ARCHETYPE Legemiddelhåndtering (openEHR-EHR-ACTION.medication.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ACTION.medication.v1
ConceptLegemiddelhåndtering
DescriptionDetaljer om enhver legemiddelrelatert oppgave som utføres fra et legemiddel er ordinert eller rekvirert til det er utdelt eller eventuelt kassert, for eksempel bestilling, istandgjøring, administrering, ekspedering eller seponering.
UseBrukes til å registrere detaljer om enhver legemiddelrelatert oppgave som utføres fra et legemiddel er ordinert eller rekvirert til det er utdelt eller eventuelt kassert, for eksempel bestilling, istandgjøring, administrering eller ekspedering. Dette gjøres ved å registrere data i sammenheng med spesifikke aktiviteter, som definert av "Pathway" prosesstrinnene i arketypen. Denne arketypen er ment for å brukes til en hvilken som helst type legemiddel og tilhørende ordinering, enten den er ordinert av en kliniker eller tilgjengelig uten resept. Den er ment å også dekke vaksiner, parenterale væsker, ernæringsprodukter eller medisinsk forbruksmateriell. Innenfor en legemiddelliste eller vaksinasjonsliste brukes denne arketypen for å registrere hva som er ordinert eller administrert. Ytterligere strukturerte detaljer om aktiviteten kan ved behov registreres ved hjelp av spesifikke arketyper som settes inn i SLOTene "Legemiddeldetaljer", "Legemiddelmengde", "Strukturert anatomisk lokalisering", "Administreringsutstyr" eller "Ytterligere detaljer". Timing i forbindelse med legemiddelhåndtering kan gjøres på to forskjellige måter: - Ved å bruke referansemodellen: Tidspunktet for utførelsen av en aktivitet bruker "ACTION time"-attributten for hvert prosesstrinn, for eksempel når en dose ble administrert eller når legemiddelet ble seponert. - Ved hjelp av informasjonselementer i arketyper: Elementet "Opprinnelig planlagt tid" er ment for å registrere tidspunktet da legemiddelet ifølge ordineringen skulle vært administrert. Merk: Den korresponderende "ACTION time"-attributten for prosesstrinn av typen "scheduled" vil registrere tidspunktet da planleggings-steget ble lagt inn i systemet, ikke tidspunktet når aktiviteten er planlagt å bli utført. I praksis vil noen legemidler, for eksempel under gjenoppliving, administreres på bakgrunn av en prosedyre eller verbal ordinering, og ikke bli registrert på forhånd. Detaljer om legemiddelet vil i disse tilfellene bli registrert i sammenheng med prosesstrinnet "Legemiddel administrert". Når det skal gjøres flere administreringer, blir informasjon om legemiddelet bli registrert i sammenheng med prosesstrinnet "Legemiddel administrert" for hver administrering, og instruksjonen beholder statusen "active". Når siste administrering er utført, settes prosesstrinnet "Medisinering fullført". I andre situasjoner, som for eksempel vanlig ordinering i sykehus, kan det eksistere en formell ordinering for hvert legemiddel i form av en "INSTRUCTION.medication_order"-arketype. Denne ACTION-arketypen kan da brukes for å registrere arbeidsflyten for når og hvordan ordineringen ble utført. Å registrere informasjon ved hjelp av denne ACTION-arketypen indikerer at en aktivitet faktisk har blitt utført. Dette vil vanligvis være administrering av legemiddelet, me kan også være forsinket levering fra apotek eller andre aktiviteter som å nulle ut legemiddelet i forkant av en operasjon. Dersom det finnes en formell ordinering av legemiddelet, representeres status for ordineringen ved prosesstrinnet informasjonen er registrert i sammenheng med. For eksempel kan arketypen brukes for å registrere den pågående statusen for en paracetamol-ordinering gjennom en serie registreringer i journalen som hver har sitt prosesstrinn. Man kan bruke elementet "Årsak" dersom man trenger å registrere begrunnelsen for at en aktivitet ble utført eller et prosesstrinn ble valgt, for eksempel hvorfor en enkeltdose ble nullet eller legemiddelet ble seponert. Når denne ACTION-arketypen brukes sammen med den korresponderende INSTRUCTION.medication_order-arketypen, vil man generelt ikke gjenta informasjon som ikke er endret fra ordineringen. Det regnes som god praksis, men ikke obligatorisk, å registrere legemiddelnavnet også i ACTION-arketypen. Navnene på prosesstrinnene skiller mellom dem som har direkte sammenheng med utførelse av ordineringen, som autorisering, istandgjøring eller administrering, og dem som har med resepthåndtering å gjøre, som utstedelse eller ekspedering. I noen myndighetsområder er dette regnet som én prosess, mens det i andre kan være nyttig å håndtere dem separat. I noen myndighetsområder kan en resept reautoriseres for å fortsette en pågående ordinering, mens det i andre må utstedes en helt ny resept. For sistnevnte områder er ikke prosesstrinnene "Reautorisering av resept satt på vent" eller "Resept reautorisert" relevante.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere ordinering av legemidler. Bruk arketypen INSTRUCTION.medication_order for dette formålet. Skal ikke brukes for å registrere administrering eller utlevering av blodkomponenter, da dette er en grunnleggende annerledes prosess som krever annen informasjon. Bruk en annen, passende ACTION-arketype til dette formålet. Skal ikke brukes for å registrere detaljer om adheranse, sekundæreffekter eller toksisitet. Bruk andre arketyper for disse formålene. Skal ikke brukes for legemiddelsamstemming. Bruk andre arketyper for dette formålet. Skal ikke brukes for en formell gjennomgang av en hel legemiddelliste, for eksempel av farmasøyt. Bruk andre arketyper for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om enhver legemiddelrelatert oppgave som utføres fra et legemiddel er ordinert eller rekvirert til det er utdelt eller eventuelt kassert, for eksempel bestilling, istandgjøring, administrering, ekspedering eller seponering.
ReferencesBased on Medication Action, Published Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-08-10]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.876

