegge hvilken laboratorieundersøkele det er utført (ja/nei/ukjent, Boolean, eller tekst (f.eks. tekst "utført"). Er det utført en bildediagnostisk undersøkelse (svart ja, avkrysset for sann, eller utført) skal dette dokumenteres i arketypen Bildediagnostisk svar (OBSERVATION.imaging_exam_result.v1), Hvis den spesifikke undersøkelsen er utført så kan man legge til svaret på analysen(e) i arketypen Laboratorieresultat (OBSERVATION.laboratory_test_result) og Analyseresultat (CLUSTER.laboratory_test_analyte). Hvis man har kun ett prøvemateriale og et rekvisisjonsnummer kan man legge til kun en Laboratorieresultat arketype med flere instanser av Analyseresultat CLUSTER i denne. Hvis man derimot har flere analyseresultat som enten har flere typer prøvemateriale eller rekvisisjonsnummer må man legge inn en Laboratorieresultat for hver prøvemateriale og eller rekvisisjonsnummer. Hvis man har en spesifikk analyse man vil legge inn, kan denne kodes med NLK kode (hvis tilgjengelig) i elementet Spesifikk undersøkelse-undersøkelsesnavn i kartleggingsarketypen, samt den samme koden/navnet i analysenavn i Laboratorieresultat arketypen og i analysenavnet i Analysenavn i CLUSTER arketypen Analyseresultat. Hvis man har en pakke/panel f.eks. "patologisvar" kan må man kun bruke navn og kode/eller navn på detaljene i CLUSTER arketypen Analyseresultat. Hvis man skal legge inn "annen" analyse eller uspesifisert analyser hvor bruker skal skrive dette som fritekst, kan man legge inn f.eks. "andre analyser"/"biomarkører" i spesifikk undersøkelse- analysenavn "er det gjort annen analyse?/ er det undersøkt noen biomarkører?" og hvis det er gjort så kan man legge inn Annen analyse/biomarkører i Undersøkelsesnavn i Laboratorieresultat arketypen, og blank/ingen navn/kode på analysenavn i CLUSTER Analyseresultat arketypen slik at bruker kan skrive inn navn selv. Det er mulig å legge inn prøvemateriale vha. arketypen Prøvemateriale (CLUSTER.specimen.v1) i Laboratorieresultat arketypen og den inneholder nå NLK-prøvemateriale kodesett. Det er mulig å legge inn prøvetakningsmetode i Laboratorieresultat - Prøvemateriale arketypen - her kan man f.eks. legge inn om det er et kirurgisk eller biopsi preparat, eller om det er tatt finnålsbiopsi eller grovnålsbiopsi. Det går også an å nøste in prøvemateriale i prøvemateriale hvis man først ønsker metoden f.eks Kirurgi eller Biopsi, og så hvilke biopsimetode man har brukt.
PurposeFor å registrere overordnet status på laboratorieundersøkelser, utførte undersøkelser og eventuelle resultater i forbindelse med "Strukturert kreftjournal". Verdi i "Undersøkelsesnavn" fra OBSERVATION.investigation_screening bør kopieres inn i "Analysenavn" i CLUSTER.laboratory_test_analyte. Templatet inneholder bl.a. - Kartleggingsarketypen Kartleggingsspørsmål om diagnostiske undersøkelser (OBSERVATION.investigation_screening.v1) for utredning om det er gjort en laboratorieundersøkelse (patologi, kjemi). - Arketypen Laboratorieresultat (OBSERVATION.laboratory_test_result) samt Analyseresultat (CLUSTER.laboratory_test_analyte) for å dokumentere de enkelte resultatene for de enkelte laboratorieundersøkelsene. - Arketypen Analyseresultat (CLUSTER.laboratory_test_analyte) hvor undersøkelsesnavn/analysenavn bør kodes med NLK (dette må man mappe selv ut i fra Norsk LabortorieKodeverk https://www.ehelse.no/kodeverk-og-terminologi/Laboratoriekodeverk) - Arketypen Prøvemateriale CLUSTER.specimen.v1, for dokumentering av type prøvemateriale, med tilhørende NLK prøvemateriale verdisett (https://www.ehelse.no/kodeverk-og-terminologi/Laboratoriekodeverk). - Verdisett for Kartleggingsformål (gruppering_kreft kodesett fra strukturert kreftjournal prosjeketet) - Utførende laboratorium - U_LAB kodeverk fra DIPS.
