ARCHETYPE Sammendrag av overfølsomhetsreaksjon (openEHR-EHR-CLUSTER.adverse_reaction_event_summary.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.adverse_reaction_event_summary.v0
ConceptSammendrag av overfølsomhetsreaksjon
DescriptionOppsummerende informasjon om en spesifikk overfølsomhetsreaksjonshendelse.
UseBrukes for å registrere oppsummerende informasjon om en spesifikk overfølsomhetsreaksjonshendelse.
MisuseBrukes ikke til å registrere uønskede hendelser, inkludert svikt i kliniske prosesser, intervensjoner eller produkter. For eksempel: Feil bruk eller feil gjort ved feilaktig administrering av en substans, feil dosering, feilmerking, skade forårsaket av en intervensjon eller prosedyre, overdose/forgiftning etc. Bruk en spesifikk arketype for dette formålet.
PurposeFor å registrere oppsummerende informasjon om en spesifikk overfølsomhetsreaksjonshendelse.
ReferencesDerived from: Adverse reaction risk, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2021-10-04]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.1713
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-09-17
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-09-17
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: Adverse reaction risk, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2021-10-04]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.1713, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=185BBADF62CC16CC0A7FEE4D2465192E, build_uid=d0fcbc91-ca53-4f4c-82a8-40703e6e5f77, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UIDc7268388-7669-4c78-8b5c-d394226e3f98
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2591
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Oppsummerende informasjon om en spesifikk overfølsomhetsreaksjonshendelse., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spesifikk substans, description=Substansen som anses for å være årsaken til den spesifikke reaksjonshendelsen., comment=For eksempel "Amoxicillin". I feltet "Spesifikk substans" kan kun en spesifikk substans, og ikke en substansgruppe, registreres. En substans kan være en blanding av enkeltsubstanser, for eksempel et legemiddelprodukt. Om verdien som registreres i "Substans" i foreldrearketypen er en spesifikk substans kan verdien dupliseres i dette dataelementet. Det anbefales sterkt at "Spesifikk substans" kodes med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Sikkerhet, description=Utsagn om graden av klinisk sikkerhet om at den identifiserte substansen er årsaken til reaksjonsmanifestasjonen ved denne hendelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Mistenkt [Lav grad av klinisk sikkerhet om at den spesifikke substansen er årsaken til reaksjonen.]
 • Sannsynlig [Rimelig grad av klinisk sikkerhet om at den spesifikke substansen er årsaken til reaksjonen.]
 • Bekreftet [En høy grad av klinisk sikkerhet om at den spesifikke substansen er årsaken til reaksjonen. Dette kan omfatte klinisk evidens ved testing eller re-eksponering.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonsmanifestasjon, description=Kliniske symptomer og/eller tegn som observeres eller assosieres med reaksjonen., comment=Reaksjonsmanifestasjon kan uttrykkes som et enkelt ord, en setning eller kort beskrivelse. For eksempel kvalme eller utslett. "Ingen reaksjon" kan være passende når en reaksjon har skjedd tidligere, men ikke skjedde igjen ved ny eksponering. Det foretrekkes at reaksjonsmanifestasjon kodes ved hjelp av en terminologi når dette er mulig. Verdiene som registreres her kan brukes til å vises i et skjermbilde som en del av en liste over uønskede reaksjoner, som anbefalt i de britiske NHS CUI-retningslinjene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonsbeskrivelse, description=En fritekstbeskrivelse om den uønskede reaksjonen som helhet, inklusiv detaljer om reaksjonsmanifestasjonen dersom påkrevd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonsdebut, description=Registrering av dato og tidspunkt for når reaksjonen startet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonens varighet, description=Den totale tidsperioden reaksjonsmanifestasjonen var tilstede., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonens alvorlighetsgrad, description=Klinisk vurdering av hendelsens alvorlighetsgrad som helhet, potensielt med vurderinger av de ulike manifestasjonene., comment=Det anerkjennes at denne vurderingen er svært subjektiv. Det kan være noen kliniske områder hvor objektive scoringer brukes. Objektive scoringer kan inkluderes i denne modellen ved bruk av SLOTet "Reaksjonsdetaljer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Mild [Forårsaker milde fysiologiske effekter.]
  • Moderat [Forårsaker moderate fysiologiske effekter.]
