ARCHETYPE Person (openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.person.v1
ConceptPerson
DescriptionEt identifisert menneske.
UseBrukes for å registrere detaljer om en person i en pasientjournal, når det ikke er ønskelig eller mulig å bruke et formelt demografisk register eller indeks. For eksempel: - navn og kontaktdetaljer til en person som har en kopi av et fremtidig behandlingsvalg, i SLOTet "Kopiholder" i arketypen EVALUATION.advance_care_directive (Fremtidig behandlingsvalg). - navn og kontaktdetaljer til en omsorgsperson eller helsepersonell i en organisasjon, i SLOTet "Kontaktperson" i arketypen CLUSTER.organisation (Organisasjon). - detaljer om en slektning i en familieanamnese, I SLOTet "Detaljer om familiemedlem" i arketypen EVALUATION.family_history (Familieanamnese). - navnet på en person som gjennomførte prøvetakning på en pasient, i SLOTet "Detaljer om prøvetaker" i arketypen CLUSTER.specimen (Prøvemateriale). - et vitne til et fall eller en ulykke, i SLOTet "Witness" i arketypen CLUSTER.health_event. I de mest vanlige brukscasene der navn skal registreres i pasientjournalen, vil dataelementet "Navn" i denne arketypen være tilstrekkelig. I tilfeller der det er nødvendig eller ønskelig med detaljer om en eller flere navnekomponenter, bruk arketypen CLUSTER.structured_name i SLOTet "Strukturert navn" i denne arketypen. Om det er gjort, kan noen eller alle de strukturerte navnelementene slås sammen av programvaren man benytter, og lagres i dataelementet "Navn". Denne arketypen kan også brukes som en midlertidig erstatning for formelle demografiske data når man gjennomgår et templat med domeneeksperter - for eksempel en vurdering der man i templatet forventer å se detaljer om en person på toppen av vurderingsskjema.
MisuseBrukes ikke til å representere eller erstatte de formelle demografiske opplysninger for formell identitetsforvaltning eller for å opprettholde et demografisk register eller en indeks. Bruk et formelt pasientregister, helsepersonellregister eller arketyper basert på openEHR demografisk informasjonsmodell til dette formålet. Brukes ikke for å representere pasient, deltakere eller forfatter av skjema eller lignende, som skal representeres formelt i pasientjournalen. Bruk attributter fra Referansemodellen for dette formålet. Brukes ikke for å registrere fødselsdato for individet - bruk dataelementet "Fødselsdato" i arketypen EVALUATION.birth_details for dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om biometri eller biomarkører for personen - bruk en spesifikk ENTRY-arketype for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om en person i en pasientjournal.
ReferencesHealth Care Client Identification - AS 5017-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006.

Health Care Provider Identification - AS 4846-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006.

Health informatics — Identification of subjects of health care - ISO/TS 22220:2007. Geneva: International Organization for Standardization; 2007.

HL7 FHIR Resource - Person v4.0.1: R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 05 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/2021May/person.html.

