ARCHETYPE Undersøkelse av et humant embryo i tidlige delingsstadier (openEHR-EHR-CLUSTER.exam_embryo.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.exam_embryo.v1
ConceptUndersøkelse av et humant embryo i tidlige delingsstadier
DescriptionMorfologiske funn ved mikroskopisk undersøkelse av et humant embryo i tidlige delingsstadier.
UseBrukes til å registrere morfologiske observasjoner som passer for tidlige delingsstadier av embryoutviklingen, vanligvis som del av assistert befruktning. Arketypen er laget spesifikt for å brukes i SLOT 'et "Undersøkelsesdetaljer" i arketypen 'OBSERVATION.embryo_assessment' eller 'ACTION.procedure', men kan også brukes innen andre ENTRY- og CLUSTER-arketyper der det er klinisk passende.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere morfologiske observasjoner av oocytter, zygoter og blastocyster - bruk spesifikke CLUSTER arketyper.
PurposeFor å registrere strukturerte observasjoner av et humant embryo i tidlige delingsstadier.
ReferencesAlpha Scientists in Reproductive, M. and E.S.I.G.o. Embryology, The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Human Reproduction, 2011. 26(6): p. 1270-1283.

Prados, F.J., et al., The cleavage stage embryo. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i50-i71.
AuthorsForfatternavn: Peter Fedorcsak
Organisasjon: Oslo University Hospital
E-post: peter.fedorcsak@medisin.uio.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-10-26
Other Details LanguageForfatternavn: Peter Fedorcsak
Organisasjon: Oslo University Hospital
E-post: peter.fedorcsak@medisin.uio.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-10-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Alpha Scientists in Reproductive, M. and E.S.I.G.o. Embryology, The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Human Reproduction, 2011. 26(6): p. 1270-1283. Prados, F.J., et al., The cleavage stage embryo. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i50-i71., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=C224B995335419411540E76E81167CFD, build_uid=138435af-b026-4884-bbfb-0c3eb9c8b30d, revision=1.0.1}
Keywordsin vitro, befruktning, IVF, reproduksjon, zygote, fertilisert, befruktet, egg, eggcelle, oocytt, embryo, blastocyst, assistert
Lifecyclepublished
UIDcd22f136-bf92-4e31-b9d8-64809c1c57ba
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2609
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Morfologiske funn ved mikroskopisk undersøkelse av et humant embryo i tidlige delingsstadier., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Peter Fedorcsak, University of Oslo, Norway (openEHR Editor)
Rosane Gotardo, Systema Ltda., Brazil
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Gareth Greggains, Oslo University Hospital
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Manisha Mantri, C-DAC, India
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Trine Skuland, Oslo University Hospital
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway
Julius Hreinsson, Laboratory Director at Reproductive Medicine, Sahlgrenska University Hospital, Sweden, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Peter Fedorcsak, Vebjørn Arntzen, University of Oslo, Oslo University Hospital, peterfe@uio.no, varntzen@ous-hf.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall celler, description=Antall celler i embryoet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fragmenteringsgrad, description=Grad av cytoplasmisk fragmentering i et embryo i delingsstadie., comment=For en mer presis vurdering, kan datatypen Proportion brukes., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Ingen [Ingen cytoplasmatiske fragmenter.]
   • Mild fragmentering [Cytoplasmatiske fragmenter dekker mindre enn 10% av totalt cytoplasmatisk volum.]
   • Moderat fragmentering [Cytoplasmatiske fragmenter dekker 10 - 25% av totalt cytoplasmatisk volum.]
   • Alvorlig fragmentering [Cytoplasmatiske fragmenter dekker mer enn 25% av totalt cytoplasmatisk volum.]
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Proporsjon
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=1, text=Cellestørrelse, description=Relativ størrelse på cellene i embryoet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Lik, stadium-spesifikk [Celler av lik, stadium-spesifikk strørrelse.]
   • Ulik, stadium-spesifikk [Celler av ulik, stadium-spesifikk strørrelse.]
   • Lik, ikke stadium-spesifikk [Celler av lik, ikke stadium-spesifikk strørrelse.]
   • Ulik, ikke stadium-spesifikk [Celler av ulik, ikke stadium-spesifikk strørrelse.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kjerner, description=Tilstedeværelse eller fravær av kjerner i embryoets celler i tidlig delingsstadie., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Ingen synlige kjerner [Kjernene er ikke synlige.]
   • Enkeltkjernede celler [Bare én kjerne sees i alle cellene i embryoet.]
   • Tokjernet celle [To synlige kjerner i en celle.]
   • Flerkjernet celle [Flere synlige kjerner i en celle.]
