ARCHETYPE Smerteregisteret tilleggsopplysninger (openEHR-EHR-OBSERVATION.smertereg_tilleggsopplysninger.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.smertereg_tilleggsopplysninger.v0
ConceptSmerteregisteret tilleggsopplysninger
Descriptionsmertereg_tilleggsopplysninger
Purpose
References
AuthorsOpprinnelig skrevet dato: 2019-01-15
Other Details LanguageOpprinnelig skrevet dato: 2019-01-15
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=C2B80724AA7FDC80F63104EAE4B51CE0, build_uid=fb5e4984-5c64-4a05-9ab6-8f54d33ffe29, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UIDbe42759e-6f98-4cf3-be3e-6b8e1505d18c
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2244
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=smertereg_tilleggsopplysninger, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Henvist dato, description=Dato da pasienten ble henvist., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=Full dato, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Henvist via, description=Ved hvilken metode er pasienten henvist?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..2, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Tilsynsanmodning [Hovedsakelig skal pasienter henvises i EPJ. Kun pasienter som formelt er henvist inngår i det nasjonale registeret.]
  • Telefon/calling [Benyttes for korte tilsyn eller dersom pasient er kjent fra før. Det er ønskelig at det bes om skriftlig tilsynsanmodning ved behov for lengre oppfølging.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=4, text=Startdato, description=Dato behandlingen starter, dvs 1. tilsyn, evt telefonråd til henvisende lege dersom henvisningen håndteres sent på dagen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=Full dato, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Har pasienten fått tilsyn?, description=Har pasienten fått tilsyn av smerteteamet?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ja [*]
2: Nei, ikke behov [*]
3: Nei, ikke kapasitet [*]
4: Nei, ikke prioritert, men gitt råd [*]
5: Nei, annen årsak [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Norsktalende, description=Pasient forstår og kan gjøre seg forstått på norsk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja [*]
9: Vet ikke [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=4, text=Pasientens alder, description=Pasientens alder, angitt i antall år., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år
>=0 år
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kognitivt svekket, description=Pasient er betydelig påvirket, kan ikke gjøre rede for seg, er forvirret eller ikke orientert for tid og sted (for eksempel: delir, psykose, demens, betydelig medikamentpåvirkning eller betydelig utmattelse)., comment=Det er ikke nødvendig å besvare spørsmålet allerede ved 1. tilsyn. Den kognitive tilstanden til pasienten kan endre seg i løpet av behandlingen. Spørsmålet må besvares senest ved avsluttende tilsyn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja [*]
9: Vet ikke [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=4, text=Skriftlig samtykke, description=Samtykke bør innhentes så snart som mulig. Feltet kan stå tomt i påvente av innhenting av samtykke. Ved skriftlig samtykke (Ja) må også dato for innhentet samtykke fylles ut. Ved skriftlig samtykke (Nei) må det velges «Type manglende samtykke». Negativt samtykke fra tidligere registrering kan endres ved evt ny registrering til positivt samtykke., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [*]
1: Ja [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Dato for innhentet samtykke, description=Dato for innhentingstidspunkt for samtykke., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=Full dato, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=4, text=Type manglende samtykke, description=Type manglende samtykke., comment=Presisering: 1 - Aktivt: Pasient sier tydelig «NEI» til å være med i register denne gang. Kan spørres på nytt ved evt ny registrering 2 - Passivt: Alle andre tilfeller hvor samtykkeerklæringen ikke blir signert. Eks. 1: Pasienten er forespurt om å gi sitt samtykke og sier ikke direkte "Nei", men man får aldri underskrift. Eks 2: Pasient er blitt forespurt om samtykke, men blir tidligere utskrevet fra sykehus enn antatt og man ender opp med ikke å få underskrift. 3 - Ikke aktuelt: Brukes når inklusjonskriteriene ikke er oppfylte eller om pasienten ikke tilses. 4 - Ikke spurt: Eks 1: Behandler vurderer at det ikke vil være etisk riktig/forsvarlig å spørre pasient om samtykke pga pasient har generell dårlig helsetilstand eller er i «Krise». Eks 2: Pasient blir faktisk ikke spurt om samtykke , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Aktivt [*]
2: Passivt [*]
3: Ikke aktuelt [*]
4: Ikke spurt [*]
, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0028], code=at0028, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]