References
Authorsdate: 2023-11-23; name: Liv Laugen; organisation: NRUA
Other Details Languagedate: 2023-11-23; name: Liv Laugen; organisation: NRUA
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, PARENT:MD5-CAM-1.0.1=9D358EB1048EA1401802C3E1FDFB9A29, original_language=ISO_639-1::nb, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=e4b92afd701d073c91c7fda3dc82b08e, sem_ver=14.1.2}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.1080
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1], code=at0000, itemType=SECTION, level=0, text=DRAFT_Laboratorie_templat, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.investigation_screening.v1], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=1, text=Kartleggingsspørsmål om diagnostiske undersøkelser, description=Spørsmål og tilhørende svar som er knyttet til kartlegging om diagnostiske undersøkelser har vært utført eller ikke., comment=Svarene kan være selvrapporterte., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.investigation_screening.v1]/data[at0022], code=at0022, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=2, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.investigation_screening.v1]/data[at0022]/events[at0023], code=at0023, itemType=EVENT, level=3, text=Uspesifikk hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.investigation_screening.v1]/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=4, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.investigation_screening.v1]/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kartleggingsformål, description=Konteksten eller årsaken for kartleggingen., comment=Dette dataelementet er ment for å sette en kontekst for samlingen av spørsmål/svar til bruk senere for å gjøre spørringer på dataene. Det er ikke forventet at dette dataelementet skal være synlig for en bruker av skjemaet, men kun tilgjengelig i de lagrede dataene. For eksempel: "Preoperativ screening" eller navnet på det faktiske spørreskjemaet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: gruppering_kreft
 • Sarkom 
 • Kreft i hode og hals 
 • Hjernesvulst 
 • Brystkreft 
 • Lungekreft 
 • Kreft i fordøyelsessystemet 
 • Gynekologisk kreft 
 • Kreft i nyre og urinveier 
 • Benmargs- og blodkreft 
 • Lymfom 
 • Hudkreft 
 • Kreft i mannlige kjønnsorganer 
 • Kreft i endokrine kjertler 
 • Nevroendokrin kreft 
 • Barnekreft 
 • Øyekreft 
 • Svulst av ukjent opprinnelse / Annet 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.investigation_screening.v1]/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=5, text=Er laboratorieundersøkelser utført?, description=Er det gjort noen diagnostiske undersøkelser tidligere som er innenfor kartleggingsformålet?, comment=Navnet på dataelementet kan omformuleres til det spesifikke spørsmålet i et templat eller brukergrensesnitt. Det foreslåtte verdisettet kan tilpasses/endres i det enkelte bruksområde ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja 
 • Nei 
 • Ukjent 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.investigation_screening.v1]/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=5, text=Overordnet merknad laboratorieundersøkelser, description=Fritekstbeskrivelse om undersøkelser som er tidligere utført og som er innenfor kartleggingsformålet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.investigation_screening.v1]/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026], code=at0026, itemType=CLUSTER, level=5, text=Spesifikk undersøkelse, description=Detaljer om en spesifikk undersøkelse eller gruppe av undersøkelser som er innenfor kartleggingsformålet., comment=Bruk separate instanser av dette CLUSTER'et for å skille mellom spesifikke undersøkelser eller gruppering av undersøkelser., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.investigation_screening.v1]/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=6, text=Undersøkelsesnavn, description=Navnet på en undersøkelse eller gruppe av undersøkelser., comment=For eksempel: "Blodgass"," Røntgen thorax", "EKG" eller "Hørseltest". Koding av "Undersøkelsesnavn" med en terminologi foretrekkes der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.investigation_screening.v1]/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=6, text=Utført?, description=Er den spesifikke undersøkelsen noen gang blitt gjennomført?, comment=Navnet på dataelementet kan omformuleres til det spesifikke spørsmålet i et templat eller brukergrensesnitt. Det foreslåtte verdisettet kan tilpasses/endres i det enkelte bruksområde ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