   • Flerkjernede celler. [To eller flere synlige kjerner i to eller flere celler.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av cytoplasma, description=Morfologi av cytoplasmaet i cellene til embryoet i tidlig delingsstadium., comment=Kan brukes for å beskrive avvikende cytoplasmamorfologi, slik som granulering, dannelse av groper og vakuoler., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=1, text=Organisering av celler, description=Geometrisk organisering av cellene i embryoet., comment=Ved publikasjon av arketypen finnes det ingen omforent verdisett for dette elementet. Hvis det oppnås konsensus om dette i fremtiden, kan det legges til i arketypen. I mellomtiden, bruk et verdisett som passer til bruksområdet, og legg det til i templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kompaktering, description=Grad av kompaktering i embryo i delingsstadiene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Ingen [Ingen kompaktering.]
   • Minimal [Mindre enn 50% av embryoets totalt volum er kompaktert.]
   • Moderat [Over 50% av embryoets totalt volum er kompaktert.]
   • Komplett [Alle embryoets celler er kompaktert.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=1, text=Andre morfologiske observasjoner, description=Ytterligere morfologiske observasjoner av embryoet som ikke dekkes av de andre spesifiserte elementene., comment=Dette dataelementet er mulig å repetere for å legge til rette for flere verdier skal kunne velges fra en liste av kodede verdier., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologisk gradering, description=Overordnet gradering eller skår basert på embryoets registrerte, morfologiske egenskaper., comment=Bruk av en etablert skala for vurdering av embryoets morfologi anbefales., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall celler, description=Antall celler i embryoet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fragmenteringsgrad, description=Grad av cytoplasmisk fragmentering i et embryo i delingsstadie., comment=For en mer presis vurdering, kan datatypen Proportion brukes., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Ingen [Ingen cytoplasmatiske fragmenter.]
   • Mild fragmentering [Cytoplasmatiske fragmenter dekker mindre enn 10% av totalt cytoplasmatisk volum.]
   • Moderat fragmentering [Cytoplasmatiske fragmenter dekker 10 - 25% av totalt cytoplasmatisk volum.]
   • Alvorlig fragmentering [Cytoplasmatiske fragmenter dekker mer enn 25% av totalt cytoplasmatisk volum.]
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Proporsjon
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=1, text=Cellestørrelse, description=Relativ størrelse på cellene i embryoet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Lik, stadium-spesifikk [Celler av lik, stadium-spesifikk strørrelse.]
   • Ulik, stadium-spesifikk [Celler av ulik, stadium-spesifikk strørrelse.]
   • Lik, ikke stadium-spesifikk [Celler av lik, ikke stadium-spesifikk strørrelse.]
   • Ulik, ikke stadium-spesifikk [Celler av ulik, ikke stadium-spesifikk strørrelse.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kjerner, description=Tilstedeværelse eller fravær av kjerner i embryoets celler i tidlig delingsstadie., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Ingen synlige kjerner [Kjernene er ikke synlige.]
   • Enkeltkjernede celler [Bare én kjerne sees i alle cellene i embryoet.]
   • Tokjernet celle [To synlige kjerner i en celle.]
   • Flerkjernet celle [Flere synlige kjerner i en celle.]
   • Flerkjernede celler. [To eller flere synlige kjerner i to eller flere celler.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av cytoplasma, description=Morfologi av cytoplasmaet i cellene til embryoet i tidlig delingsstadium., comment=Kan brukes for å beskrive avvikende cytoplasmamorfologi, slik som granulering, dannelse av groper og vakuoler., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=1, text=Organisering av celler, description=Geometrisk organisering av cellene i embryoet., comment=Ved publikasjon av arketypen finnes det ingen omforent verdisett for dette elementet. Hvis det oppnås konsensus om dette i fremtiden, kan det legges til i arketypen. I mellomtiden, bruk et verdisett som passer til bruksområdet, og legg det til i templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kompaktering, description=Grad av kompaktering i embryo i delingsstadiene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Ingen [Ingen kompaktering.]
   • Minimal [Mindre enn 50% av embryoets totalt volum er kompaktert.]
   • Moderat [Over 50% av embryoets totalt volum er kompaktert.]
   • Komplett [Alle embryoets celler er kompaktert.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=1, text=Andre morfologiske observasjoner, description=Ytterligere morfologiske observasjoner av embryoet som ikke dekkes av de andre spesifiserte elementene., comment=Dette dataelementet er mulig å repetere for å legge til rette for flere verdier skal kunne velges fra en liste av kodede verdier., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologisk gradering, description=Overordnet gradering eller skår basert på embryoets registrerte, morfologiske egenskaper., comment=Bruk av en etablert skala for vurdering av embryoets morfologi anbefales., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]