  • Alvorlig [Forårsaker alvorlige fysiologiske effekter.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=SLOT, level=1, text=Reaksjonsdetaljer, description=Ytterligere detaljer om den uønskede reaksjonen, f.eks. anatomisk lokalisering og/eller Common Terminology Criteria for Adverse Events, kan brukes ved inklusjon av spesifikke arketyper i dette SLOTet., comment=Kan omfatte strukturerte detaljer om symptomer, den anatomiske lokaliseringen av reaksjonsmanifestasjonen, gradering, klassifisering eller formelle vurderingskriterier for alvorlighetsgrad som Common Terminology Criteria for Adverse Events, eller arketypen CLUSTER.media_file., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.media_file.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Første eksponering, description=Registrering av dato og tid for første eksponering for substansen i denne reaksjonshendelsen., comment=Eksponering kan kompliseres ved at flere enn en eksponeringshendelse leder fram til en reaksjon. Videre detaljer om eksponeringen kan gis ved bruk av flere arketyper i SLOTet "Eksponeringsdetaljer" eller som tekst i "Eksponeringsbeskrivelse"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Eksponeringsvarighet, description=Total tidsperiode som individet ble eksponert for den spesifikke substansen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=1, text=Eksponeringsvei, description=Registrering av veien subjektet ble eksponert for den spesifikke substansen., comment=Eksponeringsvei bør kodes med en terminologi når mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Eksponeringsbeskrivelse, description=En fritekstbeskrivelse om eksponeringen for den spesifikke substansen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=1, text=Eksponeringsdetaljer, description=Ytterligere detaljer om eksponeringen for den spesifikke substansen. Særlig i situasjoner hvor det kan ha vært multiple eller kumulative eksponeringer kan dette registreres ved inkludering av spesifikke arketyper i dette SLOTet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.citation.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.citation.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av klinisk håndtering, description=Fritekstbeskrivelse om den kliniske håndteringen av reaksjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=1, text=Detaljer om klinisk håndtering, description=Ytterligere strukturerte detaljer om den kliniske håndteringen av denne reaksjon kan inkluderes ved hjelp av spesifikke arketyper i dette SLOTet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=1, text=Rapporteringsdetaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer som kreves for rapportering til myndigheter kan inkluderes ved hjelp av spesifikke arketyper i dette SLOTet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=SLOT, level=1, text=Informasjonskilde, description=Detaljer om informasjonskilde kan inkluderes ved hjelp av spesifikke arketyper i dette SLOTet., comment=Dette SLOTet er ment for detaljer om informasjonskilden for denne spesifikke reaksjonshendelsen. Informasjonskilden for hele "Risiko for overfølsomhetsreaksjon" bør registreres i referansemodell-attributten "Information Provider"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Understøttende journalinformasjon, description=Lenke til ytterligere informasjon om presentasjonen og funnene som finnes andre steder i journalen, inkludert resultatet av allergitesting., comment=For eksempel symptomer, undersøkelsesfunn, diagnoser, osv., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_EHR_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonskommentar, description=Ytterligere fritekstkommentarer om den uønskede reaksjonen som ikke fanges opp i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spesifikk substans, description=Substansen som anses for å være årsaken til den spesifikke reaksjonshendelsen., comment=For eksempel "Amoxicillin". I feltet "Spesifikk substans" kan kun en spesifikk substans, og ikke en substansgruppe, registreres. En substans kan være en blanding av enkeltsubstanser, for eksempel et legemiddelprodukt. Om verdien som registreres i "Substans" i foreldrearketypen er en spesifikk substans kan verdien dupliseres i dette dataelementet. Det anbefales sterkt at "Spesifikk substans" kodes med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Sikkerhet, description=Utsagn om graden av klinisk sikkerhet om at den identifiserte substansen er årsaken til reaksjonsmanifestasjonen ved denne hendelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Mistenkt [Lav grad av klinisk sikkerhet om at den spesifikke substansen er årsaken til reaksjonen.]
 • Sannsynlig [Rimelig grad av klinisk sikkerhet om at den spesifikke substansen er årsaken til reaksjonen.]
