ARCHETYPE Kontraindikasjon (openEHR-EHR-EVALUATION.contraindication.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.contraindication.v1
ConceptKontraindikasjon
DescriptionEt klinisk tiltak (for eksempel - men ikke begrenset til, en behandling, en prøve eller prosedyre) som ikke må utføres på pasienten på grunn av sannsynlighet eller mulighet for at individet kan påføres skade.
UseBrukes for å registrere en kontraindikasjon for en klinisk intervensjon i journalen på grunn av sannsynlighet eller mulighet for at individet kan påføres skade om intervensjonen utføres. Denne arketypen kan også brukes å opprette en kontraindikasjon for en klinisk intervensjon i journalen til en pasient også i tilfeller hvor den uønskede kliniske effekten kan påføre andre skade og ikke direkte pasienten selv. For eksempel: Administrasjon av levende vaksiner bør registreres som en kontraindikasjon hos et individ som har familiemedlemmer som er immunosupprimert eller som er i en aktiv immunosupprimerende behandling fordi dette familiemedlemmet kan ha en stor risiko for å få en infeksjonssykdom. Denne arketypen bør regnes som en viktig arketype for beslutningsstøttesystemer i forbindelse med forordning av nye kliniske intervensjoner. Kontraindikasjonen kan angis på en rekke måter, for eksempel: - Tidligere erfaring med en utført prosedyre og med påfølgende klinisk vurdering om at dette ikke skal gjentas. - Implantasjon av metallimplantater som utelukker noen bildediagnostiske undersøkelser. - Resultat av genundersøkelser som indikerer at en uønsket hendelse kan forekomme om en behandling utføres eller et legemiddel administreres. - Ugunstig effekt av liknende behandling, legemiddel eller prosedyre hos familiemedlemmer. I tilfeller som omhandler legemidler eller vaksiner vil denne arketypen supplere arketypen EVALUATION.adverse_reaction_risk (Risiko for overfølsomhetsreaksjon) ved å angi andre årsaker til at et legemiddel eller en vaksine ikke bør administreres, utover overfølsomhetsreaksjoner. I lys av dette bør klinisk beslutningsstøtte for ordinering inneholde en referanse til denne arketypen samt arketypen EVALUATION.adverse_reaction_risk som en del av en trygg ordineringsprosess.
MisuseBrukes ikke for å registrere forekomst av en overfølsomhetsreaksjon knyttet til en substans eller agens. EVALUATION.adverse_reaction_risk (Risiko for overfølsomhetsreaksjon) er en veldig spesifikk type kontraindikasjon, og på grunn av dens allestedsnærværende bruk i journalsystemer er modellert som en egen arketype. Brukes ikke for å registrere en tilstand hos et individ som er klinisk signifikant og unikt for dette individet og som er vurdert som viktig informasjon for å gjøre valg om behandling. Bruk arketypen EVALUATION.precaution (Forholdsregel) for dette. Brukes ikke til å registrere individets personlige preferanser. Bruk spesifikke arketyper for dette formålet.
PurposeFor å registrere en kontraindikasjon for en klinisk intervensjon (for eksempel - men ikke begrenset til, en behandling, en prøve eller prosedyre) som ikke må utføres på pasienten på grunn av sannsynlighet eller mulighet for at individet kan påføres skade.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 14-11-2012
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 14-11-2012
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=15B1E4DC198C395C7F38F2B4C95F565F, build_uid=cc205a9a-9b32-44c3-8b89-c6eb077a8ae4, revision=1.0.1}
Keywordsforebygge, unngå, uønsket hendelse, forsiktighet, advarsel
Lifecyclepublished
UID1be504c3-6d5c-4ac5-b7c4-86f9862ed873
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.645
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et klinisk tiltak (for eksempel - men ikke begrenset til, en behandling, en prøve eller prosedyre) som ikke må utføres på pasienten på grunn av sannsynlighet eller mulighet for at individet kan påføres skade., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Fatima Almeida, Critical SW, Portugal
Tomas Alme, DIPS, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Randi Brendberg, Helse Nord RHF, Norway
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Karl Trygve Kalleberg, Oslo Universitetssykehus, Norway
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hildegard McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Per Meinich, Helse Sør-Øst RHF, Norway
Christine Mikalsen, Regional forvaltning EPJ, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Stein Arne Rimehaug, Sunnaas sykehus, Norway
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, varntzen@ous-hf.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kontraindisert intervensjon, description=Navnet på den kliniske intervensjonen eller type tiltak som ikke bør utføres. For eksempel - men ikke begrenset til, en behandling, en prøve eller prosedyre., comment=Det er ønskelig at "Kontraindisert intervensjon" kodes med en terminologi dersom mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Status, description=Påstand om hvor sikkert det er at individet har en fremtidig skaderisiko på grunn "Kontraindisert intervensjon"., comment=Beslutningsstøtte vil typisk utløse advarsler for "Mistenkt", "Sannsynlig", "Bekreftet", og ignorere "Avkreftet". Kliniske systemer kan velge å ikke vise registreringer av en kontraindikasjon med status "Avkreftet" i en liste over kontraindikasjoner. Likevel kan "Avkreftet" være nyttig for sammenstilling av ulike lister over kontraindikasjoner eller ved kommunikasjon mellom systemer. Noen systemer kan velge å gjøre dette elementet obligatorisk. "Opphørt" kan brukes ulikt i ulike systemer avhengig av klinisk bruk og kontekst. Fritekst-datatypen tillater lokal variasjon ved å gjøre det mulig å bruke andre verdisett for dette dataelementet i et templat. Det er i denne situasjonen anbefalt å kode verdiene med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Mistenkt [En lav grad av klinisk sikkerhet om utførelse av "Kontraindisert intervensjon" vil påføre individet eller familiemedlemmet skade.]
