ARCHETYPE Risiko for overfølsomhetsreaksjon (openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1
ConceptRisiko for overfølsomhetsreaksjon
DescriptionVurdering av potensialet og sannsynligheten for fremtidige skadelige eller uønskede reaksjoner, forbundet med eksponering for en substans som tåles av normale/friske personer i samme dose.
UseArketypen gir ett enkelt sted i pasientjournalen for å dokumentere en rekke kliniske utsagn om overfølsomhetsreaksjoner: - for å registrere en klinisk vurdering av den enkeltes risiko for en potensiell fremtidig reaksjon ved re-eksponering - for å registrere akkumulert informasjon om reaksjonen ved hver eksponering. Brukes til å registrere informasjon om at en risiko for en overfølsomhetsreaksjon er tilstede: - for å støtte direkte klinisk omsorg for et individ - som en del av en vedlikeholdt liste over overfølsomhetsreaksjoner - for å støtte utveksling av informasjon om tendenser og hendelser knyttet til overfølsomhetsreaksjoner - for å støtte rapportering av reaksjonshendelser - for å støtte kunnskapsbaserte aktiviteter som klinisk beslutningsstøtte og varsler Brukes til å registrere informasjon om risikoen for overfølsomhetsreaksjoner for et bredt spekter av substanser som omfatter biologiske produkter, hjelpestoffer og virkestoffer i medisinske preparater, metallsalter og organiske kjemiske forbindelser. Overfølsomhetsreaksjoner kan være: - En immunmediert reaksjon - Typene I-IV (allergiske reaksjoner og hypersensitivitet) - En ikke-immunmediert reaksjon - inkludert annen overfølsomhet, bivirkninger, intoleranse og legemiddeltoksisitet (f.eks til gentamicin). I klinisk praksis er det vanskelig å skille mellom immunmediert og ikke-immunmedierte reaksjoner. Identifisering av reaksjonstypen er ikke et substitutt for alvorlighetsgrad eller risiko for skade på pasienten, som i klinisk praksis kan uttrykkes bedre ved reaksjonsmanifestasjonen. Risikoen for en reaksjonshendelse eller reaksjonsmanifestasjon bør ikke registreres uten at en identifiserer en foreslått utløsende substans eller substansklasse. Hvis det er usikkerhet om hvilken spesifikke substans som er årsak til overfølsomhetsreaksjonen, kan denne usikkerheten spesifiseres ved hjelp dataelementet "Status". Dersom flere mulige substanser kan ha forårsaket en reaksjon/ reaksjonsmanifestasjon bør hver substans registreres for seg i denne arketypen med "Status" i utgangspunktet satt til "Mistenkt", slik at kontroll av overfølsomhetsreaksjoner kan aktiveres i kliniske systemer. Dersom en substans eller substansklasse senere viser seg å ikke være årsaken til reaksjonen, kan "Status" endres til "Avkreftet". Denne arketypen er designet for å tillate registrering av informasjon om en bestemt substans (f.eks. amoxycillin, østers, eller biegift) eller en substansklasse (f.eks. Penicilliner). Hvis en substansklasse registreres kan den spesifikke substansen registreres per eksponering. Omfanget av denne arketypen er bevisst fokusert på å definere et pragmatisk datasett som brukes i de fleste kliniske systemer, eller vil være egnet for de fleste vanlige kliniske situasjoner, men den tillater utvidelse av modellen når ekstra detaljer er nødvendig, for eksempel ved SLOTene "Reaksjonsdetaljer", "Eksponeringsdetaljer", og "Rapporteringsdetaljer". Eksempler på kliniske situasjoner der utvidelse kan være nødvendig omfatter: en detaljert allergologisk/immunologisk vurdering, for rapportering til tilsynsorganer eller bruk i en klinisk studie. Registrering av enhver risiko for overfølsomhetsreaksjon i journalsystemet innebærer klinisk vurdering om at der er en potensiell fare for personen dersom de eksponeres for den samme substansen/substansklassen i fremtiden, altså medfører dette en relativ kontraindikasjon. Standardverdien for "Alvorlighetsgrad" bør derfor være "Lav". Dersom legen mener at det ikke er trygt for individet å bevisst bli re-eksponert for substansen igjen, for eksempel etter en livstruende anafylaksi, bør verdien for "Alvorlighetsgrad" endres til "Høy". En formell rapport om overfølsomhetsreaksjoner til tilsynsorganer er et dokument som skal inneholde et