 •  Kodet tekst
  • Ja 
  • Nei 
  • Ukjent 
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Boolsk
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=1, text=Laboratorieresultat, description=Resultat, inkludert funn og laboratoriets tolkning, av en laboratorieundersøkelse utført på prøvemateriale fra et individ eller relatert til individet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=2, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1]/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=3, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=4, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Undersøkelsesnavn, description=Navn på laboratorieundersøkelsen som er utført på prøvematerialet., comment=Undersøkelsesnavnet kan dekke ett enkelt resultat eller en gruppe av resultater. Undersøkelsesnavnet kan kodes med medisinsk kodeverk som for eksempel NLK (Norsk laboratoriekodeverk), LOINC, SNOMED CT eller lokale laboratoriekodeverk. Eksempler kan være "Glukose", "Elektrolytter", "Blodgass", "Differensialtelling", "Dyrkning", "Kortisol (morgen)" eller "histologi melanom". Navnet kan noen ganger inneholde typen prøvemateriale og/eller pasientstatus, for eksempel "fastende blodglukose" "Kalium i svette", eller inneholde annen informasjon, som "Kalium (PNA blodgass)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v1], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=5, text=Prøvemateriale, description=Et fysisk prøvemateriale tatt fra eller relatert til et individ, for undersøkelse eller analyse., comment=For eksempel kroppsvev eller kroppsvæske., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v1]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=6, text=Type prøvemateriale, description=Type prøvemateriale., comment=For eksempel venøst blod, bakteriekultur, celleprøve eller vevsprøve. Koding av prøvetypen med en terminologi er foretrukket, dersom mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: NLK-prøvemateriale
 • Abscessinnhold 
 • Arterielt blod 
 • Abortmateriale 
 • Arteriekateter 
 • Arteriekateterspiss 
 • Amnionvæske 
 • Analsekret 
 • Aspirat 
 • Ascitesvæske 
 • Atherominnhold 
 • Autopsi 
 • Avskrap 
 • Avskrap fra implantat 
 • Blod 
 • Bakteriekultur 
 • Bronkialskyllevæske 
 • Bindevev 
 • Beinbiopsi 
 • Beinvev 
 • Bihulesekret 
 • Biopsi 
 • Bittsårsekret 
 • Blemmeinnhold 
 • Blod på filterpapir 
 • Blodpose 
 • Blodutstryk 
 • Bløtvev 
 • Beinmarg 
 • Brusk 
 • Bronkialbørste 
 • Brannsårsekret 
 • Bronkialsekret 
 • Bursainnhold 
 • Buljong 
 • Celler 
 • Cellekultur 
 • Corneasekret 
 • Cornea avskrap 
 • Cervixsekret 
 • Cervix+urethrasekret 
 • CVK-spiss 
 • Blod fra CVK 
 • Cervix+vaginalsekret 
 • Cysteinnhold 
 • Dialysefilter 
 • DNA 
 • Drensvæske 
 • Drensekret 
 • Drenspiss 
 • Dialysevæske 
 • Erytrocytter, kvalitetskontroll 
 • Erytrocytter, transfusjonsreaksjon 
 • Ekstracellulærvæske 
 • Eksudat 
 • Embryomedium 
 • Endoskop, biopsiløfter 
 • Endoskop-kanal 
 • Epiduralkateterspiss 
 • Erytrocyttkonsentrat 
 • Erytrocytter 
 • EVD-spiss 
 • Ekspektorat 
 • Feces 
 • Finnålsaspirat 
 • Fosterhinne 
 • Fibroblaster 
 • Fistelsekret 
 • Follikelvæske 
 • Fremmedlegeme 
 • Galle 
 • Graft 
 • Halssekret 
 • Hår 
 • Hjerteklaff 
 • Hjerteventil 
 • Hematominnhold 
 • Hals+nasopharynxsekret 
 • Hud 
 • Hudavskrap 
 • Ikke angitt 
 • ICP-måler spiss 
 • Infusjonsvæske 
 • Indusert sputum 
 • Kateter 
 • Kateterspiss 
 • Kapillærblod 
 • Kontaktlinse 
 • Konkrement 
 • Konjunktivalsekret 
 • Kammervæske 
 • Leddvæske 
 • Leddkapsel 
 • Leukocytter 
 • Leggsårsekret 
 • Luft 
 • Lymfeknute 
 • Lymfocytter 
 • Lymfevæske 
 • Mark 
 • Mageinnhold 
 • Morsmelk 
 • Miljøprøve 
 • Mellomøresekret 
 • Munnsekret 
 • Nålebiopsi 
 • Nefrodren 
 • Nekrose 
 • Negl 
 • Nesesekret 
 • Navlestrengsblod 
 • Nefrostomikateter 
 • Nasopharynxsekret 
