ARCHETYPE Kontraindikasjon (openEHR-EHR-EVALUATION.contraindication.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.contraindication.v0
ConceptKontraindikasjon
DescriptionEn klinisk intervensjon (for eksempel: en behandling, en prøve eller prosedyre) som ikke må utføres på pasienten på grunn av sannsynlighet eller mulighet for at individet kan påføres skade.
UseBrukes for å registrere en kontraindikasjon for en klinisk intervensjon i journalen på grunn av sannsynlighet eller mulighet for at individet kan påføres skade om intervensjonen utføres. Denne arketypen kan også brukes å opprette en kontraindikasjon for en klinisk intervensjon i journalen til en pasient også i tilfeller hvor den uønskede kliniske effekten kan påføre andre skade og ikke direkte pasienten selv. For eksempel: Adminstrasjon av levende vaksiner bør registreres som en kontraindikasjon hos et individ som har familiemedlemmer som er immunosupprimerte eller som er i en aktiv immunosupprimerende behandling da dette familiemedlemmet kan ha en stor risiko for å få en infeksjonssykdom. Denne arketypen bør regnes som en viktig arketype for beslutningsstøttesystemer i forbindelse med forordning av nye kliniske intervensjoner. Kontraindikasjonen kan angis på en rekke måter, for eksempel: -Tidligere erfaring med en utført prosedyre og med påfølgende klinisk vurdering om at dette ikke skal gjentas. -Implantasjon av metallimplantater som utelukker noen bildediagnostiske undersøkelser. -Resultater av genundersøkelser som indikerer at en uønsket hendelse kan forekomme om en behandling utføres eller et legemiddel administreres. -Negativ erfaring med liknende behandling, legemiddel eller prosedyre hos familiemedlemmer. I tilfeller som omhandler legemidler eller vaksiner vil denne arketypen supplere arketypen EVALUATION.adverse_reaction_risk (Risiko for overfølsomhetsreaksjon) ved å angi andre årsaker til at et legemiddel eller en vaksine ikke bør administreres, utover overfølsomhetsreaksjoner. I lys av dette bør klinisk beslutningsstøtte for ordinering inneholde en referanse til denne arketypen samt arketypen EVALUATION.adverse_reaction_risk som en del av en trygg ordineringsprosess.
MisuseBrukes ikke for å registrere forekomst av en overfølsomhetsreaksjon knyttet til en substans eller agens - bruk EVALUATION.adverse_reaction_risk for dette formålet. Brukes ikke til å registrere individets personlige preferanser. Bruk spesifikke arketyper for dette formålet.
PurposeFor å registrere en kontraindikasjon for en klinisk intervensjon (for eksempel en behandling, en prøve eller prosedyre) som ikke må utføres på pasienten på grunn av sannsynlighet eller mulighet for at individet kan påføres skade.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 14-11-2012
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 14-11-2012
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=6F4D6087ACF673059E83EDBC26EE7370, build_uid=8f7a8797-dffa-4ef4-9051-182c6a8eac0b, revision=0.0.1-alpha}
Keywordskontraindikasjon, forebygge, unngå, uønsket hendelse
Lifecyclein_development
UID28849903-a4eb-41ab-91ab-d844fd282bfb
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.645
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En klinisk intervensjon (for eksempel: en behandling, en prøve eller prosedyre) som ikke må utføres på pasienten på grunn av sannsynlighet eller mulighet for at individet kan påføres skade., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Fatima Almeida, Critical SW, Portugal
Tomas Alme, DIPS, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Bjoern Naess, DIPS ASA, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand og Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen HF, Nasjonal IKT HF
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={description=[], identities=[], activities=[], details=[], items=[], contacts=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kontraindisert intervensjon, description=Navnet på den kliniske intervensjonen eller type intervensjon, for eksempel: en behandling, en prøve eller prosedyre., comment=Koding av "Kontraindisert intervensjon" med en terminologi er ønskelig der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Status, description=Påstand om hvor sikkert det er at individet har en framtidig skaderisiko på grunn "Kontraindisert intervensjon"., comment=Beslutningsstøtte vil typisk utløse advarsler for "Mistenkt", "Sannsynlig", "Bekreftet", og ignorere "Avkreftet". Kliniske systemer kan velge å ikke vise registreringer av en kontraindikasjon med status "Avkreftet" i en liste over kontraindikasjoner. Likevel kan "Avkreftet" være nyttig for sammenstilling av ulike lister over kontraindikasjoner eller ved kommunikasjon mellom systemer. Noen systemer kan velge å gjøre dette elementet obligatorisk. "Opphørt" kan brukes ulikt i ulike systemer avhengig av klinisk bruk og kontekst. Fritekst-datatypen tillater lokal variasjon ved å gjøre det mulig å bruke andre verdisett for dette dataelementet i en templat. Det er i denne situasjonen anbefalt å kode verdiene med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Mistenkt [En lav grad av sikkerhet om utførelse av "Kontraindisert intervensjon" vil påføre individet eller familiemedlemmet skade.]
