TEMPLATE nasjonal_informasjonsmodell_risiko_overfolsomhetsreaksjon (nasjonal_informasjonsmodell_risiko_overfolsomhetsreaksjon)

TEMPLATE IDnasjonal_informasjonsmodell_risiko_overfolsomhetsreaksjon
Conceptnasjonal_informasjonsmodell_risiko_overfolsomhetsreaksjon
DescriptionFor å registrere en klinisk vurdering om et individs tendens til overfølsomhetsreaksjoner ved eksponering eller re-eksponering for en angitt substans eller substansklasse.
UseDenne informasjonsmodellen brukes for å registrere en klinisk vurdering av en tendens til overfølsomhetsreaksjoner ved fremtidig eksponering for den angitte substansen eller substansklassen. Der en tendens er identifisert brukes modellen til å registrere informasjon eller evidens om en eller flere reaksjonshendelser. Reaksjonen kan være en hvilken som helst uønsket respons som er unik for det enkelte individ, og utløses ved eksponering for den identifiserte substansen eller substansklassen. Denne informasjonsmodellen er designet for å tillate registrering av informasjon om en bestemt substans (f.eks. amoxycillin, østers, eller biegift) eller en substansklasse (f.eks. penicilliner). Hvis en substansklasse registreres kan den spesifikke substansen registreres per reaksjon.
MisuseBrukes ikke til registrering av fysiologiske reaksjoner på fysiske fenomener, som for eksempel varme, kulde, sollys, vibrasjon, treningsaktivitet, smittestoffer eller forurensninger i mat. Brukes ikke til å registrere avvik, inkludert svikt i kliniske prosesser, intervensjoner eller produkter. For eksempel: Feil bruk, feil dosering eller feil administrasjon av en substans, feilmerking, skade forårsaket av en intervensjon eller prosedyre, overdose/forgiftning etc. Brukes ikke til å registrere en uønsket reaksjon der substansen er ukjent. Brukes ikke til å registrere reaksjoner på transfusjoner av blodkomponenter. Brukes ikke for å registrere generiske 'varsler'. Brukes ikke til å registrere mislykket behandling. Skal ikke brukes for eksplisitt registrering av et fravær (eller negativ tilstedeværelse) av en reaksjon på en hvilken som helst substans eller til spesifikke substanser, for eksempel "Ingen kjente allergier eller uønskede reaksjoner" eller "Ingen kjent allergi mot penicillin". Skal ikke brukes for eksplisitt registrering av at ingen informasjon er tilgjengelig om et individs status med tanke på uønskede reaksjoner.
PurposeFor å registrere en klinisk vurdering om et individs tendens til overfølsomhetsreaksjoner ved eksponering eller re-eksponering for en angitt substans eller substansklasse.
References
Authorsname: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no; date: 2023-09-11
Other Details Languagename: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no; date: 2023-09-11
OtherDetails Language Independent{PARENT:MD5-CAM-1.0.1=9BCA075B8894C3B870F163A8B1FD0B54, original_language=ISO_639-1::nb, MD5-CAM-1.0.1=6197c370aa6d7d6cb3d256ddde08bcb7, sem_ver=0.0.2}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.1050
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=0, text=Nasjonal informasjonsmodell: Risiko for overfølsomhetsreaksjon, description=Klinisk vurdering av tendensen for et individ til å oppleve en skadelig eller uønsket fysiologisk reaksjon ved eksponering eller re-eksponering for en substans., comment=Substanser omfatter men er ikke begrenset til: terapeutiske substanser korrekt administrert ved en passende dose for individet, mat, materiale fra planter eller dyr, eller gift fra insektstikk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Code/Agent/Agens [code], description=Den spesifikke substansen eller substansklassen som setter individet i faresonen for en reaksjonshendelse., comment=Feltet tillater en registrering av enten en spesifikk substans eller en substansklasse. En substans kan være en blanding av enkeltsubstanser, for eksempel et legemiddelprodukt. Det er sterkt anbefalt at "Substans" kodes med en terminologi som kan utløse beslutningsstøtte, der det er mulig. For eksempel: FEST, ATC eller SNOMED CT. Fritekst bør bare brukes hvis en hensiktsmessig terminologi ikke er tilgjengelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2]/data[at0001]/items[at0130], code=at0130, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinisk status [clinicalStatus], description=Status for hvorvidt risikoen for overfølsomhetsreaksjon er aktiv eller inaktiv., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Verdisett: terminology:AllergyIntolerance%20Clinical%20Status%20Codes?subset=ValueSet/$expand?url=http://hl7.org/fhir/ValueSet/allergyintolerance-clinical
