ARCHETYPE Laboratorieresultat (openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1
ConceptLaboratorieresultat
DescriptionResultat, inkludert funn og laboratoriets tolkning, av en laboratorieundersøkelse utført på prøvemateriale fra et individ eller relatert til individet.
UseBrukes for å registrere resultat, funn og laboratoriets tolkning, av en laboratorieundersøkelse utført på prøvemateriale fra et individ eller relatert til individet. Dette utføres typisk i et laboratorium, men kan også gjøres i andre miljøer, som for eksempel ved pasientnær analysering. Denne arketypen er ment å dekke resultatet av én rekvirert undersøkelse der prøvene er tatt i én prosedyre, og som kan ha flere analyseresultater eller andre komponenter. Eksempler på dette kan være "Differensialtelling av leukocytter", som gir et separat resultat for antallet av hver type hvite blodceller, eller "Nyrebiopsi ikke-neoplastisk", som gir resultater fra mikroskopi, immunohistokjemi og elektronmikroskopi. Denne arketypen er laget for å være et rammeverk som vanligvis vil utvides med CLUSTER-arketyper for å få en hensiktsmessig registrering og rapportering av spesifikke mønstre for laboratorieresultater. Dette kan omfatte analyser og undersøkelser innen kjemi (medisinsk biokjemi, hematologi, immunologi og transfusjonsmedisin, med mer), samt spesifikke mønstre for de unike behovene innenfor mikrobiologi og patologi. Hvis de rekvirerte analysene eller undersøkelsene ikke tilhører en navngitt gruppe, vil hvert resultat normalt representeres ved en separat instans av denne arketypen. Imidlertid er det stor variasjon på hvordan svarrapportering/meldingsformidling skjer, og denne arketypen er designet for å ivareta disse variasjonene. Denne arketypen støtter flere tilnærminger til å registrere informasjon om prøvematerialet, noe som reflekterer de store variasjonene innenfor dagens praksis. Laboratoriesvar-arketypen har høy grad av samsvar med HL7 FHIR-ressursen "Diagnostic Report". Det forventes at en eller flere instanser av denne arketypen, eller arketypefamilen vil bli sendt tilbake til rekvirenten i en laboratoriesvarrapport, for eksempel i arketypen COMPOSITION.report_result eller tilsvarende, og sammen med relevante ENTRY-arketyper. Registrering av konfunderende faktorer gjøres i praksis ikke på en konsistent måte, og avhenger av avsenderlaboratoriet og av den kliniske informasjonen som ble sendt med fra rekvirenten. I "State"-delen av arketypen er det et valgfritt og repeterbart element for "Konfunderende faktorer" som kan brukes til å registrere enkle faktorer, som fordi de kan påvirke tolkningen av resultatet må registreres eksplisitt. Dersom de konfunderende faktorene er mer komplekse kan det være hensiktsmessig å lage en CLUSTER-arketype som kan brukes i SLOTet "Strukturerte konfunderende faktorer". NB 1: Kjente eller nødvendige forutsetninger, som for eksempel "fastende" eller "dag 1 av menstruasjonssyklusen" bør registreres i elementet "Prøvetakingsforhold" i arketypen CLUSTER.specimen, og nøstes inn i denne OBSERVATION-arketypen. NB 2: Kjente problemer med prøvetaking eller prøvehåndtering, som for eksempel "hemolyse" eller "forlenget stase" bør registreres i elementet "Prøvekvalitet" i arketypen CLUSTER.specimen, og nøstes inn i denne OBSERVATION-arketypen. Der laboratoriet endrer analyser eller legger til analyser som oppfølging, kan disse håndteres etter veilledning fra HL7 FHIR (https://www.hl7.org/fhir/2015may/uslabreport-guide.html), eller etter lokale prosedyrer. For eksempel en av følgende: 1. Registrer de endrede analysene/tilleggsanalysene innenfor samme instans av denne arketypen. 2. Registrer de endrede analysene/tilleggsanalysene i en ny instans av denne arketypen, men referer til den opprinnelige rekvisisjonen ved hjelp av "Rekvisisjonsdetaljer". 3. Registrer de endrede analysene/tilleggsanalysene i en ny instans av denne arketypen, men referer til en ny rekvisisjon i tillegg til den opprinnelige rekvisisjonen, ved hjelp av "Rekvisisjonsdetaljer".
