ARCHETYPE Kartleggingsspørsmål om diagnostiske undersøkelser (openEHR-EHR-OBSERVATION.investigation_screening.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.investigation_screening.v1
ConceptKartleggingsspørsmål om diagnostiske undersøkelser
DescriptionSpørsmål og tilhørende svar som er knyttet til kartlegging om diagnostiske undersøkelser har vært utført eller ikke.
UseBruk for å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om bruk av en spesifisert diagnostisk undersøkelse eller gruppering av undersøkelser. Omfanget av diagnostiske undersøkelser inkluderer alle modaliteter av bildediagnostiske undersøkelser og den videste definisjonen av laboratorie- og patologiprøver. I tillegg kan arketypen brukes til å registrere om andre diagnostiske undersøkelser har vært gjort, som belastnings-EKG, hørsel- eller synstest eller ECG. Vanlige bruksområder inkluderer, men er ikke begrenset til: - Selvrapportering av pasienter - Til en pasientprofil i et register for sykdommer - Systematiske spørsmål i enhver konsultasjon, relatert til administrasjon av undersøkelser Semantikken til denne arketypen er med vilje løs, og å spørre etter denne arketypen vil normalt bare være nyttig eller trygt innenfor konteksten til hver spesifikk mal. I et templat vil hvert dataelement vanligvis døpes om til det (spesifikke) spørsmålet man ønsker svar på. Flere steder er det foreslått verdisett som passer til de vanligste bruksområder, men det er allikevel mulig å tilpasse/endre verdisett for lokal bruk ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN i stedet. Ved å anvende dette rammeverket i et templat kan gjøre det mulig å dokumentere en vidt spekter av spørsmål/svar, som: - Har du noen gang fått testet kolesterolnivået ditt? Ja, Nei, Ukjent. - Har du blitt testet for rubella-antistoffer? Ja, Nei, Ukjent. - Har du noen gang blitt screenet for sigdcellesykdom? Ja, Nei, Ukjent - Når var ditt siste røntgenbilde av thorax? - Hva var svaret på din siste INR-prøve? - Hva var funnene på EKG-et? - Var svaret normalt på screeningen i hørselundersøkelsen for nyfødte? EVENT-strukturen fra arketypens referansemodell kan brukes for å spesifisere om spørsmålene relateres til et tidspunkt eller til et tidsintervall. Bruk egne instanser av denne arketypen for å skille mellom spørsmål om diagnostiske undersøkelser som gjelder et hvilket som helst tidspunkt eller for et tidsintervall. For eksempel; "Har du noen gang tatt en INR-prøve?" sammenlignet med "Har du tatt en INR-prøve i løpet av de siste fire ukene?". Kilden til informasjonen i et spørreskjema kan variere i ulike kontekster, men kan identifiseres spesifikt ved å benytte "Information provider" elementet i openEHR referansemodell. Denne arketypen er laget for å bli brukt i et spørreskjema eller for å registrere enkle strukturerte data til for eksempel et sykdomsregister. Dersom det i spørreskjemaet identifiseres at det er gjort en undersøkelse som bør lagres i den elektroniske journalen er det tenkt at de spesifikke detaljene om undersøkelsen skal lagres i persistente arketyper laget spesielt for det formålet.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere bestilling av diagnostiske tester - bruk INSTRUCTION.service_request for dette formålet. Skal ikke brukes til å registrere fremdriften til aktiviteter utført som en del av undersøkelse - bruk ACTION.laboratory_test for dette formålet. Skal ikke brukes til å registrere formelle diagnostiske testresultater - bruk OBSERVATION.laboratory_test_result eller OBSERVATION.imaging_examination_result for dette formålet.