 • Aktiv 
 • Inaktiv 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2]/data[at0001]/items[at0063], code=at0063, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bekreftelse [verificationStatus], description=Påstand om hvor sikkert det er at individet har en tendens eller framtidig risiko på få en overfølsomhetsreaksjon på den angitte substansen., comment=Beslutningsstøttesystemer vil typisk reagere på statusene "Ubekreftet" og "Bekreftet", og ignorere "Avkreftet". Kliniske systemer kan velge å ikke vise overfølsomhetsreaksjoner som har status "Avkreftet" i listen over overfølsomhetsreaksjoner. Imidlertid kan "Avkreftet" være nyttig for samstemming av listen over overfølsomhetsreaksjoner, eller ved kommunikasjon mellom systemer. Noen implementasjoner kan velge å gjøre dette elementet obligatorisk. Fritekst-datatypen tillater lokal variasjon ved å gjøre det mulig å legge til andre verdisett i et templat. I disse tilfellene er det anbefalt at verdiene kodes med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Verdisett: terminology:AllergyIntolerance%20Verification%20Status%20Codes?subset=ValueSet/$expand?url=http://hl7.org/fhir/ValueSet/allergyintolerance-verification
 • Ubekreftet 
 • Bekreftet 
 • Avkreftet 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2]/data[at0001]/items[at0101], code=at0101, itemType=ELEMENT, level=2, text=Alvorlighetsgrad av allergi [criticality], description=En indikasjon på potensialet for kritisk organskade eller livstruende konsekvenser., comment=Dette kan ses på som en vurdering av et "worst case scenario". I de fleste kontekster vil "Lav" være en standardverdi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Verdisett: terminology:AllergyIntoleranceSeverity?subset=ValueSet/$expand?url=http://hl7.org/fhir/ValueSet/reaction-event-severity
 • Lav 
 • Høy 
 • Ubestemt 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2]/data[at0001]/items[at0120], code=at0120, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kategori [category], description=Kategorien til den angitte substansen., comment=Dette dataelementet er inkludert fordi det brukes i enkelte kliniske systemer. Dataene kan avledes fra substansen dersom man bruker hierarkiske kodesystemer, og er i slike tilfeller overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Verdisett: terminology:AllergyIntolerance%20Category?subset=ValueSet/$expand?url=http://hl7.org/fhir/ValueSet/allergy-intolerance-category
 • Mat 
 • Legemiddel 
 • Annet 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2]/data[at0001]/items[at0058], code=at0058, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type [type], description=Identifisering av overfølsomhetsreaksjonens underliggende fysiologiske mekanisme., comment=Immunmediert respons har tradisjonelt blitt ansett som en indikator for eskalering av signifikant fremtidig risiko. Moderne kunnskap tyder på at noen reaksjoner tidligere antatt å være immune faktisk er ikke-immune og likevel innebærer livstruende risiko. I tillegg kan mange antatt ikke-immunologiske reaksjoner faktisk være immunologiske, siden det finnes mangler i vårt diagnostiske apparat som gjør at vi ikke klarer å identifisere mekanismen. Immunologiske tester kan gi evidens for identifisering av mekanisme og årsakssubstans, men ingen tester er 100% sensitive eller spesifikke. Det erkjennes at klinikere ofte ikke kan identifisere mekanismen for en gitt reaksjon. Dette dataelementet er likevel inkludert fordi det blir brukt i mange eldre systemer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Verdisett: terminology:AllergyIntolerance%20Type?subset=ValueSet/$expand?url=http://hl7.org/fhir/ValueSet/allergy-intolerance-type
 • Immunmediert 
 • Ikke-immunmediert 