MisuseSkal ikke brukes for å lagre en sammenstilling etter obduksjon eller rettsmedisinsk undersøkelse, selv om prøver av noen prøvematerialer som blir tatt i en obduksjon kan bli representert i denne arketypen. For å lage selve obduksjons- eller den rettsmedisinske rapporten må man bruke spesialiserte arketyper. Denne arketypen er passende for å representere generelle laboratoriesvar, men er ikke ment å dekke komplette sammendragsrapporter ("synoptic reports") innenfor patologi. For disse trengs det i tillegg spesialiserte arketyper.
PurposeFor å registrere resultat, funn og laboratoriets tolkning, av en laboratorieundersøkelse utført på prøvemateriale fra et individ eller relatert til individet.
ReferencesBased on Pathology Test Result, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-05-04]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.839

Pathology (Data Specifications) Version 1.0 [Internet]. Sydney, Australia: National E-Health Transition Authority; 2007 May 29 [cited 2011 Jul 11]; Available at http://www.nehta.gov.au/component/docman/doc_download/962-pathology-v10.

Laboratory Technical Framework, Volume 3: Content, Revision 3.0 [Internet]. USA: IHE International; 2011 May 19; [cited 2011 Jul 11]. Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/index.cfm#laboratory

Hl7 FHIR Diagnostic Report resource: HL7 fhir; Available from http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/diagnosticreport.html
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-07-20
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-07-20
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Based on Pathology Test Result, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-05-04]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.839 Pathology (Data Specifications) Version 1.0 [Internet]. Sydney, Australia: National E-Health Transition Authority; 2007 May 29 [cited 2011 Jul 11]; Available at http://www.nehta.gov.au/component/docman/doc_download/962-pathology-v10. Laboratory Technical Framework, Volume 3: Content, Revision 3.0 [Internet]. USA: IHE International; 2011 May 19; [cited 2011 Jul 11]. Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/index.cfm#laboratory Hl7 FHIR Diagnostic Report resource: HL7 fhir; Available from http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/diagnosticreport.html, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=3C398CE94F69D3B3E37D9969DA50E646, build_uid=25468977-aedd-4420-8394-6404afbb1ced, revision=1.1.0}
Keywordsmedisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, medisinsk genetikk, klinisk farmakologi, patologi, immunologi og transfusjonsmedisin, laboratorie, lab, anatomisk, prøve, rettsmedisinsk, laboratoriemedisin, generell kjemi, materiale, prøvemateriale, lokalisasjon, undersøkelse, analyse, metode (analysemetode), laboratoriespesialitet, blodprøve, serum, plasma, fullblod, analytt, kapillærprøver, venøse prøver, arterielle prøver, prøvetaking, immunopatologi, cytologi, histopatologi, biopsi, preparat, immunhistokjemi, immuncytokjemi, molekylærgenetiske analyser, histologi, cytologi, cervixcytologi, obduksjon, flowcytometri, molekylær patologi, elektronmikroskopi, neuropatologi, frysesnitt, punksjonscytologi, makrobeskjæring, makroskopisk undersøkelse, mikrobiologi, bakteriologi, virologi, serologi, molekylærdiagnostikk, parasittologi, mykologi, protozologi, immunologi, medisinsk immunologi, transfusjonsmedisin, immunhematologi, transplantasjonsimmunologi, cellulær immunologi, ex vivo cellelaboratorium, hormonanalyser, endokrinologi, blodbank, blodkomponenter, hematologi, kjemisk, klinisk, kjemi, klinisk kjemi, klinisk biokjemi, metabolsk molekylærbiologi, homeostase og trombose, koagulasjon, klinisk farmakologi, farmakologi, doping analyser, klinisk fysiologi, toksikologi, rusmiddelanalyse, misbruksdiagnostikk, genetisk, genetikk, HTS-diagnostikk, genpaneler, farmakogenetikk, cancer cytogenetikk, preparat, rettsmedisinsk
Lifecyclepublished
UIDa762c05e-8caf-473c-9b1c-39d8df1ea76b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.27