PurposeFor å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om diagnostiske undersøkelser eller gruppe av undersøkelser. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til bildediagnostiske undersøkelser og laboratorieundersøkelser.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2022-10-21
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2022-10-21
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=C7E905A0E7F694058B2240B92B8885F5, build_uid=20645782-e65a-4218-bef7-c57309ef0efe, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=1.0.1}
Keywordsutredning, undersøkelse, kartlegging, spørreskjema, forebygging, bildediagnostikk, laboratorie, patologi, blodprøve, sputum, EMG, EKG, EEG, MR, CT, røntgen, PET, spirometri, EKKO, billeddiagnostikk, ultralyd, vevsprøve, hørseltest, synstest
Lifecyclepublished
UID8bf00e22-21a9-4441-9c5d-62ccbbdb6b8c
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2920
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Spørsmål og tilhørende svar som er knyttet til kartlegging om diagnostiske undersøkelser har vært utført eller ikke., archetypeConceptComment=Svarene kan være selvrapporterte., otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Astrid Askeland, Dips AS, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Terje Bektesevic Holmlund, UiT Norges arktiske universitet, Norway
Ivar Berge, Oslo Universitetssykehus, Norway
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Randi Brendberg, Helse Nord RHF, Norway
Yexuan Cheng, 浙江大学, China
Are Edvardsen, SKDE, Helse Nord RHF, Norway
Heike Eichele, Regionalt fagmiljø for autimse, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest, Kronstad DPS, Haukeland universitetssykehus, Bergen, Norway
Alexander Eikrem-Lüthi, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Norway
Gunn Elin Blakkisrud, DIPS ASA, Norway
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Grant Forrest, Lunaria Ltd, United Kingdom
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Joost Holslag, Nedap, Netherlands
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT AS, Norway
Runar Kristiansen, DIPS AS, Norway
Anjali Kulkarni, Karkinos, India
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Øygunn Leite Kallevik, Helse Bergen, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Nina Louise Jebsen, Haukeland Universitetssykehus, Norway
Martine Louise Nalum, DIPS AS, Norway
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Terje Nordberg, Helse Bergen, Norway
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Kritika Sarkar, Karkinos Healthcare, India
Ragnhild Schultz, OUS, Norway
Andre Smitt-Ingebretsen, Sørlandet sykehus HF, Norway
Tove Stenquist, Helseforetak, Norway
Frode Stenvik, Helse Sør-Øst, Norway
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Ina Wille, Helse-Vest RHF, Norway, originalLanguage=en, translators=
  • German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
  • Norwegian Bokmål: Kanika Kuwelker, John Tore Valand, Vebjørn Arntzen, Helse Vest IKT, Helse Bergen, Oslo University Hospital, kanika.kuwelker@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023], code=at0023, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifikk hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kartleggingsformål, description=Konteksten eller årsaken for kartleggingen., comment=Dette dataelementet er ment for å sette en kontekst for samlingen av spørsmål/svar til bruk senere for å gjøre spørringer på dataene. Det er ikke forventet at dette dataelementet skal være synlig for en bruker av skjemaet, men kun tilgjengelig i de lagrede dataene. For eksempel: "Preoperativ screening" eller navnet på det faktiske spørreskjemaet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=4, text=Noen tidligere undersøkelser?, description=Er det gjort noen diagnostiske undersøkelser tidligere som er innenfor kartleggingsformålet?, comment=Navnet på dataelementet kan omformuleres til det spesifikke spørsmålet i et templat eller brukergrensesnitt. Det foreslåtte verdisettet kan tilpasses/endres i det enkelte bruksområde ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om undersøkelser som er tidligere utført og som er innenfor kartleggingsformålet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026], code=at0026, itemType=CLUSTER, level=4, text=Spesifikk undersøkelse, description=Detaljer om en spesifikk undersøkelse eller gruppe av undersøkelser som er innenfor kartleggingsformålet., comment=Bruk separate instanser av dette CLUSTER'et for å skille mellom spesifikke undersøkelser eller gruppering av undersøkelser., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=5, text=Undersøkelsesnavn, description=Navnet på en undersøkelse eller gruppe av undersøkelser., comment=For eksempel: "Blodgass"," Røntgen thorax", "EKG" eller "Hørseltest". Koding av "Undersøkelsesnavn" med en terminologi foretrekkes der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=5, text=Utført?, description=Er den spesifikke undersøkelsen noen gang blitt gjennomført?, comment=Navnet på dataelementet kan omformuleres til det spesifikke spørsmålet i et templat eller brukergrensesnitt. Det foreslåtte verdisettet kan tilpasses/endres i det enkelte bruksområde ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tidsangivelse, description=Tidsangivelse for undersøkelsen., comment=Elementet "Tidsangivelse" er med hensikt løst modellert for å legge til rette for myriadene av mulighetene det kan brukes i spørreskjemaer for å fange når en undersøkelse ble utført. Den spesifikke og tiltenkte semantikken kan bli ytterligere klargjort i et templat. For eksempel: Undersøkelsens faktiske dato og/eller klokkeslett, start- og slutttid for undersøkelsen, et tidsintervall for når undersøkelsen ble gjort, varigheten av en undersøkelse, individets alder på tidspunktet for undersøkelsen, eller hvor lenge det siden den ble gjort. Kan være en delvis dato, for eksempel bare år, ved å bruke datatypen DV_DATE_TIME., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Dato/Klokkeslett
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Intervall av dato/klokkeslett

  •  Intervall av varighet

  •  Varighet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=5, text=Konklusjon, description=Kort beskrivelse, oppsummering eller tolkning av funnene på undersøkelsen., comment=For eksempel "Alle resultater innenfor normalverdier", "Normal", "Ytterligere undersøkelser nødvendig". Dette dataelementet er ikke tenkt å representere det faktiske resultatet eller funnet. Er det nødvendig, nøst (sett inn) en passende CLUSTER-arketype i det etterfølgende SLOT'et "Ytterligere detaljer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0041], code=at0041, itemType=SLOT, level=5, text=Ytterligere detaljer, description=Strukturerte detaljer eller spørsmål om den spesifikke undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.laboratory_test_analyte.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om den spesifikke undersøkelsen som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0044], code=at0044, itemType=SLOT, level=4, text=Ytterligere detaljer, description=Strukturerte detaljer eller spørsmål om kartleggingen av diagnostiske undersøkelser., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0005], code=at0005, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]