ARCHETYPE Kartlegging av problemer eller diagnoser (openEHR-EHR-OBSERVATION.condition_screening.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.condition_screening.v0
ConceptKartlegging av problemer eller diagnoser
DescriptionSvar på forhåndsdefinerte spørsmål om problemer eller diagnoser.
UseBrukes for å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om problemer eller diagnoser. Vanlige bruksområder inkluderer, men er ikke begrenset til: - Systematiske spørsmål ved konsultasjoner, for eksempel: --- Diagnostisert med kreft? Ja, Nei, Ukjent. --- Diagnostisert med Covid 19 eller influensa de siste tolv månedene? Ja, Nei, Ukjent. - Spesifikke spørsmål relatert til overvåkning av sykdommer. Semantikken til denne arketypen er med vilje løst definert, og spørringer etter data i denne arketypen vil normalt bare være nyttig eller trygt innenfor konteksten av hvert spesifikke spørreskjema. I et templat vil hvert dataelement vanligvis døpes om til det spesifikke spørsmålet. Der det er foreslått verdisett for vanlige brukstilfeller, kan disse tilpasses for lokal bruk ved å bruke 'tekst'-datatypen for å matche hvert enkelt brukstilfelle. I tilfeller der det er viktig å skille tid i konteksten av spørsmål i de persisterte dataene, kan referansemodellens EVENT-struktur brukes for å registrere denne variasjonen. For spørsmål som spesifikt handler om tidspunktet ved registrering, bruk tidspunkt (point in time) EVENT. For eksempel: "Har du influensa?". Spørsmål som spesifikt omhandler en tidsperiode, bruk et intervall (interval) EVENT. For eksempel: "Har du hatt influensa de siste 4 ukene?". Kilden til informasjonen i et kartleggingskjema kan variere i ulike kontekster, men kan identifiseres spesifikt ved å benytte "Information provider" elementet i openEHR referansemodellen. Denne arketypen er laget for å bli brukt i et kartleggingsverktøy, for å registrere enkle strukturerte data til for eksempel et sykdomsregister. Dersom det i kartleggingsprosessen etableres at et problem eller en diagnose er tilstede, brukes arketypen EVALUATION.problem_diagnosis (Problem/diagnose) til å registrere tilhørende spesifikke detaljer som for eksempel diagnosedato, dersom detaljene bør være den del av den løpende journalen.
MisuseBrukes ikke for å registrere detaljer om en etablert tilstedeværelse av et spesifikt problem eller diagnose pasientjournalen. BBruk arketypen EVALUATION.problem_diagnosis for dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om etablert fravær av et spesifikt problem eller diagnose i pasientjournalen. Bruk arketypen EVALUATION.exclusion_specific for dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om bekymringer eller forhold som gjelder et individ. Bruk arketypen OBSERVATION.issue_screening for dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om gjennomførte prosedyrer, bruk arketypen ACTION.procedure for dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om positiv tilstedeværelse av en overfølsomhetsreaksjon som en del av en klinisk konsultasjon. Bruk arketypen EVALUATION.adverse_reaction_risk for dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om positivt fravær av en overfølsomhetsreaksjon som en del av en klinisk konsultasjon. Bruk arketypen EVALUATION.exclusion_specific for dette formålet.
PurposeFor å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om problemer eller diagnoser.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-03-13
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-03-13
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=DAB0CD86DF9874B759E388366E49931F, build_uid=8d6abe9e-2116-40af-98bb-066a5bbe9de1, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomedct or info@snomed.org., revision=0.0.1-alpha}
Keywordstilstand, sykdom, syndrom, spørreskjema
Lifecyclein_development
UIDe6ca6269-4809-4dcf-9a8f-249602fd60cf
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2312
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Svar på forhåndsdefinerte spørsmål om problemer eller diagnoser., archetypeConceptComment=Svarene kan være selvrapporterte., otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Yexuan Cheng, 浙江大学, China
Are Edvardsen, SKDE, Helse Nord RHF, Norway
Alexander Eikrem-Lüthi, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Norway
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Grant Forrest, Lunaria Ltd, United Kingdom
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse Nord RHF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Joost Holslag, Nedap, Netherlands
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, UK
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Andre Smitt-Ingebretsen, Sørlandet sykehus HF, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, Silje Ljosland Bakke, John Tore Valand, Helse Vest IKT, Helse Vest IKT AS, Helse Bergen, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-bergen.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
Dutch: Martijn van Eenennaam, Nedap Healthcare, martijn.vaneenennaam@nedap.com
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={description=[], identities=[], activities=[], details=[], items=[], contacts=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kartleggingsformål, description=Årsaken til kartleggingen., comment=Dette dataelementet er ment for å sette en kontekst for spørsmålene om man senere ønsker å gjøre spørringer på dataene. Det er ikke forventet at dette dataelementet skal være synlig for en bruker av skjemaet, men kun tilgjengelig i de lagrede dataene. For eksempel: "Pre operativ screening" eller navnet på det faktiske spørreskjemaet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tilstedeværelse av problemer eller diagnoser?, description=Tilstedeværelse av problemer eller diagnoser relatert til kartleggingsformålet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om alle problemene eller diagnosene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0042], code=at0042, itemType=SLOT, level=4, text=Overordnede ytterligere detaljer, description=Strukturerte detaljer eller spørsmål om overordnede problemer eller diagnoser., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=CLUSTER, level=4, text=Spesifikt problem eller diagnose, description=Detaljer om et spesifikt problem eller diagnose eller grupper av problemer eller diagnoser relatert til kartleggingsformålet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=5, text=Problem/diagnosenavn, description=Navnet på et problem eller en diagnose, eller grupper av problemer eller diagnoser., comment=Koding av problem/diagnosenavnet med en terminologi foretrekkes, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tilstede?, description=Tilstedeværelse av spesifisert problem/diagnose; eller gruppe av problemer eller diagnoser., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=5, text=Alder ved diagnose, description=Individets alder da problemet/diagnosen ble diagnostisert eller oppdaget., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Intervall av varighet


  •  Varighet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=5, text=Varighet, description=Tid/varighet siden diagnosen ble satt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Varighet
  •  Intervall av varighet


  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0039], code=at0039, itemType=SLOT, level=5, text=Ytterligere detaljer, description=Strukturerte detaljer eller spørsmål om det spesifikke problemet eller diagnosen., comment=For eksempel: Behandlende sykehus., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om det spesifikke problemet eller diagnosen som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], relationships=[], provider=[], context=[], capabilities=[], target=[], state=[], credentials=[], ism_transition=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], source=[], other_participations=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], content=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0007], code=at0007, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]