bredt spekter av informasjon i tillegg til de spesifikke detaljene om overfølsomhetsreaksjonen. Rapporten kan utnytte deler av denne arketypen, samt inkludere tilleggsdata i henhold til lovmessige krav. En liste over overfølsomhetsreaksjoner er en oversikt over alle identifiserte tendenser for en overfølsomhetsreaksjon hos individet ved fremtidig eksponering for substansen eller substansklassen, og gir potensielt tilgang til evidens fra beskrivelsene av hver reaksjonshendelse. Verdifull førstenivåinformasjon som kan legges fram for klinikeren for vurdering av risikoen for fremtidige reaksjoner omfatter: - Utsagn om tidligere kliniske reaksjonsmanifestasjoner etter eksponering - Informasjonskilden - Dataelementet "Alvorlighetsgrad" Andrenivåinformasjon kan hentes frem fra hver eksponeringshendelse og lenker til ytterligere detaljert informasjon som anamnese, undersøkelse og diagnoser lagret andre steder i pasientjournalen, hvis det er tilgjengelig. Lenker til andre deler av pasientjournalen hvor ytterligere informasjon kan befinne seg, som for eksempel konsulasjonsnotater, tillates av openEHR-referansemodellen men er ikke modellert eksplisitt i denne arketypen. Innholdet i denne arketypen er resultatet av et samarbeid mellom openEHR- og HL7 FHIR-samfunnene. FHIR-spesifikt innhold som var inkludert som en del av høringsprosessen har blitt fjernet fra denne openEHR-arketypen.
MisuseBrukes ikke til registrering av fysiologiske reaksjoner på fysiske fenomener, som for eksempel varme, kulde, sollys, vibrasjon, treningsaktivitet, smittestoffer eller forurensninger i mat. Til dette brukes en spesifikk arketype som EVALUATION.problem_diagnosis eller CLUSTER.symptom_sign. Brukes ikke til å registrere avvik, inkludert svikt i kliniske prosesser, intervensjoner eller produkter. For eksempel: Feil bruk eller feil gjort ved feilaktig administrering av en substans, feil dosering, feilmerking, skade forårsaket av en intervensjon eller prosedyre, overdose/forgiftning etc. Bruk en spesifikk arketype for dette formålet. Brukes ikke til å registerere en uønsket reaksjon hvor substansen er ukjent. Bruk arketypen EVALUATION.problem_diagnosis eller CLUSTER.symptom_sign for å registrere disse inntil substansen blir identifisert. Brukes ikke til å registrere reaksjoner på transfusjoner av blodkomponenter. Bruk en spesifikk arketype for dette formålet. Brukes ikke som et substitutt for en rapport over uønskede reaksjoner. Se feltet "Bruk" for hvordan arketypen kan brukes som en komponent i en slik rapport. Brukes ikke til registrering av varsler. Bruk EVALUATION.alert-arketypen til dette formålet. Brukes ikke til å registrere mislykket behandling. Skal ikke brukes for eksplisitt registrering av et fravær (eller negativ tilstedeværelse) av en reaksjon på en hvilken som helst substans eller til spesifikke substanser, for eksempel "Ingen kjente allergier eller uønskede reaksjoner" eller "Ingen kjent allergi mot penicillin". Bruk arketypen EVALUATION.exclusion-adverse_reaction til å uttrykke en eksplisitt uttalelse om fravær av uønskede reaksjoner. Skal ikke brukes for eksplisitt registrering av at ingen informasjon er tilgjengelig om et individs status med tanke på uønskede reaksjoner. Bruk arketypen EVALUATION.absence til å registrere at informasjon ikke er tilgjengelig, for eksempel dersom en ikke-samarbeidsvillig pasient nekter å svare på spørsmål.
PurposeFor å registrere en klinisk vurdering av en tendens til overfølsomhetsreaksjoner ved fremtidig eksponering for den angitte substansen eller substansklassen. Der en tendens er identifisert brukes arketypen til å registrere informasjon eller evidens om en eller flere reaksjonshendelser. Reaksjonen kan være en hvilken som helst uønsket respons som er unik for det enkelte individ, og utløses ved eksponering for den identifiserte substansen eller substansklassen.
ReferencesAdverse Reaction, draft archetype, National eHealth Transition Authority [Internet]. NEHTA Clinical Knowledge Manager. Authored: 08 Nov 2010. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm/OKM.html#showarchetype_1013.1.868_7 (accessed Jan 16, 2012).