Revision Number1.1.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Resultat, inkludert funn og laboratoriets tolkning, av en laboratorieundersøkelse utført på prøvemateriale fra et individ eller relatert til individet., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Andreas Abildgaard, OUS, Norway
Yaser Abuhajjaj, United Arab Emirates
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway
Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Ryan Julius Banez, AC Health, Philippines
Marcos Barreto, Universidade Federal da Bahia, Brazil
Kristian Berg, Vestvågøy kommune - Fagutviklingsavdelingen, Norway
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Sharmila Biswas, Dr Sharmila Biswas GP, Australia
Johan Bjerner, Fürst, Norway
Greg Burch, Tiny Medical Apps, United Kingdom
Fatemeh Chalabianloo, Helse Bergen, Norway
Doug Chesher, PaLMS, Australia
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Stephen Chu, NEHTA, Australia (Editor)
Matthew Cordell, NEHTA, Australia
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Andre de Wolf, NeHTA, Australia
Gail Easterbrook, Flinders Medical Centre, Australia
Stig Erik Hegrestad, Helse Førde, Norway
David Evans, Queensland Health, Australia
David Fallas, Sysmex NZ Ltd, New Zealand
Shahla Foozonkhah, Iran ministry of health and education, Iran
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Heath Frankel, Ocean Informatics, Australia
Frode Gilberg, PRIDOK AS, Norway
Rosane Gotardo, Systema Ltda., Brazil
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Grahame Grieve, Health Intersections Pyty Ltd, Australia (Editor)
Åshild Halvorsen, Helse Nord RHF, Norway
martin hanlon, Careworks, United Kingdom
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Geir Hoff, Sykehuset Telemark HF, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Silje Kaada, Helse-Bergen, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Mary Kelaher, NEHTA, Australia
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Anne Kristin Strand, Sykehuspartner HF, Norway
Tomi Laptoš, Marand, Slovenia
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway
Michael Legg, Michael Legg & associates, Australia
Sabine Leh, Haukeland University Hospital, Department of Pathology, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Neranga Liyanaarachchi, Ministry of Health, Postgraduate Institute of Medicine, Sri Lanka
Zijian Li, China
Jan-Arne Ludvigsen, DIPS AS, Norway
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Manisha Mantri, C-DAC, India
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Ole Martin Sand, DIPS ASA, Norway
Mike Martyn, The Hobart Anaesthetic Group, Australia
James McClay, University of Nebraska Medical Center, United States
Andrew McIntyre, Medical-Objects, Australia
David McKillop, NEHTA, Australia
Hildegard McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Angela Merzweiler, University Hospital of Heidelberg, Germany
Paul Miller, SCIMP NHS Scotland, United Kingdom
Chris Mitchell, RACGP, Australia
Stewart Morrison, NEHTA, Australia
George Nikolaidis, Ergobyte Informatics S.A., Greece
Bjørn Næss, DIPS AS, Norway
Bjørn Odvar Eriksen, UNN, Norway
Masafumi Okada, University of Tokyo, Japan
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Michael Osborne, Mater Health Services, Australia
Vaclav Papez, University of West Bohemia, Czech Republic
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Ana Pereira, CINTESIS, CUF-Porto, Portugal
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Navin Ramachandran, NHS, United Kingdom
Lars Retterstøl, OUS, Norway
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
David Rowed, VAMC Clinic, Australia (Editor)
Marcus vinicius de Régis, NUTES, Brazil
Mona Saleh (Translator)
Diogo Schmidt, UNISINOS, Brazil
Gro-Hilde Severinsen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Kyle Shore, Charm Health, Australia
Hildegunn Siv Aase, Helse Bergen, Norway
Niclas Skyttberg, Karolinska Institutet, Sweden
Matt Stibbs, Digi-M Ltd., United Kingdom
Iztok Stotl, UKCLJ, Slovenia
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Line Sæle, Nasjonal IKT HF, Norway
Sveinung Sørbye, UNN HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Tesfay Teame, Folkehelseinstittutet, Norway
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Michael Thompson, Queensland Health, Australia
