ARCHETYPE Kartleggingspørsmål om sykdomshåndtering (openEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v1
ConceptKartleggingspørsmål om sykdomshåndtering
DescriptionSpørsmål og tilhørende svar som brukes til å kartlegge sykdomshåndtering, inkludert men er ikke begrenset til behandlinger, terapier, sykehusinnleggelser.
UseBrukes for å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om utført håndtering av medisinske tilstander, med unntak av legemidler eller kirurgiske/operative prosedyrer. Vanlige bruksområder inkluderer, men er ikke begrenset til: - Systematiske spørsmål ved konsultasjoner, for eksempel: --- Har du noen gang blitt innlagt på sykehus? --- Har du noen sinne brukt kompresjonsstrømper? --- Har du noen gang blitt lagt på respirator? --- Har du noen gang hatt dialyse? - Spesifikke spørsmål relatert til overvåkning av sykdommer. --- Ble pasienten isolert ved innleggelse? Ja, Nei, Ukjent. --- Fikk pasienten hjemmeoksygenbehandling? Ja, Nei, Ukjent. --- Ble pasienten lagt inn på intensivavdeling? Ja, Nei, Ukjent. Semantikken til denne arketypen er med vilje løst definert, og spørringer etter data i denne arketypen vil normalt bare være hensiktsmessig eller sikkert i konteksten av det spesifikke templatet. I et templat vil hvert dataelement vanligvis døpes om til det (spesifikke) spørsmålet man ønsker svar på. Flere steder er det foreslått verdisett som passer til de vanligste bruksområder, men det er allikevel mulig å tilpasse/endre verdisett for lokal bruk ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN for å harmonere verdisettet til hvert enkelt brukstilfelle. EVENT-strukturen fra arketypens referansemodell kan brukes for å spesifisere om spørsmålene relateres til et tidspunkt eller til et tidsintervall. Bruk egne instanser av denne arketypen for å skille mellom spørsmål om sykdomshåndtering eller behandling som er gjennomført på et hvilket som helst tidspunkt og spørsmål om sykdomshåndtering eller behandling som er gjennomført i et tidsintervall. For eksempel; "Har du vært innlagt i sykehus?" sammenlignet med "Har du vært innlagt i sykehus de siste 4 ukene?". Kilden til informasjonen i et spørreskjema kan variere i ulike kontekster, men kan identifiseres spesifikt ved å benytte "Information provider" elementet i openEHR referansemodellen. Denne arketypen er laget for å bli brukt i et spørreskjema eller for å registrere enkle strukturerte data til for eksempel et sykdomsregister. Dersom det i kartleggingen identifiseres at en aktivitet knyttet til sykdomshåndtering eller behandling er tilstede, anbefales det at spesifikke detaljer om sykdomshåndteringen eller behandlingen registreres og lagres i pasientjournalen i arketyper som er spesifikke for dette formålet.
MisuseBrukes ikke for å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om kirurgiske/operative prosedyrer som er utført tidligere, bruk arketypen OBSERVATION.procedure_screening for dette formålet. Brukes ikke for å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om bruken av et hvilken som helst legemiddel eller gruppe av legemidler, bruk arketypen OBSERVATION.medication_screening for dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om en enkel utvalgsliste der et spørsmål kan registreres som enten "Tilstede" eller "Ubestemt". Bruk arketypen OBSERVATION.selection_list for dette formålet.
PurposeFor å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om utført håndtering av medisinske tilstander, med unntak av legemidler eller kirurgiske/operative prosedyrer.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-03-13
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-03-13
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=E5C0D730F3328E833D84F78D4B3F51B4, build_uid=36e7e2a6-fb93-4b02-bfbb-0df6bb6a115d, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=1.0.0}
Keywordsbehandling, kartlegging, intervensjon, spørreskjema, omsorg, støtte, terapi
Lifecyclepublished
UID9912709f-c1bc-492a-864e-e95426cf1afd
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2314
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Spørsmål og tilhørende svar som brukes til å kartlegge sykdomshåndtering, inkludert men er ikke begrenset til behandlinger, terapier, sykehusinnleggelser., archetypeConceptComment=Svarene kan være selvrapporterte., otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Astrid Askeland, Dips AS, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Yexuan Cheng, 浙江大学, China
Are Edvardsen, SKDE, Helse Nord RHF, Norway
Alexander Eikrem-Lüthi, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Norway
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Grant Forrest, Lunaria Ltd, United Kingdom
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Joost Holslag, Nedap, Netherlands
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT AS, Norway
Øygunn Leite Kallevik, Helse Bergen, Norway
Anjali Kulkarni, Karkinos, India
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Per Meinich, Helse Sør-Øst RHF, Norway
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Andre Smitt-Ingebretsen, Sørlandet sykehus HF, Norway
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ina Wille, Helse-Vest RHF, Norway, originalLanguage=en, translators=German: Natalia Strauch, Nina Schewe, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de, nina.schewe@plri.de
Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Marit Alice Venheim, John Tore Valand, Helse Vest IKT AS, Helse Bergen, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-bergen.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
Italian:
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kartleggingsformål, description=Konteksten eller årsaken for kartleggingen., comment=Dette dataelementet er ment for å sette en kontekst for spørsmålene, dersom man senere ønsker å gjøre spørringer på dataene. Det er ikke forventet at dette dataelementet skal være synlig for en bruker av skjemaet, men kun tilgjengelig i de lagrede dataene. For eksempel: "Preoperativ screening" eller navnet på det faktiske spørreskjemaet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=4, text=Sykdomshåndtering?, description=Er det historikk av noen tidligere sykdomshåndterings- eller behandlingsaktiviteter som er innenfor kartleggingsformålet?, comment=Sykdomshåndtering eller behandling kan være fullført, eller pågående. Navnet på dataelementet kan omformuleres til det spesifikke spørsmålet i et templat eller brukergrensesnitt. Det foreslåtte verdisettet kan tilpasses/endres i det enkelte bruksområde ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om tidligere sykdomshåndterings- eller behandlingsaktiviteter som er innenfor kartleggingsformålet. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=CLUSTER, level=4, text=Sykdomshåndteringsaktivitet, description=Detaljer om en spesifikk sykdomshåndterings- eller behandlingsaktivitet eller gruppering av sykdomshåndterings- eller behandlingsaktiviteter som er innenfor kartleggingsformålet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=5, text=Navn på sykdomshåndtering, description=Navn på en spesifikk sykdomshåndterings- eller behandlingsaktivitet eller gruppering av sykdomshåndterings- eller behandlingsaktiviteter., comment=For eksempel: - Innlagt på sykehus - Innlagt på intensivavdeling - Bruk av kompresjonstrømper - Daglige sårskift - ECMO Koding av "Navn på sykdomshåndtering/behandling" med en terminologi foretrekkes, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Spesifikk sykdomshåndtering?, description=Er det historikk av den spesifikke sykdomshåndterings- eller behandlingsaktiviteten?, comment=Navnet på dataelementet kan omformuleres til det spesifikke spørsmålet i et templat eller brukergrensesnitt. Det foreslåtte verdisettet kan tilpasses/endres i det enkelte bruksområde ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=5, text=Start, description=Når sykdomshåndteringen eller behandlingen startet., comment=Dataelementet "Start" er løst modellert for å støtte ulike måter spørsmål om tidsrom for start av sykdomshåndtering eller behandling stilles i et spørreskjema. Den spesifikke og tiltenkte semantikken defineres i et templat. For eksempel: Dato/klokkeslett brukes for dato for når behandlingen ble utført. Intervall av dato/ klokkeslett brukes for å sette en tidsperiode, for eksempel mellom 1940 og 1942. Tekst brukes for spørsmålstillinger som "Rett etter en operasjon", "For en uke siden", "Opp til to uker siden", "Tre uker siden". Varighet brukes for å registrere individets alder ved debut. Intervall av varighet for å registrere tilnærmet alder ved behandling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Dato/Klokkeslett
  •  Intervall av dato/klokkeslett


