ARCHETYPE Tidsfestet fritekst (openEHR-EHR-OBSERVATION.progress_note.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.progress_note.v1
ConceptTidsfestet fritekst
DescriptionFritekstbeskrivelse av et individs helserelaterte hendelser på et spesifikt tidspunkt, sett fra helsepersonellets synsvinkel.
UseBrukes for at helsepersonell skal kunne lage en oppsummering i fritekst om helserelaterte hendelser eller status som er gyldig på tidspunktet det registreres. Denne ustrukturerte beskrivelsen kan inkludere individets helsestatus og funn som er gyldige på registreringstidspunktet. Dette kan sammenlignes med et fritekst journalnotat, som et sykepleiernotat ved vaktskifte, eller et daglig notat fra lege, fysioterapeut eller annet helsepersonell. I praksis vil "Tidsfestet fritekst" være observasjoner på overordnet nivå som vil komplettere eksisterende strukturert informasjon, og dermed tillate mer subtile, subjektive eller tolkende informasjon om et individ. Det vil være naturlig å kombinere denne arketypen med strukturerte arketyper i en COMPOSITION. Arketypen kan også benyttes når det ikke finnes strukturerte arketyper tilgjengelig, eller til å lagre journaltekst som blir konvertert fra et annet journalsystem.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere spesifikk strukturert eller semistrukturert helseinformasjon, for eksempel detaljert informasjon om problem/diagnose, laboratoriesvar og vitale tegn, undersøkelsesfunn og anamneseinformasjon. Denne type data skal registreres i de spesifikke relevante EVALUATION- eller OBSERVATION-arketypene. Brukes ikke for registrere en fritekstoppsummering av en pasients helse, for eksempel for å gi en konkret oppsummering av en sykehusinnleggelse som en del av en strukturert epikrise eller en sykepleiesammenfatning. Bruk arketypen EVALUATION.clinical_synopsis (Klinisk sammendrag) for dette formålet.
PurposeFor at helsepersonell skal kunne lage og lagre en oppsummering i fritekst om helserelaterte hendelser eller status som er gyldig på tidspunktet det registreres.
ReferencesDerived from: Progress Note, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-11-30]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1322
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-04-11
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-04-11
OtherDetails Language Independent{custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: Progress Note, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-11-30]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1322, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=2086BD5A6AEF2FDD36BB5AC22480E9B1, build_uid=b4ea06c2-ad19-43e3-8281-e848816de908, revision=1.0.1}
Keywordskommentar, notat, løpende
Lifecyclepublished
UIDefec5af9-4958-4dea-9249-335660962230
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1999
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Fritekstbeskrivelse av et individs helserelaterte hendelser på et spesifikt tidspunkt, sett fra helsepersonellets synsvinkel., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Tomas Alme, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Simon Chapman, King's College Hospital, United Kingdom
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse Nord RHF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Stig Erik Hegrestad, Helse Førde, Norway
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Hilde Hollås, DIPS AS, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Ocean Health Systems, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Lars Ivar Mehlum, Nasjonal IKT HF, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Phuong Pedersen, DIPS, Norway
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Gro-Hilde Severinsen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Gro-Hilde Ulriksen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Spanish (Argentina): Alan March, Hospital Universitario Austral, amarch@cas.austral.edu.ar, MD
Dutch: Joost Holslag, Nedap, joost.holslag@nedap.com, MD
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tidsfestet fritekst, description=Fritekstbeskrivelse av helserelaterte hendelser, status, funn eller oppfatninger på et spesifikt tidspunkt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0005], code=at0005, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]