Avgrenet fra: Person, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2022-05-06]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5358
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-04-14
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-04-14
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Health Care Client Identification - AS 5017-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006. Health Care Provider Identification - AS 4846-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006. Health informatics — Identification of subjects of health care - ISO/TS 22220:2007. Geneva: International Organization for Standardization; 2007. HL7 FHIR Resource - Person v4.0.1: R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 05 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/2021May/person.html. Avgrenet fra: Person, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2022-05-06]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5358, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=1A4C242F172E23354BB0EFD96C5E06E7, build_uid=02869e01-7f46-48e1-bb64-c41273903545, revision=1.0.0}
Keywordstjenesteyter, omsorgsperson, helsepersonell, slektning, pårørende, vitne, venn, nabo, barn, familie, søsken, forelder, arbeidsgiver, rekvirent, henviser, ektefelle, verge, samboer, kjæreste
Lifecyclepublished
UID0f6d5863-6851-43c7-824b-82c5f780e39b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2534
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et identifisert menneske., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Dag Aarhus, Vestre Viken HF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Astrid Askeland, Dips AS, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Keisha Barwise, MOHW/IDB HSSP Project, Jamaica
itai Basel, Private, Israel
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Yexuan Cheng, 浙江大学, China
Candice de Lisser, Ministry of Health and Wellness, Jamaica
Ludvig Eek Hofmann, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Valborg Ellingsen, Haraldsplass Diakonale sykehus, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Martin Grundberg, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Rebecka Hansson, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Roar Holm, Helse Vest IKT A/S, Norway
Joost Holslag, Nedap, Netherlands
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (openEHR Editor)
Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT AS, Norway
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Gunn-Lisbeth Kleiven, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Erik Skjemstad, Helse Nord RHF, Norway
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Nyree Taylor, Ocean Health Systems, Australia
Tesfay Teame, Bærum kommune, Norway
Anders Thurin, VGR, Sweden
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=German: Natalia Strauch, Alina Rehberg, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de, rehberg.alina@mh-hannover.de
Swedish: Elham Gholami, SLL, elham.gholami@sll.se, Ackreditering
Norwegian Bokmål: Liv Laugen, John Tore Valand, Vebjørn Arntzen, Kanika Kuwelker, ​Oslo University Hospital, Norway, Helse Bergen, Helse Vest IKT, liv.laugen@ous-hf.no, john.tore.valand@helse-bergen.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, varntzen@ous-hf.no, kanika.kuwelker@helse-vest-ikt.no
Chinese: Yexuan Cheng, 浙江大学, 3160100913@zju.edu.cn
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn, description=Ustrukturert navn for personen., comment=Innholdet i dette elementet kan være en sammenstilling av en eller flere komponenter fra arketypen CLUSTER.structured_name. For eksempel: "John Markham", "Professor Sir John Markham", "John Markham Jnr MP"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=1, text=Betegnelse, description=En betegnelse (label) for personen., comment=For eksempel: "Naboen i huset med den rød døren"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert navn, description=Alternativ representasjon av det fullstendige navnet til en person ved å splitte det opp i strukturerte enkeltkomponenter., comment=Et utvalg av eller alle de strukturerte navneelementene kan kombineres til en tekststreng og representeres i dataelementet "Navn" i denne arketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.structured_name.v0 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.structured_name.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator, description=Identifikator for personen., comment=Forekomster for dette dataelementet er satt til 0..* for å tillatte registrering av mer enn én Identifikator. Legg merke til at ID-datatypen inneholder flere underkomponenter for å registrere ID-verdi, type, utsteder og tilordnet. For eksempel: personnummer, førerkort eller passnummer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Identifikator
  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Rolle, description=Relasjonen eller rollen personen har til individet som pasientjournalen omhandler., comment=For eksempel: kopiinnhaver av et fremtidig behandlingsvalg, kontaktperson i en organisasjon, slektning, prøvetaker eller et vitne til et fall eller ulykke. Hvis personen som beskrives i denne arketypen er pasienten, er dette dataelementet unødvendig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Adresse, description=Detaljer om en persons adresse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.address.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=1, text=Elektronisk kommunikasjon, description=Detaljer om en eller flere typer elektronisk kommunikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.electronic_communication.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=SLOT, level=1, text=Organisasjon, description=Detaljer om organisasjonstilknytning for personen., comment=For eksempel: Identifisere virksomheten eller samfunnsorganisasjonen knyttet til rollen til personen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om personen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=1, text=Bilde, description=Bilde av personen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.media_file.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om personen som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn, description=Ustrukturert navn for personen., comment=Innholdet i dette elementet kan være en sammenstilling av en eller flere komponenter fra arketypen CLUSTER.structured_name. For eksempel: "John Markham", "Professor Sir John Markham", "John Markham Jnr MP"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=1, text=Betegnelse, description=En betegnelse (label) for personen., comment=For eksempel: "Naboen i huset med den rød døren"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert navn, description=Alternativ representasjon av det fullstendige navnet til en person ved å splitte det opp i strukturerte enkeltkomponenter., comment=Et utvalg av eller alle de strukturerte navneelementene kan kombineres til en tekststreng og representeres i dataelementet "Navn" i denne arketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.structured_name.v0 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.structured_name.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator, description=Identifikator for personen., comment=Forekomster for dette dataelementet er satt til 0..* for å tillatte registrering av mer enn én Identifikator. Legg merke til at ID-datatypen inneholder flere underkomponenter for å registrere ID-verdi, type, utsteder og tilordnet. For eksempel: personnummer, førerkort eller passnummer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Identifikator
  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Rolle, description=Relasjonen eller rollen personen har til individet som pasientjournalen omhandler., comment=For eksempel: kopiinnhaver av et fremtidig behandlingsvalg, kontaktperson i en organisasjon, slektning, prøvetaker eller et vitne til et fall eller ulykke. Hvis personen som beskrives i denne arketypen er pasienten, er dette dataelementet unødvendig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Adresse, description=Detaljer om en persons adresse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.address.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=1, text=Elektronisk kommunikasjon, description=Detaljer om en eller flere typer elektronisk kommunikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.electronic_communication.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=SLOT, level=1, text=Organisasjon, description=Detaljer om organisasjonstilknytning for personen., comment=For eksempel: Identifisere virksomheten eller samfunnsorganisasjonen knyttet til rollen til personen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om personen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=1, text=Bilde, description=Bilde av personen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.media_file.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om personen som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]