  •  Fri eller kodet tekst
  •  Varighet
  •  Intervall av varighet


, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=5, text=Stoppet, description=Når sykdomshåndteringen eller behandlingen opphørte., comment=Dataelementet "Stoppet" er løst modellert for å støtte ulike måter spørsmål om tidsrom for gjennomført sykdomshåndtering eller behandling. Den spesifikke og tiltenkte semantikken defineres i et templat. For eksempel: Dato/klokkeslett brukes for dato for når behandlingen startet. Intervall av dato/ klokkeslett brukes for å sette en tidsperiode, for eksempel mellom 1940 og 1942. Tekst brukes for spørsmålstillinger som "Rett etter en operasjon", "For en uke siden", "Opp til to uker siden", "Tre uker siden. Varighet brukes for å registrere individets alder ved debut. Intervall av varighet får å registrere tilnærmet alder ved behandling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Dato/Klokkeslett
  •  Intervall av dato/klokkeslett


  •  Fri eller kodet tekst
  •  Varighet
  •  Intervall av varighet


, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0036], code=at0036, itemType=SLOT, level=5, text=Ytterligere detaljer, description=Strukturerte detaljer eller spørsmål om den spesifikke sykdomshåndteringen eller behandlingen., comment=For eksempel: Behandlingsinstitusjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om spesifikk sykdomshåndterings- eller behandlingsspørsmålet som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0043], code=at0043, itemType=SLOT, level=4, text=Ytterligere detaljer, description=Strukturerte detaljer eller spørsmål om kartleggingen av sykdomshåndterings- eller behandlingsaktiviteter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0007], code=at0007, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]