ARCHETYPE Kartlegging av symptomer/sykdomstegn (openEHR-EHR-OBSERVATION.symptom_sign_screening.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.symptom_sign_screening.v0
ConceptKartlegging av symptomer/sykdomstegn
DescriptionSvar på forhåndsdefinerte spørsmål om symptomer eller sykdomstegn.
UseBrukes for å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om symptomer eller sykdomstegn. Vanlige bruksområder inkluderer, men er ikke begrenset til: - Systematiske spørsmål ved konsultasjoner, for eksempel: --- Har du hodepine? Ja, Nei, Ukjent. --- Har du vært plaget med svimmelhet de siste fire ukene? Ja, Nei, Ukjent. - Spesifikke spørsmål relatert til overvåkning av sykdommer. Semantikken til denne arketypen er med vilje løst definert, og spørringer etter data i denne arketypen vil normalt bare være nyttig eller trygt innenfor konteksten av hvert spesifikke spørreskjema. I et templat vil hvert dataelement vanligvis døpes om til det spesifikke spørsmålet. Der det er foreslått verdisett for vanlige brukstilfeller, kan disse tilpasses for lokal bruk ved å bruke 'tekst'-datatypen for å matche hvert enkelt brukstilfelle. I tilfeller der det er viktig å skille tid i konteksten av spørsmål i de persisterte dataene, kan referansemodellens EVENT-struktur brukes for å registrere denne variasjonen. For spørsmål som spesifikt handler om tidspunktet ved registrering, bruk tidspunkt (point in time) EVENT. For eksempel: "Har du hodepine?". Spørsmål som spesifikt omhandler en tidsperiode, bruk et intervall (interval) EVENT. For eksempel: "Har du vært plaget med svimmelhet de siste fire ukene?". Kilden til informasjonen i et kartleggingskjema kan variere i ulike kontekster, men kan identifiseres spesifikt ved å benytte "Information provider" elementet i openEHR referansemodellen. Denne arketypen er laget for å bli brukt i et kartleggingsverktøy, for å registrere enkle strukturerte data til for eksempel et sykdomsregister. Dersom det i kartleggingsprosessen etableres at et symptom eller sykdomstegn er tilstede, brukes arketypen CLUSTER.symptom_sign til å registrere tilhørende spesifikke detaljer som for eksempel "Varighet", dersom detaljene bør være den del av den løpende journalen.
MisuseBrukes ikke for å registrere detaljer om en etablert tilstedeværelse av et spesifikt symptom eller sykdomstegn pasientjournalen. Bruk arketypen CLUSTER.symptom_sign for dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om etablert fravær av et spesifikt symptom eller sykdomstegn i pasientjournalen. Bruk arketypen CLUSTER.exclusion_symptom_sign for dette formålet.
PurposeFor å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om symptomer eller sykdomstegn.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-03-13
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-03-13
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=7B07DEA5D40CB1D41FAD4F05FE14E16D, build_uid=beb32dab-b9bc-41da-83ed-0b429e38e87c, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomedct or info@snomed.org., revision=0.0.1-alpha}
Keywordsspørreskjema
Lifecyclein_development
UIDd2abafa8-e0f6-4f6e-ad96-a79c96e41e89
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2311
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Svar på forhåndsdefinerte spørsmål om symptomer eller sykdomstegn., archetypeConceptComment=Svarene kan være selvrapporterte., otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Yexuan Cheng, 浙江大学, China
Are Edvardsen, SKDE, Helse Nord RHF, Norway
Alexander Eikrem-Lüthi, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Norway
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Grant Forrest, Lunaria Ltd, United Kingdom
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse Nord RHF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Joost Holslag, Nedap, Netherlands
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, UK
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Andre Smitt-Ingebretsen, Sørlandet sykehus HF, Norway
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=German: Sarah Ballout, Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, ballout.sarah@mh-hannover.de, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
Finnish:
Swedish: Emma Malm, Erik Sundvall, Karolinska University Hospital, Region Stockholm, Karolinska University Hospital, Region Stockholm + Linköping University, emma.malm@cambio.se, erik.sundvall@regionstockholm.se
Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, Silje Ljosland Bakke, John Tore Valand, Helse Vest IKT AS, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
Italian:
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={description=[], identities=[], activities=[], details=[], items=[], contacts=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kartleggingsformål, description=Årsaken til kartleggingen., comment=Dette dataelementet er ment for å sette en kontekst for spørsmålene om man senere ønsker å gjøre spørringer på dataene. Det er ikke forventet at dette dataelementet skal være synlig for en bruker av skjemaet, men kun tilgjengelig i de lagrede dataene. For eksempel: "Pre operativ screening" eller navnet på det faktiske spørreskjemaet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tilstedeværelse av noen symptomer/sykdomstegn?, description=Tilstedeværelse av noen relevante symptomer eller sykdomstegn relatert til kartleggingsformålet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=4, text=Debut, description=Debut av symptomer eller sykdomstegn., comment=Debut kan registreres ved en rekke datatyper for å tilrettelegge for registrering av ulike spørsmålsstillinger. For eksempel: en dato, 6 uker eller rett etter en operasjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Dato/Klokkeslett
  •  Intervall av dato/klokkeslett


  •  Fri eller kodet tekst
  •  Varighet
  •  Intervall av varighet


, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om alle symptomene eller sykdomstegnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0039], code=at0039, itemType=SLOT, level=4, text=Overordnede ytterligere detaljer, description=Strukturerte detaljer eller spørsmål om overordnede symptomer eller sykdomstegn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=CLUSTER, level=4, text=Spesifikt symptom/sykdomstegn, description=Detaljer om et spesifikt symptomer eller sykdomstegn; eller gruppe av symptomer eller sykdomstegn relatert til kartleggingsformålet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=5, text=Navn på symptom/sykdomstegn, description=Navn på det spesifikke symptom eller sykdomstegn; eller gruppe av symptomer eller sykdomstegn., comment=Navnet på symptom/sykdomstegn bør kodes med en terminologi om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tilstede?, description=Tilstedeværelse av symptomet eller sykdomstegnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=5, text=Debut, description=Debut av det spesifikke symptomet eller sykdomstegnet., comment=Debut kan registreres ved en rekke datatyper for å tilrettelegge for registrering av ulike spørsmålsstillinger. For eksempel: en dato, 6 uker eller rett etter en operasjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Varighet
  •  Intervall av varighet


  •  Dato/Klokkeslett
  •  Intervall av dato/klokkeslett


  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0026], code=at0026, itemType=SLOT, level=5, text=Ytterligere detaljer, description=Strukturerte detaljer eller spørsmål om det spesifikke problemet eller diagnosen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_symptom_sign.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om det spesifikke symptomet eller sykdomstegnet som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], relationships=[], provider=[], context=[], capabilities=[], target=[], state=[], credentials=[], ism_transition=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], source=[], other_participations=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], content=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0007], code=at0007, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]