Allergy and Intolerance Domain Analysis Model, Release 1, HL7 [Internet]. Publication pending, expected August 2014; Available at http://wiki.hl7.org/images/1/1b/Allergy_and_Intolerance_INFORM_2013_MAY.pdf (accessed 06 July 2014).

Allergy, clinical element model, GE/Intermountain Healthcare. Clinical Element Model Search. Available at: http://intermountainhealthcare.org/cem/Pages/Detail.aspx?NCID=520861661&k=allergy (accessed Jan 16, 2012).

Edwards IR, Aronson JK. Adverse drug reactions: definitions, diagnosis, and management. Lancet. 2000 Oct 7;356(9237):1255-9. PubMed PMID: 11072960.

FHIR Resource AllergyIntolerance, HL7 [Internet]. Available at: http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/allergyintolerance.html (accessed 06 Jul 2014).

Horsfield P, Sibeko S. Representation in Electronic Patient Records of Allergic Reactions, Adverse Reactions, and Intolerance of Pharmaceutical Products [Internet]. London, UK: National Health Service; 2006 Sep 07 [cited 2011 Jun 21]; Available at https://svn.connectingforhealth.nhs.uk/svn/public/nhscontentmodels/TRUNK/ref/NPfIT/Allergy_ADR_Intolerance%20v%201.2Final.doc.

Long R, Bentley S. SCG Guidance on the Representation of Allergies and Adverse Reaction Information Using NHS Message Templates [Internet]. London, UK: National Health Service; 2008 Apr 30 [cited 2011 Jun 21]; Available at http://www.connectingforhealth.nhs.uk/systemsandservices/data/scg/scg0001.pdf.

Microsoft. Design Guidance: Displaying Adverse Drug Reaction Risks [Internet]. 2009 January 28 [cited 2011 Jun 21]; Available at www.mscui.net/DesignGuide/DisplayingAllergies.aspx.

Microsoft. Design Guidance: Recording Adverse Drug Reaction Risks [Internet]. 2009 March 27 [cited 2011 Jun 21]; Available at www.mscui.net/DesignGuide/RecordingAllergies.aspx.

Mosby. Mosby's Pocket Dictionary of Medicine, Nursing and Health Professions. 6th Edition. USA: Mosby Elsevier; 2010

National E-Health Transition Authority. Adverse Reactions (Data Specifications) Version 1.1 [Internet]. Sydney, Australia: NEHTA; 2008 Feb 29 [cited 2011 Jun 21]; Available at http://www.nehta.gov.au/component/docman/doc_download/453-adverse-reaction-data-specification-v11.

Riedl MA, Casillas AM. Adverse drug reactions: types and treatment options. Am Fam Physician. 2003 Nov 1;68(9):1781-90. Review. PubMed PMID: 14620598.

Royal Australian College of General Practitioners. Fact Sheet: Allergies & Adverse Reactions (Draft). 2010.

Thien FC. Drug hypersensitivity. Med J Aust. 2006 Sep 18;185(6):333-8. Review. PubMed PMID: 16999678.

