ARCHETYPE Kartleggingsspørsmål om eksponering (openEHR-EHR-OBSERVATION.exposure_screening.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.exposure_screening.v1
ConceptKartleggingsspørsmål om eksponering
DescriptionSpørsmål og tilhørende svar som brukes til å kartlegge mulig eksponering for en kjemisk, fysisk eller biologisk agens som har forårsaket eller kan forårsake skade på individet.
UseBruk for å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om situasjoner eller hendelser der individet har blitt eller kan ha blitt eksponert for en skadelig agens. Eksempler på agenser og grupper av agenser er "hepatitt C" og "blodbårne smittsomme organismer", eller "asbest" og "kreftfremkallende stoffer". Vanlige bruksområder inkluderer, men er ikke begrenset til: - Systematiske spørsmål ved konsultasjoner, for eksempel: --- Har du vært i et malariaområde de siste 6 ukene? --- Har du blitt stukket av bier de siste 8 ukene? --- Har du jobbet i et slakteri de siste 3 månedene? --- Har du noensinne bodd eller jobbet i en bygning med asbest? --- Har du noensinne delt brukte sprøyter? --- Har du spist rå eller bløtkokte egg utenfor Norge de siste to ukene? --- Røykte foreldrene dine inne da du var barn? Semantikken til denne arketypen er med vilje løst definert, og spørringer etter data i denne arketypen vil normalt bare være hensiktsmessig eller sikkert i konteksten av det spesifikke templatet. I et templat vil hvert dataelement vanligvis døpes om til det (spesifikke) spørsmålet man ønsker svar på. Flere steder er det foreslått verdisett som passer til de vanligste bruksområder, men det er allikevel mulig å tilpasse/endre verdisett for lokal bruk ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN for å harmonere verdisettet til hvert enkelt brukstilfelle. EVENT-strukturen fra arketypens referansemodell kan brukes for å spesifisere om spørsmålene relateres til et tidspunkt eller til et tidsintervall. Bruk egne instanser av denne arketypen for å skille mellom spørsmål om eksponering på et hvilket som helst tidspunkt og spørsmål om eksponering i et tidsintervall. For eksempel; "Har du noen gang brukt sprøyte med rusmiddel eller kroppsbyggermidler?" sammenlignet med "Har du brukt sprøyte med rusmiddel eller kroppsbyggermidler siste 6 mnd?". Kilden til informasjonen i et spørreskjema kan variere i ulike kontekster, men kan identifiseres spesifikt ved å benytte "Information provider" elementet i openEHR referansemodellen. Denne arketypen er laget for å bli brukt i et spørreskjema eller for å registrere enkle strukturerte data til for eksempel et sykdomsregister. Dersom det i spørreskjemaet identifiseres at en eksponering er tilstede, anbefales det at spesifikke detaljer om eksponeringen registreres og lagres i pasientjournalen i en egnet eksponeringsarketype, for eksempel arketypen EVALUATION.exposure for å registrere detaljer om eksponeringen.
MisuseBrukes ikke for å registrere persistente detaljer om en kjent eller identifisert eksponering. Bruk arketypen EVALUATION.exposure for dette formålet. Brukes ikke for å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om eksponering for potensielt skadelige psykososiale faktorer som fattigdom, eller traumatiske opplevelser som mobbing eller krig. Bruk en annen passende kartleggingsspørsmål-arketype til dette formålet. Brukes ikke til å registrere informasjon om egen bruk av substanser som tobakk eller alkohol. Bruk arketypen OBSERVATION.substance_use_screening eller en passende EVALUATION-arketype til dette formålet.
