TEMPLATE Nasjonal_informasjonsmodell_for_overfolsomhetsreaksjoner (Nasjonal_informasjonsmodell_for_overfolsomhetsreaksjoner)

TEMPLATE IDNasjonal_informasjonsmodell_for_overfolsomhetsreaksjoner
ConceptNasjonal_informasjonsmodell_for_overfolsomhetsreaksjoner
DescriptionFor å representere informasjonsmodell i Nasjonal informasjonsmodell for overfølsomhetsreaksjoner v0.9.
UseBrukes for å representere informasjonsmodell i Nasjonal informasjonsmodell for overfølsomhetsreaksjoner v0.9.
PurposeFor å representere informasjonsmodell i Nasjonal informasjonsmodell for overfølsomhetsreaksjoner v0.9.
References
Authorsname: John Tore Valand; organisation: Helse Vest IKT AS; email: john.tore.valand@helse-vest-ikt.no; date: 2023-06-29
Other Details Languagename: John Tore Valand; organisation: Helse Vest IKT AS; email: john.tore.valand@helse-vest-ikt.no; date: 2023-06-29
OtherDetails Language Independent{PARENT:MD5-CAM-1.0.1=6562F732112B8B3F94790E178F4243A5, original_language=ISO_639-1::nb, MD5-CAM-1.0.1=a6a75355905409281e3cc3c461eccde0, sem_ver=10.0.1}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.1044
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Nasjonal_informasjonsmodell_for_overfolsomhetsreaksjoner, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=1, text=Risiko for overfølsomhetsreaksjon, description=Klinisk vurdering av tendensen for et individ til å oppleve en skadelig eller uønsket fysiologisk reaksjon ved eksponering eller re-eksponering for en substans., comment=Substanser omfatter men er ikke begrenset til: terapeutiske substanser korrekt administrert ved en passende dose for individet, mat, materiale fra planter eller dyr, eller gift fra insektstikk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=2, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Code/Agent/Agens [code], description=Den spesifikke substansen eller substansklassen som setter individet i faresonen for en reaksjonshendelse., comment=Feltet tillater en registrering av enten en spesifikk substans eller en substansklasse. En substans kan være en blanding av enkeltsubstanser, for eksempel et legemiddelprodukt. Det er sterkt anbefalt at "Substans" kodes med en terminologi som kan utløse beslutningsstøtte, der det er mulig. For eksempel: FEST, ATC eller SNOMED CT. Fritekst bør bare brukes hvis en hensiktsmessig terminologi ikke er tilgjengelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1]/data[at0001]/items[at0130], code=at0130, itemType=ELEMENT, level=3, text=Klinisk status [clinicalStatus], description=Status for hvorvidt risikoen for overfølsomhetsreaksjon er aktiv eller inaktiv., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Verdisett: terminology:AllergyIntolerance%20Clinical%20Status%20Codes?subset=ValueSet/$expand?url=http://hl7.org/fhir/ValueSet/allergyintolerance-clinical
  • Aktiv 
  • Inaktiv 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1]/data[at0001]/items[at0063], code=at0063, itemType=ELEMENT, level=3, text=Bekreftelse [verificationStatus], description=Påstand om hvor sikkert det er at individet har en tendens eller framtidig risiko på få en overfølsomhetsreaksjon på den angitte substansen., comment=Beslutningsstøttesystemer vil typisk reagere på statusene "Ubekreftet" og "Bekreftet", og ignorere "Avkreftet". Kliniske systemer kan velge å ikke vise overfølsomhetsreaksjoner som har status "Avkreftet" i listen over overfølsomhetsreaksjoner. Imidlertid kan "Avkreftet" være nyttig for samstemming av listen over overfølsomhetsreaksjoner, eller ved kommunikasjon mellom systemer. Noen implementasjoner kan velge å gjøre dette elementet obligatorisk. Fritekst-datatypen tillater lokal variasjon ved å gjøre det mulig å legge til andre verdisett i et templat. I disse tilfellene er det anbefalt at verdiene kodes med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Verdisett: terminology:AllergyIntolerance%20Verification%20Status%20Codes?subset=ValueSet/$expand?url=http://hl7.org/fhir/ValueSet/allergyintolerance-verification
  • Ubekreftet 
  • Bekreftet 
  • Avkreftet 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1]/data[at0001]/items[at0101], code=at0101, itemType=ELEMENT, level=3, text=Alvorlighetsgrad av allergi [criticality], description=En indikasjon på potensialet for kritisk organskade eller livstruende konsekvenser., comment=Dette kan ses på som en vurdering av et "worst case scenario". I de fleste kontekster vil "Lav" være en standardverdi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Lav 
  • Høy 
  • Ubestemt 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1]/data[at0001]/items[at0120], code=at0120, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kategori [category], description=Kategorien til den angitte substansen., comment=Dette dataelementet er inkludert fordi det brukes i enkelte kliniske systemer. Dataene kan avledes fra substansen dersom man bruker hierarkiske kodesystemer, og er i slike tilfeller overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1]/data[at0001]/items[at0058], code=at0058, itemType=ELEMENT, level=3, text=Type [type], description=Identifisering av overfølsomhetsreaksjonens underliggende fysiologiske mekanisme., comment=Immunmediert respons har tradisjonelt blitt ansett som en indikator for eskalering av signifikant fremtidig risiko. Moderne kunnskap tyder på at noen reaksjoner tidligere antatt å være immune faktisk er ikke-immune og likevel innebærer livstruende risiko. I tillegg kan mange antatt ikke-immunologiske reaksjoner faktisk være immunologiske, siden det finnes mangler i vårt diagnostiske apparat som gjør at vi ikke klarer å identifisere mekanismen. Immunologiske tester kan gi evidens for identifisering av mekanisme og årsakssubstans, men ingen tester er 100% sensitive eller spesifikke. Det erkjennes at klinikere ofte ikke kan identifisere mekanismen for en gitt reaksjon. Dette dataelementet er likevel inkludert fordi det blir brukt i mange eldre systemer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.adverse_reaction_event.v0], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=3, text=Reaksjon [reaction], description=Informasjon om en spesifikk overfølsomhetsreaksjonshendelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.adverse_reaction_event.v0]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Manifestasjon [reaction.manifestation], description=Kliniske symptomer og/eller tegn som observeres eller assosieres med reaksjonen., comment=Reaksjonsmanifestasjon kan uttrykkes som et enkeltord, en setning eller kort beskrivelse, for eksempel "kvalme" eller "utslett". "Ingen reaksjon" kan være passende når en reaksjon har skjedd tidligere, men ikke skjedde igjen ved ny eksponering. Det foretrekkes at reaksjonsmanifestasjon kodes ved hjelp av en terminologi når dette er mulig. Verdiene som registreres her kan vises i et skjermbilde som en del av en liste over uønskede reaksjoner., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1]/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=3, text=Allergi/intoleranse beskrivelse [note], description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om risikoen for overfølsomhetsreaksjon, som ikke fanges opp i andre felter., comment=For eksempel: Grunnlag for at "Alvorlighetsgrad" er satt til "Høy", instruksjoner relatert til fremtidige eksponeringer for eller administrasjon av substansen, som administrasjon ved en intensivenhet eller under kortikosteroidbehandling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]