- Uppsala Monitoring Centre (WHO): http://www.who-umc.org/

- European Medicines Agency: http://www.ema.europa.eu/ema/

- DIRECTIVE 2010/84/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, of 15 December 2010, amending, as regards pharmacovigilance, Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use: http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2010_84/dir_2010_84_en.pdf
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-11-08
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-11-08
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Adverse Reaction, draft archetype, National eHealth Transition Authority [Internet]. NEHTA Clinical Knowledge Manager. Authored: 08 Nov 2010. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm/OKM.html#showarchetype_1013.1.868_7 (accessed Jan 16, 2012). Allergy and Intolerance Domain Analysis Model, Release 1, HL7 [Internet]. Publication pending, expected August 2014; Available at http://wiki.hl7.org/images/1/1b/Allergy_and_Intolerance_INFORM_2013_MAY.pdf (accessed 06 July 2014). Allergy, clinical element model, GE/Intermountain Healthcare. Clinical Element Model Search. Available at: http://intermountainhealthcare.org/cem/Pages/Detail.aspx?NCID=520861661&k=allergy (accessed Jan 16, 2012). Edwards IR, Aronson JK. Adverse drug reactions: definitions, diagnosis, and management. Lancet. 2000 Oct 7;356(9237):1255-9. PubMed PMID: 11072960. FHIR Resource AllergyIntolerance, HL7 [Internet]. Available at: http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/allergyintolerance.html (accessed 06 Jul 2014). Horsfield P, Sibeko S. Representation in Electronic Patient Records of Allergic Reactions, Adverse Reactions, and Intolerance of Pharmaceutical Products [Internet]. London, UK: National Health Service; 2006 Sep 07 [cited 2011 Jun 21]; Available at https://svn.connectingforhealth.nhs.uk/svn/public/nhscontentmodels/TRUNK/ref/NPfIT/Allergy_ADR_Intolerance%20v%201.2Final.doc. Long R, Bentley S. SCG Guidance on the Representation of Allergies and Adverse Reaction Information Using NHS Message Templates [Internet]. London, UK: National Health Service; 2008 Apr 30 [cited 2011 Jun 21]; Available at http://www.connectingforhealth.nhs.uk/systemsandservices/data/scg/scg0001.pdf. Microsoft. Design Guidance: Displaying Adverse Drug Reaction Risks [Internet]. 2009 January 28 [cited 2011 Jun 21]; Available at www.mscui.net/DesignGuide/DisplayingAllergies.aspx. Microsoft. Design Guidance: Recording Adverse Drug Reaction Risks [Internet]. 2009 March 27 [cited 2011 Jun 21]; Available at www.mscui.net/DesignGuide/RecordingAllergies.aspx. Mosby. Mosby's Pocket Dictionary of Medicine, Nursing and Health Professions. 6th Edition. USA: Mosby Elsevier; 2010 National E-Health Transition Authority. Adverse Reactions (Data Specifications) Version 1.1 [Internet]. Sydney, Australia: NEHTA; 2008 Feb 29 [cited 2011 Jun 21]; Available at http://www.nehta.gov.au/component/docman/doc_download/453-adverse-reaction-data-specification-v11. Riedl MA, Casillas AM. Adverse drug reactions: types and treatment options. Am Fam Physician. 2003 Nov 1;68(9):1781-90. Review. PubMed PMID: 14620598. Royal Australian College of General Practitioners. Fact Sheet: Allergies & Adverse Reactions (Draft). 2010. Thien FC. Drug hypersensitivity. Med J Aust. 2006 Sep 18;185(6):333-8. Review. PubMed PMID: 16999678. - Uppsala Monitoring Centre (WHO): http://www.who-umc.org/ - European Medicines Agency: http://www.ema.europa.eu/ema/ - DIRECTIVE 2010/84/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, of 15 December 2010, amending, as regards pharmacovigilance, Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use: http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2010_84/dir_2010_84_en.pdf, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=0F61EA5D9CB7400D691300AA7D577066, build_uid=cea7b285-51fd-46b4-9823-ce03e36d8a50, revision=1.1.0}
Keywordsreaksjon, allergi, allergisk, uønsket, hendelse, virkning, effekt, følsomhet, intoleranse, hypersensitivtet, bivirkning, toksisitet, legemiddel, mat, medisinering, medisin, substans, immun, non-immun, kjemisk, anafylakse, allergen, naturmedisin, immunologisk, ikke-immunologisk, non-immunologisk, risk, risiko, supplement, kosttilskudd, tilskudd, anafylaksi, anafylaktisk, naturmidler, medikament, ernæring, stoff, rusmiddel, agens, overfølsomhet, atopi, cave
Lifecyclepublished
UIDa88713aa-a224-440d-9ee0-895485bec73f
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.579
Revision Number1.1.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Vurdering av potensialet og sannsynligheten for fremtidige skadelige eller uønskede reaksjoner, forbundet med eksponering for en substans som tåles av normale/friske personer i samme dose., archetypeConceptComment=Substanser omfatter men er ikke begrenset til: terapeutiske substanser korrekt administrert ved en passende dose for individet, mat, materiale fra planter eller dyr, eller gift fra insektstikk., otherContributors=Fatima Almeida, Critical SW, Portugal
Grethe Almenning, Bergen kommune, Norway
Magnus Alsaker, Helsedirektoratet, Norway
Torunn Apelseth, Helse Bergen, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Elaine Ayres, US National Institutes of Health, United States
Russell B Leftwich MD, United States (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
John Bennett, NEHTA, Australia
Steve Bentley, Allscripts, United Kingdom
Sharmila Biswas, Dr Sharmila Biswas GP, Australia
