ARCHETYPE Utdanningssammendrag (openEHR-EHR-EVALUATION.education_summary.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.education_summary.v1
ConceptUtdanningssammendrag
DescriptionSammendrag eller varig (persistent) informasjon om et individs nåværende og tidligere utdanning eller opplæring.
UseBrukes for å registrere et sammendrag om et individs nåværende og tidligere utdanning eller opplæring for å få oversikt over utdanningsbakgrunn. Med utdanning menes i denne arketypen all formell opplæring som er basert på et definert pensum og gitt i en profesjonell setting. Arketypen er laget for å være en frittstående arketype, og kan benyttes i et templat som en del av individets sosialanamnese. Arketypen er ment å gi et sammendrag over all utdanning eller opplæring i den videste forstand. For hver enkelt utdanning eller opplæring brukes én instans av arketypen CLUSTER.education_record (Utdanning) i SLOTet "Utdanningsdetaljer".
MisuseBrukes ikke for å registrere strukturerte detaljer om en spesifikk utdanning eller opplæring. Bruk arketypen CLUSTER.education_record (Utdanning) i SLOTet "Utdanningsdetaljer" for dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om undervisning som har til hensikt å øke evne til å forstå og anvende helseinformasjon, og å mestre praktiske ferdigheter eller livet relatert til helsetilstanden, bruk arketypen ACTION.health_education (Helseinformasjon/undervisning) for dette formålet.
PurposeFor å registrere et sammendrag om et individs nåværende og tidligere utdanning eller opplæring, som gir en oversikt over utdanningsbakgrunn.
ReferencesDerived from: Education and Training, Draft archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency (NEHTA), ADHA Clinical Knowledge Manager. Authored: 2010 Dec 21. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm#showArchetype_1013.1.924_5 (discontinued).
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-12-21
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-12-21
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: Education and Training, Draft archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency (NEHTA), ADHA Clinical Knowledge Manager. Authored: 2010 Dec 21. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm#showArchetype_1013.1.924_5 (discontinued)., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=0A5231D7B62977A3C73DC17A92BFE36F, build_uid=9a3c56db-fc37-40e8-b0b9-74b334f18fb1, revision=1.0.0}
Keywordsutdanning, skole, universitet, videregående, ungdomsskole, barneskole, lærling, læretid, kurs, fagbrev, diplom, studie, bachelor, master, PhD, realkompetanse, formalkompetanse, høyskole, opplæring, skolegang, videreutdanning, spesialkompetanse, studium
Lifecyclepublished
UID3b261d4b-a1cc-4d0b-ad85-5c6a47634163
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2192
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag eller varig (persistent) informasjon om et individs nåværende og tidligere utdanning eller opplæring., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
John Bennett, NEHTA, Australia
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Stephen Chu, NEHTA, Australia
Matthew Cordell, NEHTA, Australia
Are Edvardsen, SKDE, Helse Nord RHF, Norway
David Evans, Queensland Health, Australia
Andrew Goodchild, NEHTA, Australia
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Mary Kelaher, NEHTA, Australia
Ronald Krawec, Alberta Health Services, Canada
Robert L'egan, NEHTA, Australia
Anita Lagos, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Norway
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Erhard Lohse, Fjell kommune, Norway
Ian McNicoll, Ocean Informatics UK, United Kingdom
Stewart Morrison, NEHTA, Australia
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Jayashree Panickar, Karolinska Institute, Sweden
Jodie Pycroft, Adelaide Northern Division of General Practice Ltd, Australia
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Gro-Hilde Severinsen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
John Taylor, NEHTA, Australia
Micaela Thierley, Helse Bergen/Haraldsplass sykehus, Norway
Gordon Tomes, National Disability Insurance Scheme Agency, Australia
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia
Susanne Trønnes, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Helse Bergen, john.tore.valand@helse-bergen.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om individets overordnede utdannings- og opplæringshistorikk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Alder skolestart, description=Alder da individet begynte sin skolegang., comment=Med utdanning menes all formell opplæring som er basert på et definert pensum og gitt i en profesjonell setting., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år, måneder
>=0 år
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=2, text=Alder skoleslutt, description=Alder da individet avsluttet sin formelle skolegang., comment=Registreres vanligvis bare når et individ ikke fullfører en formell utdanning (eller obligatorisk skole), for eksempel et individ som slutter skolen ved 13 års alder., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år, måneder
>=0 år
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Høyeste fullførte utdanningsnivå, description=Beskrivelse av det høyeste fullførte nivået av utdanning eller opplæring., comment=Koding av "Høyeste fullførte utdanningsnivå" med en terminologi er anbefalt der det er mulig. For eksempel med NUS 2000 eller Unescos ISCED klassifikasjon. Sistnevnte forefinnes ikke på norsk, men eksempel er "'Upper secondary vocational education"; "Post-secondary non-tertiary vocational education"; "Bachelor’s or equivalent level, professional"; "Doctoral or equivalent level, academic"; "Post-secondary non-tertiary vocational education"; or "Never attended an educational program"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=2, text=Utdanningsdetaljer, description=Strukturerte detaljer om hver enkelt utdanning eller opplæring, både nåværende og tidligere., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0030], code=at0030, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om individets nåværende eller tidligere skolegang/utdanning., comment=For eksempel: "Behov for spesialundervisning"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om utdanningssammendraget som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0026]/items[at0027], code=at0027, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0026]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da dette sammendraget om utdanning sist ble oppdatert., comment=Ved implementering av arketypen forutsettes det at dersom en utdanning eller opplæring legges til eller oppdateres i CLUSTER.education_record (Utdanning), vil også denne datoen oppdateres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0026], code=at0026, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0026]/items[at0027], code=at0027, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0026]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da dette sammendraget om utdanning sist ble oppdatert., comment=Ved implementering av arketypen forutsettes det at dersom en utdanning eller opplæring legges til eller oppdateres i CLUSTER.education_record (Utdanning), vil også denne datoen oppdateres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]