ARCHETYPE Kartleggingsspørsmål om familieanamnese (openEHR-EHR-OBSERVATION.family_history_screening_questionnaire.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.family_history_screening_questionnaire.v0
ConceptKartleggingsspørsmål om familieanamnese
DescriptionSpørsmål og tilhørende svar som brukes til å kartlegge signifikante helserelaterte forhold hos familiemedlemmer.
UseBrukes for å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om signifikante helserelaterte forhold hos familiemedlemmer. Vanlige bruksområder inkluderer, men er ikke begrenset til: - Systematiske spørsmål ved konsultasjoner, for eksempel: --- Er det noen kjente sykdommer i familien? --- Er det kjent hjertesykdom i familien? --- Hadde moren din diabetes? - Spesifikke spørsmål relatert til håndtering av kronisk sykdom eller forebyggende helse. Semantikken til denne arketypen er med vilje løst definert, og spørringer etter data i denne arketypen vil normalt bare være hensiktsmessig eller sikkert i konteksten av det spesifikke templatet. I et templat vil hvert dataelement vanligvis døpes om til det spesifikke spørsmålet man ønsker svar på. Flere steder er det foreslått verdisett som passer til de vanligste bruksområder, men det er allikevel mulig å tilpasse/endre verdisett for lokal bruk ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN for å harmonere verdisettet til hvert enkelt brukstilfelle. EVENT-strukturen fra arketypens referansemodell kan brukes for å spesifisere om spørsmålene relateres til et tidspunkt eller til et tidsintervall. Bruk egne instanser av denne arketypen for å skille mellom spørsmål om signifikante helserelaterte forhold i familien på et hvilket som helst tidspunkt eller i et tidsintervall. For eksempel; "Har noen familiemedlemmer COVID nå?" sammenlignet med "Har noen familiemedlemmer hatt COVID de siste fire ukene?" Kilden til informasjonen i et spørreskjema kan variere i ulike kontekster, men kan identifiseres spesifikt ved å benytte "Information provider" elementet i openEHR referansemodellen. Denne arketypen er laget for å bli brukt i et spørreskjema eller for å registrere enkle strukturerte data til for eksempel et sykdomsregister. Dersom det i spørreskjemaet identifiseres at signifikante helserelaterte forhold er tilstede, anbefales det at disse registreres og lagres i pasientjournalen i en relevant arketype, for eksempel i arketypen EVALUATION.family_history (Familieanamnese).
MisuseBrukes ikke for å registrere tilstedeværelse eller fravær av signifikante helserelaterte forhold hos familiemedlemmer utenfor konteksten av kartleggingen. Bruk arketypene EVALUATION.family_history (Familieanamnese) eller EVALUATION.exclusion_specific (Eksklusjonsutsagn - spesifikt) for dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om et spesifikt helserelatert problem. Bruk arketypen EVALUATION.problem_diagnosis (Problem/diagnose) for dette formålet.
PurposeFor å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om signifikante helserelaterte forhold hos familiemedlemmer.
ReferencesKartleggingsspørsmål om familieanamnese, Utkast arketype [Internet]. openEHR Foundation, OpenEHR International Clinical Knowledge Manager [sitert: 2024-05-21]. Hentet fra: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5152
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Marit Alice Venheim
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: marit.alice.venheim@helse-vest-ikt-no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-08-20
Other Details LanguageForfatternavn: Marit Alice Venheim
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: marit.alice.venheim@helse-vest-ikt-no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-08-20
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Kartleggingsspørsmål om familieanamnese, Utkast arketype [Internet]. openEHR Foundation, OpenEHR International Clinical Knowledge Manager [sitert: 2024-05-21]. Hentet fra: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5152, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=BB36E07D9D400D0D61B2CE4A7A2883D0, build_uid=c683a9be-5b16-4498-bf2b-094aa7b646d0, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomedct or info@snomed.org., revision=0.0.1-alpha}
Keywordsfamilie, historie, helse, forhold, problem, diagnose, familiehistorie, slektning
Lifecyclein_development
UIDad02d1b7-f62f-4fa1-9f90-0d6a688e03cd
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2519
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Spørsmål og tilhørende svar som brukes til å kartlegge signifikante helserelaterte forhold hos familiemedlemmer., archetypeConceptComment=Svarene kan være selvrapporterte., otherContributors=, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Marit Alice Venheim, John Tore Valand, Liv Laugen, Helse Vest IKT AS, Helse Bergen, ​Oslo University Hospital, Norway, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-bergen.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, liv.laugen@ous-hf.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kartleggingsformål, description=Konteksten eller årsaken for kartleggingen., comment=Dette dataelementet er ment for å sette en kontekst for spørsmålene om man senere ønsker å gjøre spørringer på dataene. Det er ikke forventet at dette dataelementet skal være synlig for en bruker av skjemaet, men kun tilgjengelig i de lagrede dataene. For eksempel: "Preoperativ screening" eller navnet på det faktiske spørreskjemaet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Er det noen problemer eller diagnoser i familien?, description=Er det historie med noen betydelige problemer eller diagnoser hos familiemedlemmer som er relevante for screeningformålet?, comment=Navnet på dataelementet kan omformuleres til det spesifikke spørsmålet i et templat eller brukergrensesnitt. Det foreslåtte verdisettet kan tilpasses/endres i det enkelte bruksområde ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om signifikante helserelaterte forhold hos familiemedlemmer som er innenfor kartleggingsformålet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=CLUSTER, level=4, text=Spesifikt problem eller diagnose, description=Detaljer om et spesifikt problem eller diagnose eller gruppe av problemer eller diagnoser hos familiemedlemmer som er innenfor kartleggingsformålet., comment=Denne gruppen med dataelementer er orientert rundt relasjoner per problem eller diagnose., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=5, text=Problem/diagnosenavn, description=Navnet på betydningsfulle problemer eller diagnoser hos familiemedlemmer. *Navnet på det identifiserte signifikante problemet eller diagnosen funnet hos familiemedlemmer., comment=Koding av Problem/diagnosenavnet med en terminologi foretrekkes, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=5, text=Relasjon, description=Relasjonen mellom familiemedlemmet og individet., comment=For eksempel: Mor, stefar, farmor, onkel på farsside. Koding av relasjonen med en terminologi er foretrukket der dette er mulig, og kan inkludere en spesifisering av mors- og farslinje ved behov. *stefar - hva har dette med familierelasjoner å gjøre? Er ikke dette for å kartlegge familiehistorie og arv, ikke sosalanamnese?, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tilstede?, description=Har det spesifikke problemet eller diagnosen noen gang vært tilstede hos familiemedlemmer?, comment=Navnet på dataelementet kan omformuleres til det spesifikke spørsmålet i et templat eller brukergrensesnitt. Det foreslåtte verdisettet kan tilpasses/endres i det enkelte bruksområde ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009]/items[at0036], code=at0036, itemType=SLOT, level=5, text=Tilleggsinformasjon, description=Strukturerte detaljer eller spørsmål om det spesifikke problemet eller diagnosen., comment=For eksempel: Behandlende sykehus., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om det spesifikke problem- eller diagnosespørsmålet som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0039], code=at0039, itemType=SLOT, level=4, text=Ytterligere detaljer, description=Strukturerte detaljer eller spørsmål om kartleggingen av problemer eller diagnoser hos familiemedlemmer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Tilleggsinformasjon for å fange opp lokalt innhold eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: Lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata eller for å sammenstille med FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0021], code=at0021, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Tilleggsinformasjon for å fange opp lokalt innhold eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: Lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata eller for å sammenstille med FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]