Gordon Tomes, Australian Institute of Health and Welfare, Australia
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia
Katrin Troeltzsch, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT); Universitätsklinikum Heidelberg, Germany
Torleif Trydal, Fürst AS, Norway
Gro-Hilde Ulriksen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Wouter Zanen, Eurotranplant, Netherlands
Lin Zhang, Taikang Insurance Group, China, originalLanguage=en, translators=
 • German: Sarah Ballout, MHH-Hannover, ballout.sarah@mh-hannover.de
 • Swedish: Linda Aulin, Region Stockholm, linda.aulin@sll.se
 • Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen/Silje Ljosland Bakke/Liv Laugen, Oslo universitetssykehus HF/Nasjonal IKT HF/Oslo universitetssykehus, Norway
 • Arabic (Syria): Mona Saleh
 • Italian: Alessandro Sulis/Francesca Frexia/Cecilia Mascia, CRS4 - Center for advanced studies, research and development in Sardinia, Pula (Cagliari), Italy, alessandro.sulis@crs4.it/francesca.frexia@crs4.it/cecilia.mascia@crs4.it
 • Chinese (PRC): Lin Zhang, N/A, linforest@163.com, N/A
 • Dutch: Joost Holslag, Nedap, joost.holslag@nedap.com, MD
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Undersøkelsesnavn, description=Navn på laboratorieundersøkelsen som er utført på prøvematerialet., comment=Undersøkelsesnavnet kan dekke ett enkelt resultat eller en gruppe av resultater. Undersøkelsesnavnet kan kodes med medisinsk kodeverk som for eksempel NLK (Norsk laboratoriekodeverk), LOINC, SNOMED CT eller lokale laboratoriekodeverk. Eksempler kan være "Glukose", "Elektrolytter", "Blodgass", "Differensialtelling", "Dyrkning", "Kortisol (morgen)" eller "histologi melanom". Navnet kan noen ganger inneholde typen prøvemateriale og/eller pasientstatus, for eksempel "fastende blodglukose" "Kalium i svette", eller inneholde annen informasjon, som "Kalium (PNA blodgass)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0065], code=at0065, itemType=SLOT, level=4, text=Prøvedetaljer, description=Detaljer om den fysiske substansen som er analysert., comment=Hvis prøvematerialet er tilstrekkelig spesifisert med en kode i analysenavnet er ikke dette dataelementet nødvendig. Det er mulig å koble svar med spesifikke prøver ved hjelp av elementene "ID for prøvemateriale" i både CLUSTER.specimen og de forskjellige CLUSTER-arketypene for laboratoriesvar., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0073], code=at0073, itemType=ELEMENT, level=4, text=Overordnet resultatstatus, description=Den overordnede statusen for hele laboratorieresultatet/prøven., comment=Verdiene er valgt spesifikt for å samsvare med verdiene i HL7 FHIR-ressursen "Diagnostic report", som historisk sett kommer fra HL7 v2. Andre lokale koder eller termer kan brukes ved å bruke datatypen "Fri eller kodet tekst. Dette elementet kan repeteres for å understøtte bruksområdene der statuser for forskjellige aspekter av resultatet er delt opp i flere elementer. Et eksempel på dette er de norske standard labsvarmeldingene i HIS 1.4-standarden, der status for svaret og status for laboratorieprosessen håndteres separat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Registrert [Analysen er registrert i laboratoriesystemet, men svaret er ikke tilgjengelig per nå.]
  • Ufullstendig [Dette er et delvis (dvs initalt, foreløpig eller preliminært) svar: Data i svaret kan være ukomplett eller ubekreftet.]
  • Foreløpig [Verifiserte tidlige svar er tilgjengelige, men ikke alle svar er endelige. Dette er en underkategori av "Ufullstendig".]
  • Endelig [Svaret er komplett og er bekreftet av ansvarlig person.]
  • Revidert [Svaret har blitt modifisert etter å ha vært i status "Endelig", og er komplett og verifisert av ansvarlig person, og svardata er endret.]
  • Korrigert [Svaret har blitt modifisert etter å ha vært i status "Endelig" og er komplett og verifisert. Dette er en underkategori til "Revidert".]
  • Tillegg [Etter å ha vært satt som status "Endelig", har det blitt lagt nytt innhold til rapporten. Det eksisterende innholdet er uendret. Dette er en underkategori av "Revidert".]
  • Kansellert [Svaret er utilgjengelig fordi analysen ikke ble påbegynt eller ferdigstilt (også kalt "avbrutt").]
