ARCHETYPE ABC sjekkliste (openEHR-EHR-OBSERVATION.abc_no.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.abc_no.v1
ConceptABC sjekkliste
DescriptionEn sjekkliste for vurdering av kompleksitet og nivå av tverrfaglig rehabilitering etter akutt skade og sykdom.
UseBrukes for å registrere vurdering av kompleksitet for mer riktig henvisning til kommunal eller spesialisthelsetjeneste rehabiliteringstiltak etter behandling i sykehus. Arketypen er basert på revidert versjon fra 15.04.2021.
PurposeFor vurdering av kompleksitet og nivå av tverrfaglig rehabiliteringtiltak etter akutt sykdom og skade i henhold til ABC sjekklisten.
ReferencesTverrfaglige rehabliteringstiltak - ABC- sjekkliste, versjon 15.04.2021. [Internet]. Sykehuset Telemark [cited: 2022 Mar. 28]. Tilgjengelig fra https://www.sthf.no/helsefaglig/tverrfaglige-rehabiliteringstiltak-abc-sjekkliste.
AuthorsForfatternavn: Kanika Kuwelker
Organisasjon: Helse Vest IKT
E-post: kanika.kuwelker@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-03-07
Other Details LanguageForfatternavn: Kanika Kuwelker
Organisasjon: Helse Vest IKT
E-post: kanika.kuwelker@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2022-03-07
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Tverrfaglige rehabliteringstiltak - ABC- sjekkliste, versjon 15.04.2021. [Internet]. Sykehuset Telemark [cited: 2022 Mar. 28]. Tilgjengelig fra https://www.sthf.no/helsefaglig/tverrfaglige-rehabiliteringstiltak-abc-sjekkliste., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=C200526B5DE0DD3D58F9FC255FA4A56B, build_uid=dd2e8ef9-7931-4adc-97df-63b58329fe1c, revision=1.0.0}
KeywordsABC, rehabilitering, tverrfaglig, funksjon, ICF, behovskartlegging
Lifecyclepublished
UID8d520e34-f519-4201-ae3b-b986e1686ac8
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2697
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En sjekkliste for vurdering av kompleksitet og nivå av tverrfaglig rehabilitering etter akutt skade og sykdom., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Stein Arne Rimehaug, Sunnaas sykehus, Norway
Unni Syre, Helse Stavanger, Norway
My Torkildsen, Stavanger universitetssjukehus, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ina Wille, Helse-Vest RHF, Norway, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0134], code=at0134, itemType=CLUSTER, level=4, text=A: Indikasjon for IKKE å anbefale rehabiliteringstiltak grunnet sykdom og symptomer, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0134]/items[at0140], code=at0140, itemType=ELEMENT, level=5, text=Alvorlig sykdom som krever opphold på spesialavdeling, description=For eksempel: respiratortrengende, ustabil hjerte-/ lungefunksjon, ustabile frakturer, psykose., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0134]/items[at0141], code=at0141, itemType=ELEMENT, level=5, text=Samtidig alvorlig sykdom med dårlig prognose, description=For eksempel: cancer, forventet overlevelse < 6 mnd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0134]/items[at0142], code=at0142, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ikke kontaktbar, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0135], code=at0135, itemType=CLUSTER, level=4, text=B: Indikasjon for IKKE å anbefale rehabiliteringstiltak grunnet FRAVÆR av sykdom og symptomer, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0135]/items[at0136], code=at0136, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ingen nye symptomer eller utfall, description=For eksempel: hjerte/lunge, dysfagi, vannlating, synsvansker, språk, kognitive vansker, lammelser, spastisitet, smerte, sår., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0135]/items[at0138], code=at0138, itemType=ELEMENT, level=5, text=Er i stand til å utføre alle sine vanlige aktiviteter, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0135]/items[at0139], code=at0139, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ingen behov for oppfølging av lege utover primærlege og evt. poliklinisk kontroll på sykehuset, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030], code=at0030, itemType=CLUSTER, level=4, text=C: Vurdering av kompleksitet og rehabiliteringsnivå, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0035], code=at0035, itemType=CLUSTER, level=5, text=Medisinsk oppfølgning, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0035]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=6, text=1. Kompleks medisinsk tilstand, behov oppfølging av lege, description=For eksempel: CNS skade/sykdom, hjerte-/ lungelidelse, multiorgansvikt, sår, akutt/kronisk inflammasjon/infeksjon, psykiatri, rus, komorbiditet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=2: 3-7x per uke
1: 1-2x per uke
0: Sjeldnere/nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0035]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=6, text=2. Daglig eller flere ganger ukentlig behov for sykehusspesialister, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: Ja
0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0035]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=6, text=3. Behov for døgn-/ akuttberedskap, intensivfunksjoner/monitorering, annet, description=For eksempel: dialyse, billeddiagnostikk, kartleggingsutstyr, omfattende laboratorieundersøkelser., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: Ja
0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0035]/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=6, text=4. Angst/depresjon/stressreaksjon/selvmordstanker, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0035]/items[at0052], code=at0052, itemType=ELEMENT, level=6, text=5. Påvist smitte som krever spesiell håndtering, description=For eksempel: Covid, ESBL, MRSA, VRE, Hepatitt, HIV, etc., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=5, text=Forvirring/PTA med manglende orientering tid-sted-situasjon, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: Uavklart og behov for skjerming og oppfølging én-til-én
