ARCHETYPE Problemliste (openEHR-EHR-COMPOSITION.problem_list.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-COMPOSITION.problem_list.v1
ConceptProblemliste
DescriptionEn varig og oppdaterbar liste over en hvilken som helst kombinasjon av diagnoser, problemer og prosedyrer som kan ha betydning for klinisk beslutningsstøtte og utøvelsen av helsehjelp, ved at den kan presenteres i et system for å gi et raskt overblikk over et individs sykehistorie.
UseBrukes som et foreslått rammeverk for å støtte konsistent modellering av en problemliste som en varig og oppdaterbar liste over diagnoser som er identifisert, problemer som er erfart av individet eller tidligere prosedyrer som er utført. Listen kan være kilde for en oppdatert problemliste for utveksling av data eller som basis for beslutningsstøtte. Listen kan bestå av tre typer utsagn representert med spesifikke arketyper: - utsagn om problemer, diagnoser eller tidligere prosedyrer registreres med arketypene EVALUATION.problem_diagnosis (Problem/diagnose) eller ACTION.procedure (Prosedyre). - utsagn om utelukkede problemer, diagnoser eller prosedyrer registreres i arketypene EVALUATION.exclusion-problem_diagnosis eller EVALUATION.exclusion-procedure. For eksempel: "Ingen betydningsfulle problemer eller diagnoser" eller "Har ikke gjennomført noen betydningsfulle operasjonen eller prosedyrer". - utsagn om at ingen informasjon er tilgjengelig, verken som bekreftede problemer, diagnoser eller prosedyrer eller som utelukkede problemer, diagnoser eller prosedyrer, kan registreres i arketypen EVALUATION.absence. For at denne listen skal være oppdatert og trygg å bruke i beslutningsstøtte og ved utveksling av data, bør problemlisten ideelt sett vedlikeholdes av klinikeren som er pasientansvarlig, i stedet for en automatisk håndtering ved hjelp av forretningslogikk alene. I et lukket klinisk system er det forventet at opphavet til denne problemlisten kan håndteres gjennom versjonering av denne COMPOSITION-arketypen og dens innhold, med opsjon for å også benytte en systembasert endringslogg. Det ideelle ville vært å kun ha en problemliste per pasient, men i en virkelighet med mange ulike systemer er det mer realistisk å forvente at en pasient vil ha flere ulike problemlister, som tas hånd om og prioriteres av klinikere i de ulike kontekstene. For eksempel vil en problemliste i primærhelsetjenesten ha et svært ulikt oppsett fra oppsettet som er nyttig for en spesialist i kirurgi under en innleggelse. I primærhelsetjenesten er det vanlig å organisere problemlisten basert på aktive eller inaktive problemer eller diagnoser. Spesialister kan foretrekke å se listen organisert rundt primærdiagnoser som er relatert til deres spesifikke spesialitet og sekundære som ikke er relatert. Ved en innleggelse kan ytterligere helseproblemer kreve sykepleietiltak som kun er aktuelle der og da, men som ikke er relevant når pasienten skrives ut fra sykehuset. Til dette kan man i arketypen Problem/diagnose legge til en CLUSTER-arketype i «Status» SLOTet. Kliniske systemer kan bruke denne til organisering av problemlisten slik den er foretrukket av klinikerene som bruker systemet. Man unngår dermed å legge til disse kontekstrelaterte merkelappene til andre kliniske scenarier. Denne arketypen er vanligvis organisert som en persistent liste, men det kan være situasjoner hvor listen kan brukes i en episodisk setting og vil trenge ytterligere attributter som kontekst osv. for å sikre presis registrering. OpenEHRs referansemodell tillater for øyeblikket bare at kontekst registreres i Event-baserte COMPOSITION-arketyper. Som resultat av dette er arketypen modellert som en Event heller enn en persistent COMPOSITON for å tillate fleksibilitet slik at de kliniske systemene på en sikker måte kan administrere problemlisten for omsorgsepisoder mens andre vil velge å implementere denne COMPOSITION-arketypen som en persistent arketype.
PurposeFor å registrere en varig og oppdaterbar liste over diagnoser som er identifisert, problemer som er erfart av individet eller tidligere prosedyrer som er utført som kan ha betydning for kliniske vurderinger og utøvelsen av helsehjelp.