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Terje Bless, Helse Nord FIKS, Norway
Laila Bruun, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Claire Chalopin, ICCAS, University of Leipzig, Germany
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Stephen Chu, Queensland Health, Australia
Matthew Cordell, NEHTA, Australia
Howard Edidin, Edidin Group, Inc, United States
Brett Esler, Oridashi, Australia
David Evans, Queensland Health, Australia
Jerry Fahrni, Kaweah Delta Health Care District, United States
Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics, Australia
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Joanne Foster, School of Nursing & Midwifery, QLD University of Technology & Nursing Informatics Australia, Australia
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Jacquie Garton-Smith, Royal Perth Hospital and DoHWA, Australia
Sarah Gaunt, NEHTA, Australia
Andrew Goodchild, NEHTA, Australia
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Trina Gregory, cpc, Australia
Grahame Grieve, Health Intersections, Australia (Editor)
Robert Hausam, Hausam Consulting LLC, United States
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Hilde Hollås, Norway
Roar Holm, Helse Vest IKT A/S, Norway
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Andrew James, University of Toronto, Canada
Julie James, Blue Wave Informatics LLP, United Kingdom
Ivor Jones, Queensalnd Helath, Australia
Silje Kaada, Helse-Bergen, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Norway
Konstantinos Kalliamvakos, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Goran Karlstrom, County Of Värmland, Sweden
Mary Kelaher, NEHTA, Australia
Diane Kirkham, NEHTA, Australia
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Robert L'egan, NEHTA, Australia
Jobst Landgrebe, ii4sm, Switzerland
Bent Asgeir Larsen, Helsedirektoratet, Norway
Russell Leftwich, Russell B Leftwich MD, United States (openEHR Editor)
Fest Legemiddelverket, Statens Legemiddelverk, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia
Hugh Leslie, Ocean Informatics, Australia
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Rikard Lovstrom, Swedish Medical Association, Sweden
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
Sarah Mahoney, Australia
Luis Marco Ruiz, Norwegian Center for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Mike Martyn, The Hobart Anaesthetic Group, Australia
Lloyd McKenzie, Gordon Point Informatics, Canada
David McKillop, NEHTA, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Chris Mitchell, RACGP, Australia
Stewart Morrison, NEHTA, Australia
Jörg Niggemann, Compugroup, Germany
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Tom Oniki, Intermountain Healthcare, United States
Chris Pearce, Melbourne East GP Network, Australia
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
General Practice Computing Group, Australia
Camilla Preeston, Royal Australian College of General Practitioners, Australia
Margaret Prichard, NEHTA, Australia
Jodie Pycroft, Adelaide Northern Division of General Practice Ltd, Australia
Norwegian Review Summary, National ICT Norway, Norway
Cathy Richardson, NEHTA, Australia
Robyn Richards, NEHTA - Clinical Terminology, Australia
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Jussara Rotzsch, UNB, Brazil
Stefan Sauermann, University of Applied Sciences Technikum Wien, Austria
Thomas Schopf, University Hospital of North-Norway, Norway
Thilo Schuler, Australia
Peter Scott, Medical Objects, Australia
Elena Shabanova, UMMSSOft, Russian Federation
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Lars Jostein Silihagen, Sopra Steria / Sykehuspartner / Sykehuset Innlandet, Norway
Elizabeth Stanick, Hobart Anaesthetic Group, Australia
Laila Storesund, Haraldsplass diakonale sykehus, Norway
Line Sæle, Nasjonal IKT HF, Norway
Arne Løberg Sæter, DIPS ASA, Norway
Hwei-Yee Tai, Tan Tock Seng Hospital, Singapore
John Taylor, NEHTA, Australia
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway
Gordon Tomes, Australian Institute of Health and Welfare, Australia
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ines Vaz, UFN, Portugal
Nils Widnes, Helse-Bergen, Norway
Andrew Yap, Australia
Kylie Young, The Royal Australian College of General Practitioners, Australia
Lin Zhang, BIPH, China, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen Norway, MD DEAA MBA spec in anesthesia and intensive care, spec in tropical med., Lbla@Helse-Bergen.No: lbla@helse-bergen.no
Portuguese (Brazil): Osmeire Chamelette Sanzovo, Hospital Sírio Libanês, osmeire.acsanzovo@hsl.org.br
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Substans, description=Den spesifikke substansen eller substansklassen som setter individet i faresonen for en reaksjonshendelse., comment=Feltet tillater en registrering av enten en spesifikk substans eller en substansklasse. Om verdien som registreres i "Substans" er en spesifikk substans kan verdien dupliseres i "Spesifikk substans". Det anbefales sterkt at både "Substans" og "Spesifikk substans" kodes med en terminologi som kan utløse beslutningsstøtte, der det er mulig. For eksempel: FEST, ATC eller SNOMED CT. Fritekst bør bare brukes hvis en hensiktsmessig terminologi ikke er tilgjengelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0063], code=at0063, itemType=ELEMENT, level=2, text=Status, description=Påstand om hvor sikkert det er at individet har en tendens eller framtidig risiko