 • Bekreftet [En høy grad av klinisk sikkerhet om at den spesifikke substansen er årsaken til reaksjonen. Dette kan omfatte klinisk evidens ved testing eller re-eksponering.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonsmanifestasjon, description=Kliniske symptomer og/eller tegn som observeres eller assosieres med reaksjonen., comment=Reaksjonsmanifestasjon kan uttrykkes som et enkelt ord, en setning eller kort beskrivelse. For eksempel kvalme eller utslett. "Ingen reaksjon" kan være passende når en reaksjon har skjedd tidligere, men ikke skjedde igjen ved ny eksponering. Det foretrekkes at reaksjonsmanifestasjon kodes ved hjelp av en terminologi når dette er mulig. Verdiene som registreres her kan brukes til å vises i et skjermbilde som en del av en liste over uønskede reaksjoner, som anbefalt i de britiske NHS CUI-retningslinjene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonsbeskrivelse, description=En fritekstbeskrivelse om den uønskede reaksjonen som helhet, inklusiv detaljer om reaksjonsmanifestasjonen dersom påkrevd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonsdebut, description=Registrering av dato og tidspunkt for når reaksjonen startet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonens varighet, description=Den totale tidsperioden reaksjonsmanifestasjonen var tilstede., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonens alvorlighetsgrad, description=Klinisk vurdering av hendelsens alvorlighetsgrad som helhet, potensielt med vurderinger av de ulike manifestasjonene., comment=Det anerkjennes at denne vurderingen er svært subjektiv. Det kan være noen kliniske områder hvor objektive scoringer brukes. Objektive scoringer kan inkluderes i denne modellen ved bruk av SLOTet "Reaksjonsdetaljer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Mild [Forårsaker milde fysiologiske effekter.]
  • Moderat [Forårsaker moderate fysiologiske effekter.]
  • Alvorlig [Forårsaker alvorlige fysiologiske effekter.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=SLOT, level=1, text=Reaksjonsdetaljer, description=Ytterligere detaljer om den uønskede reaksjonen, f.eks. anatomisk lokalisering og/eller Common Terminology Criteria for Adverse Events, kan brukes ved inklusjon av spesifikke arketyper i dette SLOTet., comment=Kan omfatte strukturerte detaljer om symptomer, den anatomiske lokaliseringen av reaksjonsmanifestasjonen, gradering, klassifisering eller formelle vurderingskriterier for alvorlighetsgrad som Common Terminology Criteria for Adverse Events, eller arketypen CLUSTER.media_file., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.media_file.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Første eksponering, description=Registrering av dato og tid for første eksponering for substansen i denne reaksjonshendelsen., comment=Eksponering kan kompliseres ved at flere enn en eksponeringshendelse leder fram til en reaksjon. Videre detaljer om eksponeringen kan gis ved bruk av flere arketyper i SLOTet "Eksponeringsdetaljer" eller som tekst i "Eksponeringsbeskrivelse"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Eksponeringsvarighet, description=Total tidsperiode som individet ble eksponert for den spesifikke substansen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=1, text=Eksponeringsvei, description=Registrering av veien subjektet ble eksponert for den spesifikke substansen., comment=Eksponeringsvei bør kodes med en terminologi når mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Eksponeringsbeskrivelse, description=En fritekstbeskrivelse om eksponeringen for den spesifikke substansen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=1, text=Eksponeringsdetaljer, description=Ytterligere detaljer om eksponeringen for den spesifikke substansen. Særlig i situasjoner hvor det kan ha vært multiple eller kumulative eksponeringer kan dette registreres ved inkludering av spesifikke arketyper i dette SLOTet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.citation.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.citation.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av klinisk håndtering, description=Fritekstbeskrivelse om den kliniske håndteringen av reaksjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=1, text=Detaljer om klinisk håndtering, description=Ytterligere strukturerte detaljer om den kliniske håndteringen av denne reaksjon kan inkluderes ved hjelp av spesifikke arketyper i dette SLOTet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=1, text=Rapporteringsdetaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer som kreves for rapportering til myndigheter kan inkluderes ved hjelp av spesifikke arketyper i dette SLOTet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=SLOT, level=1, text=Informasjonskilde, description=Detaljer om informasjonskilde kan inkluderes ved hjelp av spesifikke arketyper i dette SLOTet., comment=Dette SLOTet er ment for detaljer om informasjonskilden for denne spesifikke reaksjonshendelsen. Informasjonskilden for hele "Risiko for overfølsomhetsreaksjon" bør registreres i referansemodell-attributten "Information Provider"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Understøttende journalinformasjon, description=Lenke til ytterligere informasjon om presentasjonen og funnene som finnes andre steder i journalen, inkludert resultatet av allergitesting., comment=For eksempel symptomer, undersøkelsesfunn, diagnoser, osv., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_EHR_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonskommentar, description=Ytterligere fritekstkommentarer om den uønskede reaksjonen som ikke fanges opp i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]