 • Nasopharynxaspirat 
 • Øsofagussekret 
 • Ommayareservoar 
 • Oppkast 
 • Operasjonspreparat 
 • Orm 
 • Øregangssekret 
 • Operasjonssårsekret 
 • Osteosyntesemateriale 
 • Oropharynxsekret 
 • Plasma 
 • Pacemakerelektrode 
 • Parafinkloss 
 • Parasitt 
 • Pericardvæske 
 • Peritonealt dialysat 
 • Peritoneal dialysekateter 
 • Peritoneal dialysekateterspiss 
 • Peritonealvæske 
 • Perfusat 
 • PICC-line kateter 
 • Pigtailkateterspiss 
 • Plasma, kvalitetskontroll 
 • Placenta 
 • Pleuravæske 
 • Probe 
 • Prostatasekret 
 • Plasma, transf.reaksjon 
 • Puss 
 • RNA 
 • Serum 
 • Sårsekret 
 • Sekret 
 • Sædvæske 
 • Seminalplasma 
 • Shuntspiss 
 • Shuntventil 
 • Skyllevæske 
 • Sonde 
 • Soppkultur 
 • Spinalvæske 
 • Spytt 
 • Spiral 
 • Spyttkjertelsekret 
 • Stamcelleprodukt 
 • Stent 
 • Svette 
 • Synovialhinne 
 • Synovialvev 
 • Perianal tape-prøve 
 • Transfusjonsblod 
 • Trombocyttkonsentrat, kvalitetskontroll 
 • Transfusjonsplasma 
 • Trakealsekret 
 • Transplantat 
 • Trombocyttkonsentrat 
 • Tonsillesekret 
 • Tubesekret 
 • Transtrakealt aspirat 
 • Trombocyttkonsentrat, transf.reaksjon 
 • Tungesekret 
 • Tubespiss 
 • Tårevæske 
 • Trykksårsekret 
 • Urin 
 • Urin, blærepunksjon 
 • Urin, engangskateter 
 • Urin, førstestråle 
 • Urin, ileumblære 
 • Ukjent materiale 
 • Urin, midtstråle 
 • Urin, samlepose 
 • Urin, permanent kateter 
 • Urin, pyelostomi 
 • Urethrasekret 
 • Utstryk 
 • Urin, transportagar 
 • Utskrap 
 • Uterussekret 
 • Væske 
 • Vann 
 • Ventrikkelaspirat 
 • Venøst blod 
 • Vev 
 • Venflonspiss 
 • Vesikkelvæske 
 • Vaginalsekret 
 • Virusisolat 
 • Venekateter 
 • Veneport 
 • Annet materiale 
 • Øyesekret 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v1]/items[at0097], code=at0097, itemType=ELEMENT, level=6, text=Prøvemateriale beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av prøvematerialet som blir undersøkt., comment=For eksempel: fargen og viskositeten til en væske; formen til et solid vev; eller en beskrivelse av vevsfragmenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v1]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=6, text=Prøvetakingsmetode, description=Prøvetakingsmetoden som er brukt., comment=For eksempel venepunksjon, biopsi eller reseksjon. Koding av prøvetakingsmetoden med en terminologi er foretrukket, når det er mulig. Dersom prøvetakingsmetoden er inkludert i "Type prøvemateriale" gjennom bruk av prekoordinerte koder blir dette elementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v1]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=6, text=Dato/tid for prøvetaking, description=Dato og tid for når prøvetakingen skal skje, eller har skjedd., comment=Denne dato/tidsregistreringen vil primært registreres i forbindelse med INSTRUCTION-timing, ACTION-tid, eller OBSERVATION-tider. Imidlertid er dette en kritisk informasjonsbit, og det kan være nyttig å ha mulighet til å også knytte den direkte til prøvematerialet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.laboratory_test_analyte.v1], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=5, text=Analyseresultat, description=Resultatet av en individuell laboratorieanalyse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.laboratory_test_analyte.v1]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=6, text=Analysenavn, description=Navnet på analyseresultatet., comment=Verdien for dette elementet blir vanligvis lagt inn i en spesialisering av denne arketypen, i en templat, eller i applikasjonen. For eksempel "serum natrium" eller "hemoglobin". Det er sterkt anbefalt å kode dette elementet med en terminologi, for eksempel Norsk laboratoriekodeverk, NPU, LOINC, SNOMED CT eller lokale kodesett., uncommonOntologyItems={fhir_mapping=Observation.code, hl7v2_mapping=OBX.3}, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.laboratory_test_analyte.v1]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=6, text=Analyseresultat, description=Verdien av analyseresultatet., comment=For eksempel "7,3 mmol/L" eller "Forhøyet". Datatypen "Udefinert datatype" må begrenses til en passende datatype i en spesialisering, et templat eller i applikasjonen. Datatypen Quantity har attributter fra referansemodellen som dekker flagg for normalt/unormalt, referanseområder og approksimeringer. Se https://specifications.openehr.org/releases/RM/latest/data_types.html#_dv_quantity_class for mer detaljer., uncommonOntologyItems={fhir_mapping=Observation.value[x], hl7v2_mapping=OBX.2, OBX.5, OBX.6, OBX.7, OBX.8}, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