på få en overfølsomhetsreaksjon på den identifiserte substansen., comment=Beslutningsstøtte vil typisk utløse advarsler for "Mistenkt", "Sannsynlig", "Bekreftet", og ignorere en reaksjon oppgitt som "Avkreftet". Kliniske systemer kan velge å ikke vise registreringer av en overfølsomhetsreaksjon med status "Avkreftet" i en liste over overfølsomhetsreaksjoner. Likevel kan "Avkreftet" være nyttig for sammenstilling av ulike lister over overfølsomhetsreaksjoner eller ved kommunikasjon mellom systemer. Noen systemer kan velge å gjøre dette elementet obligatorisk. "Opphørt" kan brukes ulikt i ulike systemer avhengig av klinisk bruk og kontekst. Det er ulike oppfatninger om dette fortsatt skal gi potensielle advarsler eller vises i en liste over overfølsomhetsreaksjoner. Fritekst-datatypen tillater lokal variasjon ved å gjøre det mulig å bruke andre verdisett for dette dataelementet i en templat. Det er i denne situasjonen anbefalt å kode verdiene med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Mistenkt [Lav grad av sikkerhet om tendensen til reaksjon på den identifiserte substansen.]
  • Sannsynlig [Rimelig grad av sikkerhet om tendensen til reaksjon på den identifiserte substansen.]
  • Bekreftet [Høy grad av sikkerhet om tendensen til reaksjon på den identifiserte substansen, som kan omfatte kliniske bevis ved testing eller re-eksponering.]
  • Opphørt [Den tidligere kjente reaksjonen på den identifiserte substansen er klinisk revurdert ved testing og/eller re-eksponering, og regnes ikke lenger for å være en aktiv risiko.]
  • Avkreftet [Tendensen til reaksjon på den identifiserte substansen har blitt klinisk revurdert eller er avkreftet med høy grad av sikkerhet ved re-eksponering eller ved bevisst eksponering.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0101], code=at0101, itemType=ELEMENT, level=2, text=Alvorlighetsgrad, description=En indikasjon på potensialet for kritisk organskade eller livstruende konsekvenser., comment=Dette kan ses på som en vurdering av et "worst case scenario". I de fleste kontekster vil "Lav" være en standardverdi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Lav [Eksponering for substansen vil sannsynligvis ikke resultere i kritisk organskade eller livstruende konsekvenser. Fremtidig eksponering for den identifiserte substansen bør regnes som en relativ kontraindikasjon under ordinære kliniske omstendigheter.]
 • Høy [Eksponering for substansen kan resultere i kritisk organskade eller livstruende konsekvenser. Fremtidig eksponering for den identifiserte substansen bør regnes som en absolutt kontraindikasjon under ordinære kliniske omstendigheter.]
 • Ubestemt [Umulig å vurdere med tilgjengelig informasjon.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0120], code=at0120, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kategori, description=Kategorien til den identifiserte substansen., comment=Dette dataelementet er inkludert fordi det brukes i enkelte kliniske systemer. Dataene kan avledes fra substansen dersom man bruker hierarkiske kodesystemer, og er i slike tilfeller overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Mat [Enhver substans som spises eller drikkes som næring for kroppen, som f.eks. peanøtter eller egg.]
  • Legemiddel [Enhver substans som administreres for å oppnå en fysiologisk effekt.]
  • Annet [Enhver annen substans, inklusive animalsk gift, latex og andre substanser i omgivelsene.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0117], code=at0117, itemType=ELEMENT, level=2, text=Debut av siste reaksjon, description=Dato og/eller tid da den siste kjente reaksjonshendelsen startet., comment=Denne datoen kan være en kopi av den nyligste instansen av elementet "Reaksjonsdebut". Når en tekstlig representasjon av datoen er påkrevd, f.eks. "i barndommen" eller "for 10 år siden" skal elementet "Kommentar" brukes., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0058], code=at0058, itemType=ELEMENT, level=2, text=Reaksjonsmekanisme, description=Identifisering av den uønskede reaksjonens underliggende fysiologiske mekanisme., comment=Immunmediert respons har tradisjonelt blitt ansett som en indikator for eskalering av signifikant fremtidig risiko. Moderne kunnskap tyder på at noen reaksjoner tidligere antatt å være immune faktisk er ikke-immune og likevel innebærer livstruende risiko. I tillegg kan mange antatt ikke-immunologiske reaksjoner faktisk være immunologiske, siden det finnes mangler i vårt diagnostiske apparat som gjør at vi ikke klarer å identifisere mekanismen. Immunologiske tester kan gi evidens for identifisering av mekanisme og årsakssubstans, men ingen tester er 100% sensitive eller spesifikke. Det er erkjent at klinikere ofte ikke kan identifisere mekanismen for en gitt reaksjon. Dette dataelementet er likevel inkludert fordi det blir brukt i mange eldre systemer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Immunmediert [Immunmediert reaksjon, inklusive allergiske reaksjoner og hypersensitiviteter.]
  • Ikke-immunmediert [En non-immunmediert reaksjon, som kan inkludere pseudoallergiske reaksjoner, bivirkninger, intoleranser, legemiddeltoksisitet (f.eks gentamicin).]