  • Feilregistrert [Analysesvaret har blitt trukket tilbake etter å ha vært i status "Endelig".]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0075], code=at0075, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tidsangivelse for overordnet resultatstatus, description=Tidspunktet for utstedelsen av "Overordnet resultatstatus"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0077], code=at0077, itemType=ELEMENT, level=4, text=Laboratoriedisiplin, description=Laboratoriefagområdet, -disiplinen eller subdisiplinen som er ansvarlig for resultatet., comment=Dette er ikke ment for å gjenspeile laboratoriets interne organisering, men for å angi hvilken laboratoriedisiplin analysene tilhører. For eksempel patologi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk farmakologi, medisinsk genetikk og medisinsk biokjemi. Eventuelt enda mer findelte subkategorier eller subdisipliner som f.eks. hormoner/endokrinologi, hematologi, allergologi. Dette hjelper klinikere med å filtrere mellom resultatkategorier i henhold til lokalt oppsett. Koding med en terminologi er ønskelig, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0100], code=at0100, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tilgjengelig klinisk informasjon, description=Beskrivelse av klinisk informasjon som er tilgjengelig på tolkningstidspunktet., comment=Dette dataelementet kan inkludere en lenke til den opprinnelige kliniske informasjonen som ble angitt i rekvisisjonen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0097], code=at0097, itemType=SLOT, level=4, text=Undersøkelsesresultat, description=Resultat av undersøkelsen som er utført på prøvematerialet., comment=Dette SLOTet kan inneholde resultat for ett enkelt analyseresultat, for en gruppe analyseresultater, eller for en mer kompleks og spesifikk struktur., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.laboratory_test_analyte.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.laboratory_test_panel.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.laboratory_test_panel.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konklusjon, description=Fritekstbeskrivelse av de viktigste funnene., comment=For eksempel "mønsteret indikerer betydelig nedsatt nyrefunksjon". Innholdet av konklusjonen vil variere, basert på hvilken undersøkelse som er utført. Konklusjonen bør være i overensstemmelse med kodene brukt i elementet "Diagnose"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0098], code=at0098, itemType=ELEMENT, level=4, text=Diagnose, description=Enkeltord, frase eller kort beskrivelse som representerer den kliniske betydningen og signifikansen av laboratorieresultatet., comment=For eksempel "Betydelig nedsatt leverfunksjon" eller "Salmonella". Koding med en terminologi foretrekkes, der det er mulig. Diagnosen bør være i overensstemmelse med teksten i "Konklusjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0122], code=at0122, itemType=SLOT, level=4, text=Strukturert diagnose, description=En strukturert eller kompleks diagnose for laboratorieundersøkelsen., comment=For eksempel patologidiagnoser bestående av flere forskjellige akser som morfologi, etiologi og funksjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0118], code=at0118, itemType=SLOT, level=4, text=Multimediarepresentasjon, description=Digitalt bilde, video eller diagram som representerer analyseresultatet., comment=Flere formater tillates, men innholdet i de forskjellige formatene må representere det samme innholdet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.media_capture.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.media_capture.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0101], code=at0101, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Tekstlig tilleggsinformasjon om analyseresultatet, som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=2, text=Ansvarlig laboratorium, description=Detaljer om laboratoriet som mottok den opprinnelige rekvisisjonen og har det overordnede ansvaret for prøven, selv om det er andre laboratorier som utfører de enkelte analysene., comment=Dette SLOTet er ment for detaljer om laboratoriet som mottok rekvisisjonen og har det overordnede ansvaret for å sende en svarrapport, selv om andre laboratorier utfører spesifikke deler av den. Det ansvarlige laboratoriet kan enten utføre undersøkelsene selv, eller videresende til andre laboratorier. Hvis et annet laboratorium har utført spesifikke undersøkelser bør informasjon om dette bli beskrevet i SLOTet "Detaljer om analyseresultat" i arketypen "Analyseresultat". "Ansvarlig laboratorium" kalles ofte "Tjenesteyter"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0068], code=at0068, itemType=ELEMENT, level=2, text=Laboratorieintern identifikator, description=En lokal identifikator tildelt av det mottagende laboratoriesystemet (LIMS), for å kunne spore analyseprosessen., comment=Denne identifikatoren er et internt sporingsnummer tildelt av LIMS, og det er ikke ment å