ARCHETYPE Fravær av informasjon (openEHR-EHR-EVALUATION.absence.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.absence.v1
ConceptFravær av informasjon
DescriptionEt eksplisitt utsagn om at spesifikk helseinformasjon ikke er tilgjengelig, og ikke kan registreres i pasientjournalen på registreringstidspunktet.
UseBrukes for å registrere en klinikers eksplisitte utsagn om at spesifikk helseinformasjon ikke er tilgjengelig, og ikke kan registreres i pasientjournalen på registreringstidspunktet. Denne arketypen er en av tre beslektede utsagn: Utsagn om tilstedeværelse, utsagn om eksklusjon, og utsagn om fravær av informasjon. - Utsagn om tilstedeværelse indikerer at det finnes relevant helseinformasjon i pasientens journal, for eksempel EVALUATION.adverse_reaction (overfølsomhetsreaksjon) som konstaterer at pasienten har en kjent allergi mot penicillin, eller EVALUATION.problem_diagnosis (problem/diagnose) som konstaterer at pasienten har diabetes. - Tilsvarende utsagn om eksklusjon er brukt for å konstatere at det er kjent at det ikke er noe relevant helseinformasjon i pasientens journal, f.eks EVALUATION.exclusion-adverse_reaction, som konstaterer at pasienten ikke har noen kjent allergi mot penicillin, eller arketypen EVALUATION.exclusion-problem_diagnosis (Eksklusjon av problem/diagnose) som konstaterer at pasienten ikke har kjent diabetes. - Denne arketypen, "Fravær av informasjon", kan brukes til å registrere at det ikke finnes tilgjengelig informasjon om verken penicillinallergi eller diabetesdiagnose. Med andre ord at det ikke finnes tilgjengelig informasjon om at allergi, diabetes eller en hvilken som helst annen tilstand verken er påvist eller ekskludert. Denne arketypen er utviklet spesielt for å kunne brukes i tilfeller hvor klinikeren skal gjøre et uttrekk fra pasientens journal slik at mottakeren får en eksplisitt og entydig forståelse av tilgjengelig informasjon, uavhengig av om den er tilstede, ekskludert eller fraværende. Den er primært tenkt brukt i SLOTs i persistente COMPOSITIONs som for eksempel "terapeutiske forholdsregler", "medisinsliste," "problemliste," eller "liste over overfølsomhetsreaksjoner". Det er også ment å være et bevisst utsagn fra en kliniker på samme måte som de ville registrere allergier eller diagnoser, og er ment å være forskjellig fra teknisk bruk av "null-verdier". Utsagn om fravær av informasjon kan kun anses å være oppdaterte og presise på registreringstidspunktet. Denne tilnærmingen foretrekkes framfor bruk av flagg eller terminologi for å uttrykke fravær av informasjon om en klinisk oppføring i journalen.
MisuseBrukes ikke for å registrere at det finnes overfølsomhetsreaksjoner, medisinbruk, prosedyrer, problemer eller diagnoser - egne arketyper skal brukes til dette formålet. Brukes ikke for å registrere eksklusjon av overfølsomhetsreaksjoner, medisinbruk, prosedyrer, problemer eller diagnoser -bruk spesifikke spesialiseringer av EVALUATION.exclusion (Eksklusjonsutsagn) for dette formålet.
PurposeFor å registrere en klinikers eksplisitte utsagn om at spesifikk helseinformasjon ikke er tilgjengelig, og ikke kan registreres i pasientjournalen på registreringstidspunktet.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-03-12
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-03-12
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=202C491BBEA3D1B60ADD90F200FF330F, build_uid=e0211ce5-890e-4d29-b298-526f0e1cfda3, revision=1.0.0}
Keywordsmangel, informasjon, overfølsomhet, reaksjon, problem, diagnose, medisinering, prosedyre, overfølsomhetsreaksjon, fravær, manglende, helseinformasjon
Lifecyclepublished
UIDd1b11a4d-652a-498e-bb2c-08329a7388cf
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.643
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et eksplisitt utsagn om at spesifikk helseinformasjon ikke er tilgjengelig, og ikke kan registreres i pasientjournalen på registreringstidspunktet., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjoern Arntzen, Oslo university hospital, Norway
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Gustavo Bacelar-Silva, Healthcare Designs, Brazil (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Einar Fosse, National Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Gro-Hilde Ulriksen, Nasjonalt senter for e-helse forskning, Gro-Hilde.Ulriksen@telemed.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fraværsutsagn, description=Bekreftende utsagn om at det ikke finnes tilgjengelig informasjon., comment=For eksempel " det finnes ingen tilgjengelig informasjon om overfølsomhetsreaksjoner", "ingen tilgjengelig informasjon om problem/diagnose", "ingen tilgjengelig informasjon om tidligere utførte prosedyrer" eller "ingen tilgjengelig informasjon om medisinbruk"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Årsak til fravær, description=Fritekstbeskrivelse av årsak til at det mangler informasjon., comment=For eksempel: Pasienten er bevisstløs, nekter å oppgi informasjon eller snakker et språk ingen forstår., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen fraværsutsagnet sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen fraværsutsagnet sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]