  • Uviss [Den fysiologiske mekanismen kunne ikke fastslås.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om tendens til den uønskede reaksjonen, som ikke fanges opp i andre felter., comment=For eksempel: grunnlag for at "Alvorlighetsgrad" er satt til "Høy", instruksjoner relatert til fremtidige eksponeringer for eller administrasjon av substansen, som administrasjon ved en intensivenhet eller under kortikosteroidbehandling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=CLUSTER, level=2, text=Reaksjonshendelse, description=Detaljer om hver enkelt reaksjonshendelse i forbindelse med eksponering for den identifiserte substansen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spesifikk substans, description=Identifikasjon av substansen som anses for å være årsaken til den spesifikke reaksjonshendelsen., comment=For eksempel "Amoxycillin". I feltet "Spesifikk substans" kan kun en enkeltsubstans registreres. Er verdien i "Substans" en enkeltsubstans og ikke en substansklasse, kan "Substans" dupliseres i dette feltet. Det anbefales sterkt at både "Substans" og "Spesifikk substans" kodes med en terminologi som kan utløse beslutningsstøtte, der det er mulig. For eksempel: FEST eller SNOMED CT. Fritekst bør bare brukes hvis en hensiktsmessig terminologi ikke er tilgjengelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sikkerhet, description=Utsagn om graden av klinisk sikkerhet om at den identifiserte substansen er årsaken til reaksjonsmanifestasjonen ved denne hendelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Mistenkt [Lav grad av klinisk sikkerhet om at den spesifikke substansen er årsaken til reaksjonen.]
 • Sannsynlig [Rimelig grad av klinisk sikkerhet om at den spesifikke substansen er årsaken til reaksjonen.]
 • Bekreftet [En høy grad av klinisk sikkerhet om at den spesifikke substansen er årsaken til reaksjonen. Dette kan omfatte klinisk evidens ved testing eller re-eksponering.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=3, text=Reaksjonsmanifestasjon, description=Kliniske symptomer og/eller tegn som observeres eller assosieres med reaksjonen., comment=Reaksjonsmanifestasjon kan uttrykkes som et enkelt ord, en setning eller kort beskrivelse. For eksempel kvalme eller utslett. "Ingen reaksjon" kan være passende når en reaksjon har skjedd tidligere, men ikke skjedde igjen ved ny eksponering. Det foretrekkes at reaksjonsmanifestasjon kodes ved hjelp av en terminologi når mulig. Verdiene som registreres her kan brukes til å vises i et skjermbilde som en del av en liste over uønskede reaksjoner, som anbefalt i de britiske NHS CUI-retningslinjene. Terminologier som anvendes kan omfatte f.eks. SNOMED-CT eller ICD10., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=3, text=Reaksjonsbeskrivelse, description=En fritekstbeskrivelse om den uønskede reaksjonen som helhet, inklusiv detaljer om reaksjonsmanifestasjonen dersom påkrevd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=3, text=Reaksjonsdebut, description=Registrering av dato og tidspunkt for når reaksjonen startet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=3, text=Reaksjonens varighet, description=Den totale tidsperioden reaksjonsmanifestasjonen var tilstede., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009]/items[at0089], code=at0089, itemType=ELEMENT, level=3, text=Reaksjonens alvorlighetsgrad, description=Klinisk vurdering av hendelsens alvorlighetsgrad som helhet, potensielt med vurderinger av de ulike manifestasjonene., comment=Det anerkjennes at denne vurderingen er svært subjektiv. Det kan være noen kliniske områder hvor objektive scoringer brukes. Objektive scoringer kan inkluderes i denne modellen ved bruk av SLOTet "Reaksjonsdetaljer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Mild [Forårsaker milde fysiologiske effekter.]
  • Moderat [Forårsaker moderate fysiologiske effekter.]
  • Alvorlig [Forårsaker alvorlige fysiologiske effekter.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009]/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=3, text=Reaksjonsdetaljer, description=Ytterligere detaljer om den uønskede reaksjonen, f.eks. anatomisk lokalisering og/eller Common Terminology Criteria for Adverse Events, kan brukes ved inklusjon av spesifikke arketyper i dette SLOTet., comment=Kan omfatter strukturerte detaljer om symptomer, den anatomiske lokaliseringen av reaksjonsmanifestasjonen, gradering, klassifisering eller formelle vurderingskriterier for alvorlighetsgrad som Common Terminology Criteria for Adverse Events, eller arketypen CLUSTER.multimedia., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=3, text=Første eksponering, description=Registrering av dato og tid for første eksponering for substansen i denne reaksjonshendelsen., comment=Eksponering kan kompliseres ved at flere enn en eksponeringshendelse leder fram til en reaksjon. Videre detaljer om eksponeringen kan gis ved bruk av flere arketyper i SLOTet "Eksponeringsdetaljer" eller som tekst i "Eksponeringsbeskrivelse"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=3, text=Eksponeringsvarighet, description=Total tidsperiode som individet ble eksponert for den spesifikke substansen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009]/items[at0106], code=at0106, itemType=ELEMENT, level=3, text=Eksponeringsvei, description=Registrering av veien subjektet ble eksponert for den spesifikke substansen., comment=Eksponeringsvei bør kodes med en terminologi når mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=3, text=Eksponeringsbeskrivelse, description=En fritekstbeskrivelse om eksponeringen for den spesifikke substansen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009]/items[at0096], code=at0096, itemType=SLOT, level=3, text=Eksponeringsdetaljer, description=Ytterligere