   • Sannsynlig [En rimelig grad av klinisk sikkerhet at utførelse av "Kontraindisert intervensjon" vil påføre individet eller familiemedlemmet skade.]
   • Bekreftet [En stor grad av klinisk sikkerhet at utførelse av "Kontraindisert intervensjon" vil påføre individet eller familiemedlemmet skade.]
   • Opphørt [Den tidligere påstanden om at individet ikke bør eksponeres for "Kontraindisert intervensjon" er klinisk revurdert og er ikke lenger vurdert som en aktiv risiko.]
   • Avkreftet [Den tidligere påstanden om at individet ikke bør eksponeres for "Kontraindisert intervensjon" er avvist med høy grad av klinisk sikkerhet ved testing.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kritikalitet, description=En indikasjon av potensiale for kritisk organskade eller livstruende konsekvenser., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Lav [Utførelse av "Kontraindisert intervensjon" vil sannsynligvis ikke resultere i kritisk organskade eller livstruende konsekvenser for individet eller familiemedlemmet. Fremtidig eksponering for den identifiserte intervensjonen bør regnes som en relativ kontraindikasjon under ordinære kliniske omstendigheter.]
  • Høy [Utførelse av "Kontraindisert intervensjon" kan resultere i kritisk organskade eller livstruende konsekvenser. Fremtidig eksponering for den identifiserte intervensjonen bør regnes som en absolutt kontraindikasjon under ordinære kliniske omstendigheter.]
  • Ubestemt [Umulig å vurdere med tilgjengelig informasjon.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinisk indikasjon, description=Den kliniske årsaken til at den identifiserte "Kontraindisert intervensjon" ikke skal benyttes eller utføres., comment=I denne arketypen vil dataelementet "Klinisk indikasjon" representere den kliniske årsaken til at den identifiserte intervensjonen ikke skal utføres. For eksempel "Implantert pacemaker" som indikasjon for å hindre undersøkelse med MR. Koding av "Indikasjon" med en terminologi er ønskelig, der det er mulig. Merk: en valgfri URI lenke til dokumentasjon i pasientjournalen er også tillatt ved å benytte attributter fra referansemodellen. Siden denne URI-lenken kan være utilgjengelig i en melding eller av mottakende system, bør en beskrivelse i fritekst med rasjonale være registrert., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Rasjonale, description=Fritekstbeskrivelse som forklarer forholdet mellom "Klinisk indikasjon" og "Kontraindisert intervensjon"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kategori, description=Kategorisering av "Kontraindisert intervensjon"., comment=Dette dataelementet er inkludert fordi det brukes i flere eksisterende kliniske systemer. Informasjonen kan avledes fra "Kontraindisert intervensjon" dersom hierarkiske kodesystemer er brukt, og vil i slike tilfeller være redundant., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere informasjon om kontraindikasjonen, som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldighetsperiode start, description=Dato/Tid når kontraindikasjonen blir aktiv., comment=Dette dataelementet er ment for å brukes når en kontraindikasjon er ment å starte på et tidspunkt i fremtiden. For eksempel: kontraindikasjonen for MR undersøkelse vil bare være relevant etter at en pacemaker er implantert., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldighetsperiode slutt, description=Dato/Tid når kontraindikasjonen blir inaktiv., comment=Dette dataelementet er ment for å brukes når en kontraindikasjon er ment å opphøre på et tidspunkt i fremtiden. For eksempel om et medikament som er en kontraindikasjon for en spesifikk prosedyre, skal tas for en begrenset tidsperiode, vil dato i dette elementet kunne settes til den siste dagen det aktuelle medikamentet skal tas., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for evaluering, description=Dato for neste kliniske evaluering., comment=Ved tilfeller en kontraindikasjon ikke er på ubestemt tid eller livslang, kan dette dataelementet brukes til å registrere når kontraindikasjonen bør evalueres. For eksempel: Planlegg en evalueringsdato når det er forventet at familiemedlemmet ikke lenger vil ta immunhemmende behandling, kontraindikasjonen er da opphørt og levende vaksiner kan administreres til individet igjen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato da kontraindikasjonen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0006], code=at0006, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldighetsperiode start, description=Dato/Tid når kontraindikasjonen blir aktiv., comment=Dette dataelementet er ment for å brukes når en kontraindikasjon er ment å starte på et tidspunkt i fremtiden. For eksempel: kontraindikasjonen for MR undersøkelse vil bare være relevant etter at en pacemaker er implantert., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldighetsperiode slutt, description=Dato/Tid når kontraindikasjonen blir inaktiv., comment=Dette dataelementet er ment for å brukes når en kontraindikasjon er ment å opphøre på et tidspunkt i fremtiden. For eksempel om et medikament som er en kontraindikasjon for en spesifikk prosedyre, skal tas for en begrenset tidsperiode, vil dato i dette elementet kunne settes til den siste dagen det aktuelle medikamentet skal tas., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for evaluering, description=Dato for neste kliniske evaluering., comment=Ved tilfeller en kontraindikasjon ikke er på ubestemt tid eller livslang, kan dette dataelementet brukes til å registrere når kontraindikasjonen bør evalueres. For eksempel: Planlegg en evalueringsdato når det er forventet at familiemedlemmet ikke lenger vil ta immunhemmende behandling, kontraindikasjonen er da opphørt og levende vaksiner kan administreres til individet igjen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato da kontraindikasjonen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]