ARCHETYPE Etnisk identitet (openEHR-EHR-EVALUATION.ethnicity.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.ethnicity.v1
ConceptEtnisk identitet
DescriptionTilknytning, likhet eller forbindelse med en eller flere grupperinger av mennesker, i overenstemmelse med felles opphav eller bakgrunn.
UseBruk for å registrere et individs selvopplevde og vanligvis selvrapporterte tilknytning, likhet eller forbindelse med en eller flere grupperinger av mennesker. Etnisitet er et konsept som ofte brukes inkonsekvent, som gjør at eksisterende eller historiske data kan variere voldsomt i innhold. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: - Langvarig og delt historie (muntlig eller skriftlig) - Kulturelle tradisjoner, inkludert familiære, sosiale og religiøse skikker - Delt geografisk opphav - Felles språk - En minoritet eller særskilt gruppe innenfor lokalsamfunnet I utarbeidelsen av denne arketypen har strukturen bevisst blitt laget enkel, for å kunne støtte hvilket som helst krav for å representere etnisitet. Når det er en allmenn og omforent forståelse av etnisitet og tilhørende verdisett, kan denne arketypen utvides for å dekke de kravene som utkrystalliserer seg. Dataelementet "Etnisitet" er åpen for å kunne repeteres, slik at mer enn én etnisk og kulturell identitet kan lagres, enten i form av et flervalg i et verdisett, eller ved at flere forekomster av "Etnisitet" blir registrert. For eksempel hvis man skal registrere eksplisitt tilhørighet til en urbefolkningsgruppe. Dataelementet "Opphav" er også lagt til, for å legge til rette for å registrere tilhørighet til grupper som kan ha familiær og arvelig sykdom, slik som genetiske variasjoner som øker sannsynligheten for Crohns sykdom hos askenasiske jøder. Andel av overlapp mellom "Etnisitet" og "Opphav" kan variere veldig mellom individer, men å separere disse to til distinkte dataelementer vil øke muligheten til å bruke dem til beslutningsstøtte og tilpasning av helsetjenester på en god måte. Arketypen er utformet for å kunne fungere som en enkeltstående forekomst i en pasientjournal og som blir oppdatert som en ny versjon når den blir revidert. Etnisitet er ofte ansett som en del av de demografiske oppføringene i en journal. Likevel er etnisitet tatt inn som del av denne kliniske arketypen i de tilfellene en trenger å samle data som kan støtte kulturelt tilpasset og hensiktsmessige helsetjenester, for eksempel for urbefolkningsgrupper. Konseptet med kategorisering etter rase eller hudfarge er kontroversielt. Noen steder kan begrepet "rase" være akseptabelt og anses å være synonymt med "etnisitet", mens det er ulovlig andre steder. Noe som øker forvirring er at mange verdisett for etnisitet også inneholder verdier som beskriver fysiske karaktertrekk som hudfarge eller geografisk opprinnelse. "Rase" også er i noen myndighetsområder brukt som et klossete stedfortredende begrep for sosiale determinanter for helse. Vi anbefaler imidlertid sterkt å bruke arketyper som er laget spesielt for sosiale determinanter for helse for å få mer presis datafangst.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere fødeland til et individ. Bruk elementet "Country of birth" i arketypen EVALUATION.birth_details til dette. Skal ikke brukes for å registrere religiøs tilknytning. Bruk arketypen CLUSTER.religion (Livssyn) til dette. Skal ikke brukes for å registrere den selvopplevde kjønnsidentiteten til et individ. Bruk elementet "Kjønnsidentitet" i arketypen EVALUATION.gender til dette. Skal ikke brukes for å registrere individets språk i forbindelse med behov for tolking. Bruk arketypen CLUSTER.language til dette. Skal ikke brukes for å representere eller erstatte formelle registreringer av etnisk bakgrunn eller for å vedlikeholde et offisielt demografisk register eller indeks. Bruk en formell Master Pasient Indeks for dette, eller arketyper som er basert på openEHR Demographic Information Model.
PurposeFor å registrere et individs selvopplevde og vanligvis selvrapporterte tilknytning, likhet eller forbindelse med en eller flere grupperinger av mennesker.
ReferencesWikipedia - Ethnic group. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_group.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-01-27
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-01-27
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Wikipedia - Ethnic group. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_group., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=1AB55D841D5CCB09A19EB8D4991F8AFB, build_uid=b32af756-ab3e-4a3f-9632-e64bab9eaf63, revision=1.0.2}
Keywordsetnisitet, kultur, språk, nasjon, stamme, rase, tilknytning, tro, slektskap, nasjonalitet, statsborgerskap, identitet, klan, gruppe
Lifecyclepublished
UID4eb562da-9703-444f-a574-a6763c417310
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2706
Revision Number1.0.2
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Tilknytning, likhet eller forbindelse med en eller flere grupperinger av mennesker, i overenstemmelse med felles opphav eller bakgrunn., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Samanta Dallagnese, Prontmed, Brazil
Stefan Dubois, Dep't of Pathology and Genetics, University Hospitals of Lund and Malmö, Sweden
Grant Forrest, Lunaria Ltd, United Kingdom
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (openEHR Editor)
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Akriti Jamwal, DCHIKITSA Pvt Ltd, India
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Tomi Laptoš, Marand, Slovenia
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Rikard Lovstrom, Swedish Medical Association, Sweden
Michael Lutz, BITsoft, Germany
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Pencho Tonchev, Medical University- Pleven, Bulgaria
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Michael Zampaglione, Australia, originalLanguage=en, translators=
  • German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
  • Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Oslo universitetssykehus HF, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstlig beskrivelse av den selvoppgitte tilknytningen eller likheten et individ har med en eller flere grupper av mennesker., comment=For eksempel omstendighetene som har bidratt til at individet identifiserer seg med etnisiteten/-e., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Etnisitet, description=Navn på den etnisiteten eller kulturell gruppe som individet angir som tilknytning eller likhet med., comment=For eksempel "Australsk", "Maori", "Rom", "Sikh", "Skandinavisk". Det anbefales å kode etnisitet med en terminologi, dersom mulig. For eksempel: ABS 1249.0 - Australian Standard Classification of Cultural and Ethnic Groups (ASCCEG), 2019, eller https://volven.no/produkt.asp?id=456538&catID=3&subID=8. Forekomsten av dette dataelementet er satt til repeterende, for å tillate at flere enn en etnisitet kan bli valgt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Opphav, description=Den arvemessige eller det genetiske opphavet til individet., comment=For eksempel Engelsk, Irsk, Kinesisk, Italiensk, Aboriginer, Maori, Inuitt, Samisk. Det anbefales å kode "Opphav" med en terminologi dersom mulig. Forekomsten av dette dataelementet er satt til repeterende, for å tillate at flere enn ett opphav kan bli valgt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Nasjonal identitet, description=Selvoppgitt tilhørighet til en etno-nasjonal gruppe., comment=En etno-nasjonal gruppe kan ha en følelse av å dele en kollektiv nasjonal og politisk identitet. For eksempel Australiere, Nordmenn, Flamsk i Belgia., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om den kulturelle og etniske identiteten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om den identifiserte kulturelle og etniske identiteten og som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0007], code=at0007, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen detaljer om den kulturelle og etniske identiteten sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0006], code=at0006, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0007], code=at0007, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen detaljer om den kulturelle og etniske identiteten sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]