være navnet på undersøkelsen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0094], code=at0094, itemType=CLUSTER, level=2, text=Rekvisisjonsdetaljer, description=Detaljer knyttet til rekvisisjonen., comment=I de fleste situasjoner finnes det én rekvisisjon og ett korresponderende svar, men under noen omstendigheter kan flere rekvisisjoner representeres ved hjelp av en enkelt laboratorieresultat-arketype. For eksempel kan en kliniker bestille "glukose" i en rekvisisjon og "urea og elektrolytter" i en ytterligere rekvisisjon, mens laboratoriet utfører begge analysene og sender en samlet rapport., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0094]/items[at0106], code=at0106, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn på opprinnelig rekvirert analyse, description=Navn på undersøkelsen som opprinnelig ble rekvirert., comment=Dette dataelementet er tenkt brukt dersom det er forskjell mellom undersøkelsen som er rekvirert og den som faktisk er utført., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0094]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=3, text=Rekvirentens rekvisisjonsID, description=Rekvirentens/bestillers lokale ID for rekvisisjonen., comment=Tilsvarende HL7 "Placer Order Identifier"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0094]/items[at0063], code=at0063, itemType=ELEMENT, level=3, text=Rekvisisjonsmottakers rekvisisjonsID, description=Bestillingens/rekvisisjonens lokale identifikator/referansenummer tildelt av tjenesteyter/mottaker, som regel av LIMS., comment=Når Laboratorieinformasjonssystemet (LIMS) tildeler en identifikator, åpnes det for sporing av fremdriften/prosessforløpet på bestillingen av undersøkelsen/rekvisisjonen og for å koble undersøkelsesresultatet til rekvisisjonen/bestillingen. Som regel tilsvarer dette HL7 "Filler Order Identifier". Denne identifikatoren kalles også ofte "rekvisisjonsnummer" eller "remissenummer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0094]/items[at0090], code=at0090, itemType=SLOT, level=3, text=Rekvirent, description=Detaljert informasjon knyttet til kliniker eller organisatorisk enhet som har rekvirert/bestilt analysen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0094]/items[at0035], code=at0035, itemType=SLOT, level=3, text=Kopimottakere, description=Detaljert informasjon knyttet til kliniker eller organisatorisk enhet som skal motta en kopi av laboratoriesvaret., comment=Personene eller organisasjonene på distribusjonslisten mottar svaret kun til informasjon, og det er hovedmottakeren av rapporten som forventes å agere på den., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.distribution.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0111], code=at0111, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pasientnær analysering, description=Dette indikerer hvorvidt analysen ble utført gjennom pasientnær analysering (PNA) i stedet for en mer formell laboratorietjeneste., comment=Sann dersom analysen ble utført ved pasientnær analysering (PNA)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0121], code=at0121, itemType=ELEMENT, level=2, text=Undersøkelsesmetode, description=Beskrivelse av metoden som ble brukt for å utføre undersøkelsen., comment=Koding med en terminologi er ønskelig, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ANY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0110], code=at0110, itemType=SLOT, level=2, text=Undersøkelsesdetaljer, description=Strukturert tilleggsinformasjon om hvilken analysemetode, utstyr eller tolkning som er benyttet., comment=For eksempel "detaljer om ELISA/nefelometri"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0117], code=at0117, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0112]/items[at0113], code=at0113, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Forhold eller omstendigheter som påvirker tolkningen av laboratorieresultatet., comment="Konfunderende faktorer" bør være reservert for ukontrollerte eller uplanlagte forhold hos pasienten som kan påvirke tolkningen av laboratorieresultatet. For eksempel "nylig fysisk aktivitet", "nylig røykt tobakk". Kjente forutsetninger som "fastende" bør dokumenteres i elementet "Prøvetakingsforhold" i arketypen CLUSTER.specimen. I noen tilfeller er slike forutsetninger del av undersøkelsesnavnet, for eksempel "Fastende blodsukker". Kjente forhold knyttet til prøvetaking eller håndtering av prøven, som "langvarig stase" eller "hemolyse" (preanalytiske forhold) bør dokumenteres i elementet "Prøvekvalitet" i arketypen CLUSTER.specimen. Koding med en terminologi er ønskelig, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0112]/items[at0114], code=at0114, itemType=SLOT, level=4, text=Strukturerte konfunderende faktorer, description=Ytterligere detaljer om forhold i tilstand eller omstendigheter som kan påvirke tolkningen av laboratorieresultatet., comment=For eksempel siste normale