detaljer om eksponeringen for den spesifikke substansen. Særlig i situasjoner hvor det kan ha vært multiple eller kumulative eksponeringer kan dette registreres ved inkludering av spesifikke arketyper i dette SLOTet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.citation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse av klinisk håndtering, description=Fritekstbeskrivelse om den kliniske håndteringen av reaksjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009]/items[at0119], code=at0119, itemType=SLOT, level=3, text=Detaljer om klinisk håndtering, description=Ytterligere strukturerte detaljer om den kliniske håndteringen av denne reaksjon kan inkluderes ved hjelp av spesifikke arketyper i dette SLOTet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009]/items[at0041], code=at0041, itemType=SLOT, level=3, text=Rapporteringsdetaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer som kreves for rapportering til myndigheter kan inkluderes ved hjelp av spesifikke arketyper i dette SLOTet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009]/items[at0116], code=at0116, itemType=SLOT, level=3, text=Informasjonskilde, description=Detaljer om informasjonskilde kan inkluderes ved hjelp av spesifikke arketyper i dette SLOTet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=3, text=Reaksjonskommentar, description=Ytterligere fritekstkommentarer om den uønskede reaksjonen som ikke fanges opp i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0042]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato da tendensen eller reaksjonshendelsen ble oppdatert., comment=Mappes til "recordedDate" i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0042]/items[at0128], code=at0128, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0042]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=2, text=Understøttende klinisk informasjon, description=Lenke til ytterligere informasjon om symptomer, tegn og funn som finnes andre steder i journalen, inklusiv allergitestrapporter., comment=F.eks. symptomer, undersøkelse, funn, diagnose etc. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_EHR_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0042]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=2, text=Reaksjon rapportert?, description=Har overfølsomhetsreaksjonen noensinne blitt rapportert til overordnet myndighet?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0042]/items[at0099], code=at0099, itemType=CLUSTER, level=2, text=Rapporteringsdetaljer, description=Strukturerte detaljer om rapporter som er sendt til overordnede myndigheter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0042]/items[at0099]/items[at0125], code=at0125, itemType=ELEMENT, level=3, text=Rapportdato, description=Dato da rapporten ble sendt til myndighetene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0042]/items[at0099]/items[at0048], code=at0048, itemType=ELEMENT, level=3, text=Rapportkommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om rapporten om den uønskede reaksjonen eller om rapporteringsprosessen., comment=F.eks. årsak til at rapport ikke er sendt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0042]/items[at0099]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=3, text=Rapport om uønsket reaksjon, description=Lenke til rapporten om den uønskede reaksjonen som ble sendt til overordnet myndighet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0042], code=at0042, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0042]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato da tendensen eller reaksjonshendelsen ble oppdatert., comment=Mappes til "recordedDate" i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0042]/items[at0128], code=at0128, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0042]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=2, text=Understøttende klinisk informasjon, description=Lenke til ytterligere informasjon om symptomer, tegn og funn som finnes andre steder i journalen, inklusiv allergitestrapporter., comment=F.eks. symptomer, undersøkelse, funn, diagnose etc. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_EHR_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0042]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=2, text=Reaksjon rapportert?, description=Har overfølsomhetsreaksjonen noensinne blitt rapportert til overordnet myndighet?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0042]/items[at0099], code=at0099, itemType=CLUSTER, level=2, text=Rapporteringsdetaljer, description=Strukturerte detaljer om rapporter som er sendt til overordnede myndigheter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0042]/items[at0099]/items[at0125], code=at0125, itemType=ELEMENT, level=3, text=Rapportdato, description=Dato da rapporten ble sendt til myndighetene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0042]/items[at0099]/items[at0048], code=at0048, itemType=ELEMENT, level=3, text=Rapportkommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om rapporten om den uønskede reaksjonen eller om rapporteringsprosessen., comment=F.eks. årsak til at rapport ikke er sendt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0042]/items[at0099]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=3, text=Rapport om uønsket reaksjon, description=Lenke til rapporten om den uønskede reaksjonen som ble sendt til overordnet myndighet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]