 • Uviss 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.adverse_reaction_event.v1], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=2, text=Reaksjon, description=Informasjon om en spesifikk overfølsomhetsreaksjonshendelse forårsaket av eksponering for en spesifikk substans., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.adverse_reaction_event.v1]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spesifikk substans, description=Substansen som anses for å være årsaken til den spesifikke reaksjonshendelsen., comment=For eksempel "Amoxicillin". I feltet "Spesifikk substans" kan kun en spesifikk substans, og ikke en substansgruppe, registreres. En substans kan være en blanding av enkeltsubstanser, for eksempel et legemiddelprodukt. Om verdien som registreres i "Substans" i foreldrearketypen er en spesifikk substans kan verdien dupliseres i dette dataelementet. Det anbefales sterkt at "Spesifikk substans" kodes med en terminologi, for eksempel FEST, ATC eller SNOMED CT., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.adverse_reaction_event.v1]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sikkerhet, description=Graden av klinisk sikkerhet om at reaksjonsmanifestasjonen av denne reaksjonshendelsen ble forårsaket av eksponering for den angitte substansen., comment=Fritekst-datatypen tillater lokal variasjon ved å gjøre det mulig å legge til andre verdisett i et templat. I disse tilfellene er det anbefalt at verdiene kodes med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Verdisett: terminology:AllergyIntolerance%20Verification%20Status%20Codes?subset=ValueSet/$expand?url=http://hl7.org/fhir/ValueSet/allergyintolerance-verification
 • Ubekreftet 
 • Bekreftet 
 • Avkreftet 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.adverse_reaction_event.v1]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=3, text=Manifestasjon [reaction.manifestation], description=Kliniske symptomer og/eller tegn som observeres eller assosieres med reaksjonen., comment=Reaksjonsmanifestasjon kan uttrykkes som et enkeltord, en setning eller kort beskrivelse, for eksempel "kvalme" eller "utslett". "Ingen reaksjon" kan være passende når en reaksjon har skjedd tidligere, men ikke skjedde igjen ved ny eksponering. Det foretrekkes at reaksjonsmanifestasjon kodes ved hjelp av en terminologi når dette er mulig. Verdiene som registreres her kan vises i et skjermbilde som en del av en liste over uønskede reaksjoner., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.adverse_reaction_event.v1]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=3, text=Reaksjonsbeskrivelse, description=En fritekstbeskrivelse om den uønskede reaksjonen som helhet, inklusiv detaljer om reaksjonsmanifestasjonen dersom påkrevd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.adverse_reaction_event.v1]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Reaksjonsdebut, description=Dato og tidspunkt for når reaksjonen startet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.adverse_reaction_event.v1]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=3, text=Reaksjonens varighet, description=Den totale tidsperioden reaksjonsmanifestasjonen var tilstede., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.adverse_reaction_event.v1]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=3, text=Reaksjonens alvorlighetsgrad, description=Klinisk vurdering av hendelsens alvorlighetsgrad som helhet, potensielt med vurderinger av de ulike manifestasjonene., comment=Det anerkjennes at denne vurderingen er svært subjektiv. Det kan være noen kliniske områder hvor objektive scoringer brukes. Objektive scoringer kan inkluderes i denne modellen ved bruk av SLOTet "Reaksjonsdetaljer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Verdisett: terminology:AllergyIntoleranceSeverity?subset=ValueSet/$expand?url=http://hl7.org/fhir/ValueSet/reaction-event-severity
 • Mild 
 • Moderat 
 • Alvorlig 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2]/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Allergi/intoleranse beskrivelse [note], description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om risikoen for overfølsomhetsreaksjon, som ikke fanges opp i andre felter., comment=For eksempel: Grunnlag for at "Alvorlighetsgrad" er satt til "Høy", instruksjoner relatert til fremtidige eksponeringer for eller administrasjon av substansen, som administrasjon ved en intensivenhet eller under kortikosteroidbehandling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2]/protocol[at0042], code=at0042, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Protocol, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2]/protocol[at0042]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato da informasjonen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]