1: Behov skjerming og oppfølging, og kan kreve ekstraordinær bemanning
0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0060], code=at0060, itemType=CLUSTER, level=5, text=Kroppsfunksjoner, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0060]/items[at0061], code=at0061, itemType=ELEMENT, level=6, text=1. Problematikk lunge-/hjertefunksjon, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=2: Mangelfull kartlegging/behandling
1: Tiltak igangsatt
0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0060]/items[at0065], code=at0065, itemType=ELEMENT, level=6, text=2. Dysfagi, ernærings-/hydreringsproblematikk, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=2: Mangelfull kartlegging/behandling
1: Tiltak igangsatt
0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0060]/items[at0069], code=at0069, itemType=ELEMENT, level=6, text=3. Vannlating/eliminasjonsproblematikk, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=2: Mangelfull kartlegging/behandling
1: Tiltak igangsatt
0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0060]/items[at0073], code=at0073, itemType=ELEMENT, level=6, text=4. Synsvansker, description=For eksempel: dobbeltsyn, anopsi, redusert syn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=2: Mangelfull kartlegging/behandling
1: Tiltak igangsatt
0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0060]/items[at0077], code=at0077, itemType=ELEMENT, level=6, text=5. Språk-/kommunikasjonproblematikk, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=2: Mangelfull kartlegging/behandling
1: Tiltak igangsatt
0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0060]/items[at0081], code=at0081, itemType=ELEMENT, level=6, text=6. Kognitive vansker, description=For eksempel: oppmerksomhet, hukommelse, neglekt, apraxi, perseverasjon, agnosi, emosjonell labilitet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=2: Mangelfull kartlegging/behandling
1: Tiltak igangsatt
0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0060]/items[at0085], code=at0085, itemType=ELEMENT, level=6, text=7. Lammelse, koordinasjonsforstyrrelse, sensoriske utfall, fallfare, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=2: Mangelfull kartlegging/behandling
1: Tiltak igangsatt
0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0060]/items[at0089], code=at0089, itemType=ELEMENT, level=6, text=8. Spastisitet/feilstillinger, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=2: Mangelfull kartlegging/behandling
1: Tiltak igangsatt
0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0060]/items[at0093], code=at0093, itemType=ELEMENT, level=6, text=9. Smerter, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=2: Mangelfull kartlegging/behandling
1: Tiltak igangsatt
0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0060]/items[at0097], code=at0097, itemType=ELEMENT, level=6, text=10. Sår, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=2: Mangelfull kartlegging/behandling
1: Tiltak igangsatt
0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0101], code=at0101, itemType=CLUSTER, level=5, text=Omgivelser/nettverk/deltagelse/individuelle forhold, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0101]/items[at0102], code=at0102, itemType=ELEMENT, level=6, text=1. Mindreårige barn? Ektefelle eller barn med sykdom/pleiebehov?, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0101]/items[at0108], code=at0108, itemType=ELEMENT, level=6, text=2. Evne til å ivareta seg selv i egen bolig?, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Nei
0: Ja
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0101]/items[at0111], code=at0111, itemType=ELEMENT, level=6, text=3. Yrkesaktiv alder eller i jobb?, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0101]/items[at0114], code=at0114, itemType=ELEMENT, level=6, text=4. Behov for å kartlegge verge/medbestemmelsesevne?, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0101]/items[at0117], code=at0117, itemType=ELEMENT, level=6, text=5. Behov for å kartlegge evne til å kjøre bil/håndtere skytevåpen?, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0101]/items[at0120], code=at0120, itemType=ELEMENT, level=6, text=6. Behov for kartlegging/omfattende tilrettelegging av bolig?, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0101]/items[at0123], code=at0123, itemType=ELEMENT, level=6, text=7. Behov for å utarbeide IP (Individuell Plan)?, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja
0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0148], code=at0148, itemType=ELEMENT, level=5, text=Sumskår, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=40

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0149], code=at0149, itemType=ELEMENT, level=5, text=Antall 1'ere, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=21

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0150], code=at0150, itemType=ELEMENT, level=5, text=Antall 2'ere, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=11

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003]/items[at0030]/items[at0151], code=at0151, itemType=ELEMENT, level=5, text=Antall 3'ere, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=3

, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0012]/items[at0152], code=at0152, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0007], code=at0007, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0007]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0012], code=at0012, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0012]/items[at0152], code=at0152, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]