  • Sannsynlig [En rimelig grad av sikkerhet at utførelse av "Kontraindisert intervensjon" vil påføre individet eller familiemedlemmet skade.]
  • Bekreftet [En stor grad av sikkerhet at utførelse av "Kontraindisert intervensjon" vil påføre individet eller familiemedlemmet skade.]
  • Opphørt [Den tidligere påstanden om at individet ikke bør eksponeres for "Kontraindisert intervensjon" er klinisk revurdert og er ikke lenger vurdert som en aktiv risiko.]
  • Avkreftet [Den tidligere påstanden om at individet ikke bør eksponeres for "Kontraindisert intervensjon" er avvist med høy grad av klinisk sikkerhet ved testing.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kritikalitet, description=En indikasjon av potensiale for kritisk organskade eller livstruende konsekvenser., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Lav [Utførelse av "Kontraindisert intervensjon" vil sannsynligvis ikke resultere i kritisk organskade eller livstruende konsekvenser for individet eller familiemedlemmet. Fremtidig eksponering for den identifiserte intervensjonen bør regnes som en relativ kontraindikasjon under ordinære kliniske omstendigheter.]
 • Høy [Utførelse av "Kontraindisert intervensjon" kan resultere i kritisk organskade eller livstruende konsekvenser. Fremtidig eksponering for den identifiserte intervensjonen bør regnes som en absolutt kontraindikasjon under ordinære kliniske omstendigheter.]
 • Ubestemt [Umulig å vurdere med tilgjengelig informasjon.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Indikasjon, description=Den kliniske årsaken til at den identifiserte "Kontraindisert intervensjon" ikke skal benyttes eller utføres., comment=I denne arketypen vil dataelementet "Indikasjon" representere den kliniske årsaken til at den identifiserte intervensjonen ikke skal utføres. Koding av "Indikasjon" med en terminologi er ønskelig, der det er mulig. Merk: en valgfri URI lenke til dokumentasjon i pasientjournalen er også tillatt ved å benytte attributter fra referansemodellen. For eksempel vil en implantert pacemaker være en indikasjon på at en MR undersøkelse ikke bør utføres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Rasjonale, description=Fritekstbeskrivelse som forklarer forholdet mellom "Indikasjon" og "Kontraindisert intervensjon"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kategori, description=Kategorisering av "Kontraindisert intervensjon"., comment=Dette dataelementet er inkludert fordi det registreres i flere eksisterende kliniske systemer. Informasjonen kan avledes fra "Kontraindisert intervensjon" dersom hierarkiske kodesystemer er brukt, og vil i slike tilfeller være redundant., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere informasjon om kontraindikasjonen, som ikke kan registreres i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], relationships=[], provider=[], context=[], capabilities=[], target=[], state=[], credentials=[], ism_transition=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Start av gyldighetsperiode, description=Dato/tid når kontraindikasjonen blir aktiv., comment=Dette dataelementet er ment for å brukes når et forsiktighetshensyn er ment å starte på et tidspunkt i fremtiden. For eksempel: kontraindikasjonen for MR undersøkelse vil bare være relevant etter at en pacemaker er implantert., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Evalueringsdato, description=Dato for neste kliniske evaluering., comment=Ved omstendigheter der en kontraindikasjon ikke er på ubestemt tid eller livslange, kan dette dataelementet brukes til å registrere når kontraindikasjonen bør evalueres. For eksempel: Planlegg en evalueringsdato når det er forventet at familiemedlemmet ikke lenger vil ta immunhemmende behandling, kontraindikasjonen er da opphørt og levende vaksiner kan administreres til individet igjen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da kontraindikasjonen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], other_participations=[], events=[], content=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0006], code=at0006, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Start av gyldighetsperiode, description=Dato/tid når kontraindikasjonen blir aktiv., comment=Dette dataelementet er ment for å brukes når et forsiktighetshensyn er ment å starte på et tidspunkt i fremtiden. For eksempel: kontraindikasjonen for MR undersøkelse vil bare være relevant etter at en pacemaker er implantert., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Evalueringsdato, description=Dato for neste kliniske evaluering., comment=Ved omstendigheter der en kontraindikasjon ikke er på ubestemt tid eller livslange, kan dette dataelementet brukes til å registrere når kontraindikasjonen bør evalueres. For eksempel: Planlegg en evalueringsdato når det er forventet at familiemedlemmet ikke lenger vil ta immunhemmende behandling, kontraindikasjonen er da opphørt og levende vaksiner kan administreres til individet igjen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da kontraindikasjonen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]