PurposeFor å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om situasjoner eller hendelser der individet har blitt eller kan ha blitt eksponert for en skadelig agens.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-03-14
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-03-14
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=7B42A0B00ABA73D4EFF46CE693FB4376, build_uid=c39b4216-2544-46d8-854b-4edc9cf9e369, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=1.0.0}
Keywords
Lifecyclepublished
UID46027a06-c438-494b-a35b-6eba653df15b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2318
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Spørsmål og tilhørende svar som brukes til å kartlegge mulig eksponering for en kjemisk, fysisk eller biologisk agens som har forårsaket eller kan forårsake skade på individet., archetypeConceptComment=Svarene kan være selvrapporterte., otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Hugo Claudio Briceño García, Catsalut, Spain
Gunn Elin Blakkisrud, DIPS ASA, Norway
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Rosane Gotardo, Systema Ltda., Brazil
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Mika Kiviaho, Tietoevry, Finland
Anjali Kulkarni, Karkinos, India
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Nina Louise Jebsen, Haukeland Universitetssykehus, Norway
Michael Lutz, BITsoft, Germany
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Terje Nordberg, Helse Bergen, Norway
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Ragnhild Schultz, OUS, Norway
Anders Thurin, VGR, Sweden
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=
  • German: Natalia Strauch, Alina Rehberg, Nina Schewe, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de, rehberg.alina@mh-hannover.de, schewe.nina@mh-hannover.de
  • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Marit Alice Venheim, John Tore Valand, Helse Vest IKT AS, Helse Bergen, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kartleggingsformål, description=Konteksten eller årsaken for kartleggingen., comment=Dette dataelementet er ment for å sette en kontekst for spørsmålene om man senere ønsker å gjøre spørringer på dataene. Det er ikke forventet at dette dataelementet skal være synlig for en bruker av skjemaet, men kun tilgjengelig i de lagrede dataene. For eksempel: "Preoperativ screening" eller navnet på det faktiske spørreskjemaet eller screening for eksponering for en gruppe agenser, for eksempel resistente bakterier., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=4, text=Agens, description=Navnet på den kjemiske, fysiske eller biologiske agensen eller gruppen agenser som individet kan ha blitt eksponert for., comment=For eksempel støy, tobakksrøyk, insektgift, ioniserende stråling eller et virus. Det anbefales at "Agens" kodes med en terminologi der dette er mulig. Fritekst bør kun brukes dersom en passende terminologi ikke er tilgjengelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Eksponert?, description=Individet er eller har blitt eksponert for relevant agens., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=CLUSTER, level=4, text=Spesifikk eksponering, description=Detaljer om omstendigheter rundt hver spesifikke eksponering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=5, text=Situasjon, description=Eksponeringshendelsen, -situasjonen eller -aktiviteten der eksponering kan ha skjedd., comment=For eksempel bistikk, reise til et risikoområde, eksponering for infiserte kroppsvæsker, eller jobbet som helsearbeider. Det foretrekkes at "Situasjon" kodes med en terminologi der dette er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tilstede?, description=Har den spesifiserte eksponeringssituasjonen hendt?, comment=Navnet på dataelementet kan omformuleres til det spesifikke spørsmålet i et templat eller brukergrensesnitt. Det foreslåtte verdisettet kan tilpasses/endres i det enkelte bruksområde ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=5, text=Timing, description=Tidsangivelse for eksponeringssituasjonen., comment=Dataelementet "Tidsangivelse" er med hensikt løst modellert for å støtte ulike måter å angi tidsangivelser for når eksponeringssituasjonen hendte i et spørreskjema. Den konkrete semantikken defineres i templatet. For eksempel: Den faktiske datoen og/eller klokkeslettet, start- og slutttid, et tidsintervall, varigheten, individets alder, eller hvor lenge det siden eksponeringssituasjonen. Kan være en deldato, for eksempel bare år, ved å bruke datatypen DV_DATE_TIME., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Dato/Klokkeslett
  •  Intervall av dato/klokkeslett

  •  Varighet
  •  Intervall av varighet

  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009]/items[at0016], code=at0016, itemType=SLOT, level=5, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om den spesifikke eksponeringshendelsen, lokalisering eller tilhørende kontakter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.address.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om den spesifikke eksponeringssituasjonen som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0018]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0018], code=at0018, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0018]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]