ReferencesProblem List, draft archetype [Internet]. National eHealth Transition Authority, NEHTA Clinical Knowledge Manager. Authored: 2013 Feb 19. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1235 [accessed 2015 Apr 28].
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics, Australia
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-02-19
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics, Australia
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-02-19
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Problem List, draft archetype [Internet]. National eHealth Transition Authority, NEHTA Clinical Knowledge Manager. Authored: 2013 Feb 19. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1235 [accessed 2015 Apr 28]., current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=92511DB5F76BD6F363F676664E27125F, build_uid=05a4d635-0044-4265-ac9a-40b8cb026e4c, revision=1.0.0}
Keywordsproblem, liste, diagnose, prosedyre, problemliste
Lifecyclepublished
UID2a5f3d8a-cfa7-40b0-9c2e-442048e342f5
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.639
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En varig og oppdaterbar liste over en hvilken som helst kombinasjon av diagnoser, problemer og prosedyrer som kan ha betydning for klinisk beslutningsstøtte og utøvelsen av helsehjelp, ved at den kan presenteres i et system for å gi et raskt overblikk over et individs sykehistorie., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Nadim Anani, Karolinska Institutet, Sweden
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Sistine Barretto-Daniels, Ocean Informatics, Australia
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics, Australia
Einar Fosse, National Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Jussara Rotzsch, UNB, Brazil
Line Sæle, Nasjonal IKT HF, Norway
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Jon Tysdahl, Furst medlab AS, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Terje Bless, Helse Bergen HF, Helse Nord FIKS
Korean: Seung-Jong Yu, NOUSCO Co.,Ltd., seungjong.yu@gmail.com, Certified Board of Family Medicine in South Korea
Portuguese (Brazil): Vladimir Pizzo, Hospital Sirio Libanes, Brazil, vladimir.pizzo@hsl.org.br
Arabic (Syria): Mona Saleh
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=0, text=Category, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=DV_CODED_TEXT, level=1, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • event
, extendedValues=null]], context=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0006]/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=1, text=Problemer, diagnoser eller helseproblemer, description=Detaljer om identifiserte problemer, diagnoser eller helseproblemer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Prosedyrer, description=Detaljer om identifiserte utførte prosedyrer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ACTION, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-ACTION.procedure.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Eksklusjonsutsagn, description=Eksklusjonsutsagn om problemer, diagnoser og prosedyrer som er utført., comment=For eksempel: "Ingen betydningsfulle problemer eller diagnoser" eller "Har ikke gjennomgått noen betydningsfulle operasjoner eller prosedyrer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion-problem_diagnosis.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion-procedure.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Fravær av informasjon, description=Utsagn om at ingen informasjon er tilgjengelig om problemer, diagnoser eller utførte prosedyrer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-EVALUATION.absence.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0007], code=at0007, itemType=SLOT, level=1, text=Annet, description=SLOT for ulike SECTION-arketyper som støtter alternative modelleringsmønstre for problemlister i spesifikke kliniske scenarier., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-SECTION.problem_list.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={context=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/context, code=null, itemType=EVENT_CONTEXT, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT_CONTEXT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], content=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/content[at0002], code=at0002, itemType=EVALUATION, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=content, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=1, text=Problemer, diagnoser eller helseproblemer, description=Detaljer om identifiserte problemer, diagnoser eller helseproblemer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Prosedyrer, description=Detaljer om identifiserte utførte prosedyrer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ACTION, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-ACTION.procedure.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Eksklusjonsutsagn, description=Eksklusjonsutsagn om problemer, diagnoser og prosedyrer som er utført., comment=For eksempel: "Ingen betydningsfulle problemer eller diagnoser" eller "Har ikke gjennomgått noen betydningsfulle operasjoner eller prosedyrer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion-problem_diagnosis.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion-procedure.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Fravær av informasjon, description=Utsagn om at ingen informasjon er tilgjengelig om problemer, diagnoser eller utførte prosedyrer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-EVALUATION.absence.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0007], code=at0007, itemType=SLOT, level=1, text=Annet, description=SLOT for ulike SECTION-arketyper som støtter alternative modelleringsmønstre for problemlister i spesifikke kliniske scenarier., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-SECTION.problem_list.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]