menstruasjonsperiode., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0004], code=at0004, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0112], code=at0112, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=2, text=Ansvarlig laboratorium, description=Detaljer om laboratoriet som mottok den opprinnelige rekvisisjonen og har det overordnede ansvaret for prøven, selv om det er andre laboratorier som utfører de enkelte analysene., comment=Dette SLOTet er ment for detaljer om laboratoriet som mottok rekvisisjonen og har det overordnede ansvaret for å sende en svarrapport, selv om andre laboratorier utfører spesifikke deler av den. Det ansvarlige laboratoriet kan enten utføre undersøkelsene selv, eller videresende til andre laboratorier. Hvis et annet laboratorium har utført spesifikke undersøkelser bør informasjon om dette bli beskrevet i SLOTet "Detaljer om analyseresultat" i arketypen "Analyseresultat". "Ansvarlig laboratorium" kalles ofte "Tjenesteyter"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0068], code=at0068, itemType=ELEMENT, level=2, text=Laboratorieintern identifikator, description=En lokal identifikator tildelt av det mottagende laboratoriesystemet (LIMS), for å kunne spore analyseprosessen., comment=Denne identifikatoren er et internt sporingsnummer tildelt av LIMS, og det er ikke ment å være navnet på undersøkelsen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0094], code=at0094, itemType=CLUSTER, level=2, text=Rekvisisjonsdetaljer, description=Detaljer knyttet til rekvisisjonen., comment=I de fleste situasjoner finnes det én rekvisisjon og ett korresponderende svar, men under noen omstendigheter kan flere rekvisisjoner representeres ved hjelp av en enkelt laboratorieresultat-arketype. For eksempel kan en kliniker bestille "glukose" i en rekvisisjon og "urea og elektrolytter" i en ytterligere rekvisisjon, mens laboratoriet utfører begge analysene og sender en samlet rapport., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0094]/items[at0106], code=at0106, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn på opprinnelig rekvirert analyse, description=Navn på undersøkelsen som opprinnelig ble rekvirert., comment=Dette dataelementet er tenkt brukt dersom det er forskjell mellom undersøkelsen som er rekvirert og den som faktisk er utført., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0094]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=3, text=Rekvirentens rekvisisjonsID, description=Rekvirentens/bestillers lokale ID for rekvisisjonen., comment=Tilsvarende HL7 "Placer Order Identifier"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0094]/items[at0063], code=at0063, itemType=ELEMENT, level=3, text=Rekvisisjonsmottakers rekvisisjonsID, description=Bestillingens/rekvisisjonens lokale identifikator/referansenummer tildelt av tjenesteyter/mottaker, som regel av LIMS., comment=Når Laboratorieinformasjonssystemet (LIMS) tildeler en identifikator, åpnes det for sporing av fremdriften/prosessforløpet på bestillingen av undersøkelsen/rekvisisjonen og for å koble undersøkelsesresultatet til rekvisisjonen/bestillingen. Som regel tilsvarer dette HL7 "Filler Order Identifier". Denne identifikatoren kalles også ofte "rekvisisjonsnummer" eller "remissenummer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0094]/items[at0090], code=at0090, itemType=SLOT, level=3, text=Rekvirent, description=Detaljert informasjon knyttet til kliniker eller organisatorisk enhet som har rekvirert/bestilt analysen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0094]/items[at0035], code=at0035, itemType=SLOT, level=3, text=Kopimottakere, description=Detaljert informasjon knyttet til kliniker eller organisatorisk enhet som skal motta en kopi av laboratoriesvaret., comment=Personene eller organisasjonene på distribusjonslisten mottar svaret kun til informasjon, og det er hovedmottakeren av rapporten som forventes å agere på den., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.distribution.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0111], code=at0111, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pasientnær analysering, description=Dette indikerer hvorvidt analysen ble utført gjennom pasientnær analysering (PNA) i stedet for en mer formell laboratorietjeneste., comment=Sann dersom analysen ble utført ved pasientnær analysering (PNA)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0121], code=at0121, itemType=ELEMENT, level=2, text=Undersøkelsesmetode, description=Beskrivelse av metoden som ble brukt for å utføre undersøkelsen., comment=Koding med en terminologi er ønskelig, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ANY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0110], code=at0110, itemType=SLOT, level=2, text=Undersøkelsesdetaljer, description=Strukturert tilleggsinformasjon om hvilken analysemetode, utstyr eller tolkning som er benyttet., comment=For eksempel "detaljer om ELISA/nefelometri"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0117], code=at0117, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]