 •  Boolsk
 •  Identifikator
 •  Multimedia
 •  Kvantitet
 •  Antall
 •  Dato/Klokkeslett
 •  Dato
 •  Klokkeslett
 •  Varighet
 •  Ordinal
 •  Skala
 •  Proporsjon
 •  URI
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekstVerdisett: external
 •  Analyserbar
 •  Intervall
 •  Intervall
 •  Intervall
 •  Intervall
 •  Intervall
 •  Intervall
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0101], code=at0101, itemType=ELEMENT, level=5, text=Merknad, description=Tekstlig tilleggsinformasjon om analyseresultatet, som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1]/protocol[at0004], code=at0004, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=2, text=Protocol, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1]/protocol[at0004]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=3, text=Organisasjon, description=En entitet som består av ett eller flere mennesker med et bestemt formål., comment=For eksempel: Et firma, institusjon, selskap, forening, nettverk, avdeling, gruppe i nærmiljøet, forsikringsselskap, behandlingsteam eller en gruppe av naboer som opptrer som støtte., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1]/protocol[at0004]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=Utførende laboratorium, description=Ustrukturert navn for organisasjonen., comment=For eksempel: "Haukeland Sykehus", "Årstad hjemmesykepleie", "YNWA Oslo" eller "JB Smith advokater"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: U_LAB
 • AHUS, Akershus universitetssykehus 
 • Fürst Patologi 
 • Gyn Lab A/S 
 • Gades Institutt, Haukeland universitetssjukehus 
 • Helse Fonna, Haugesund sjukehus 
 • Helse Førde, Førde sjukehus 
 • Helse Møre og Romsdal, Molde sjukehus 
 • Helse Sunnmøre, Ålesund sjukehus 
 • Nordlandssykehuset, Bodø 
 • Oslo universitetssykehus, Aker 
 • Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet 
 • Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 
 • Oslo universitetssykehus, Ullevål 
 • Stavanger universitetssjukehus 
 • St. Olavs Hospital 
 • Sykehuset Innlandet, Lillehammer 
 • Sykehuset i Telemark, Skien 
 • Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 
 • Sykehuset Østfold, Kalnes 
 • Sørlandet sykehus, Arendal 
 • Sørlandet sykehus, Kristiansand 
 • UNN, Universitetssykehuset i Nord-Norge 
 • Vestre Viken HF, Sykehuset Buskerud, Drammen 
 • Annet laboratorium 
 • Ukjent 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1]/protocol[at0004]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om organisasjonen som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1]/protocol[at0004]/items[at0094], code=at0094, itemType=CLUSTER, level=3, text=Rekvisisjonsdetaljer, description=Detaljer knyttet til rekvisisjonen., comment=I de fleste situasjoner finnes det én rekvisisjon og ett korresponderende svar, men under noen omstendigheter kan flere rekvisisjoner representeres ved hjelp av en enkelt laboratorieresultat-arketype. For eksempel kan en kliniker bestille "glukose" i en rekvisisjon og "urea og elektrolytter" i en ytterligere rekvisisjon, mens laboratoriet utfører begge analysene og sender en samlet rapport., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1]/protocol[at0004]/items[at0094]/items[at0063], code=at0063, itemType=ELEMENT, level=4, text=Rekvisisjon/remissenummer, description=Bestillingens/rekvisisjonens lokale identifikator/referansenummer tildelt av tjenesteyter/mottaker, som regel av LIMS., comment=Når Laboratorieinformasjonssystemet (LIMS) tildeler en identifikator, åpnes det for sporing av fremdriften/prosessforløpet på bestillingen av undersøkelsen/rekvisisjonen og for å koble undersøkelsesresultatet til rekvisisjonen/bestillingen. Som regel tilsvarer dette HL7 "Filler Order Identifier". Denne identifikatoren kalles også ofte "rekvisisjonsnummer" eller "remissenummer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null]], templateType=normal]