Medication statement, [Internet]. Intermountain Healthcare. Available from http://www.opencem.org/#/20170613/Intermountain/MedicationStatement

Messaging Implementation Manual (GP2GP messages) [Internet], NHS Digital England. Available from: https://data.developer.nhs.uk/dms/mim/6.3.01/Domains/GP2GP/Document%20files/GP2GP%20IM.htm#_Toc_Section_7.2

Standards for the clinical structure and content of patient records (Complete document) [Internet]. PRSB London. [cited 2017 Aug 29]. Available from: http://theprsb.org/download/document/7-standards-for-the-clinical-structure-and-content-of-patient-records

Norwegian regulations for medication management (Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp) [Internet]. Government of Norway. [cited 2017-10-26]. Available from: https://lovdata.no/forskrift/2008-04-03-320
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics UK
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2017-05-29
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics UK
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2017-05-29
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Based on Medication Action, Published Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-08-10]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.876 Medication statement, [Internet]. Intermountain Healthcare. Available from http://www.opencem.org/#/20170613/Intermountain/MedicationStatement Messaging Implementation Manual (GP2GP messages) [Internet], NHS Digital England. Available from: https://data.developer.nhs.uk/dms/mim/6.3.01/Domains/GP2GP/Document%20files/GP2GP%20IM.htm#_Toc_Section_7.2 Standards for the clinical structure and content of patient records (Complete document) [Internet]. PRSB London. [cited 2017 Aug 29]. Available from: http://theprsb.org/download/document/7-standards-for-the-clinical-structure-and-content-of-patient-records Norwegian regulations for medication management (Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp) [Internet]. Government of Norway. [cited 2017-10-26]. Available from: https://lovdata.no/forskrift/2008-04-03-320, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=57A57812D3EA7F784CD28B96A98B7DEC, build_uid=1d8d2642-165f-44b3-9ec9-de48c0115540, revision=1.2.0}
Keywordsmedikasjon, utdeling, administrasjon, utsettelse, seponering, terapeutisk vare, medisinsk vare, tilførsel, medisin, apotekervare, legemiddel, legemiddellogistikk, istandgjøring, opptrekking, utblanding, apotekvare, administrere, gi, preparat, resept, e-resept, ekspedering
Lifecyclepublished
UIDc39e9b1e-4ea7-4b4e-98a4-c29904828591
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.171
Revision Number1.2.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om enhver legemiddelrelatert oppgave som utføres fra et legemiddel er ordinert eller rekvirert til det er utdelt eller eventuelt kassert, for eksempel bestilling, istandgjøring, administrering, ekspedering eller seponering., archetypeConceptComment=Dette er ikke begrenset til aktiviteter utført på bagrunn av legemiddelordineringer fra klinikere, men kan også omfatte å ta legemidler som ikke er reseptpliktige., otherContributors=Morten Aas, Oslo Universitetssykehus, Norway
Ole Andreas Bjordal, Webmed, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Dionizio Brentano, UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil
Laila Bruun, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Ady Angelica Castro Acosta, CIBERES-Hospital 12 de Octubre, Spain
Ruth Caudwell, retired, United Kingdom
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Stephen Chu, NEHTA, Australia (Editor)
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Inderjit Daphu, Helse Bergen, Norway
Samo Drnovšek, Marand, Slovenia (Editor)
Robert Eager, Healthways, Australia
Tone Engen, Norway
Peter Fedorcsak, Oslo universitetssykehus, Norway
Samuel Frade, Marand, Portugal
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Jacquie Garton-Smith, Royal Perth Hospital and DoHWA, Australia
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Sam Heard, Ocean Health Systems, Australia
Geir Hoff, Sykehuset Telemark HF, Norway
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Hilde Hollås, DIPS AS, Norway
Roar Holm, Helse Vest IKT A/S, Norway
Alfred Honore, Haukeland, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Gunnar Jårvik, Nasjonal IKT HF, Norway
Hilde Karen Ofte, Nordlandssykehuset HF, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Harmony Kosola, Alberta Health Services, Canada
Anne Kristin Strand, Sykehuspartner HF, Norway
Robert L'egan, NEHTA, Australia
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Marit Ludvigsen, St Olavs Hospital, Norway
Colin Macfarlane, Elsevier, United Kingdom
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
James McClay, University of Nebraska Medical Center, United States
Hildegard McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Jude Michel, Queensland Health, Australia
Chris Mitchell, RACGP, Australia
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Doug Pankoski, Alberta Health Services, Canada
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Jodie Pycroft, Adelaide Northern Division of General Practice Ltd, Australia
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Danielle Santos Alves, Federal University of Pernambuco, Brazil
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Sam Stokes, Citizen Scientist, United States
Iztok Stotl, UKCLJ, Slovenia
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Tesfay Teame, Folkehelseinstituttet, Norway
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Anders Thurin, VGR, Sweden
Gordon Tomes, Australian Institute of Health and Welfare, Australia
Stian Torleif Varpe, Helse Bergen, Norway
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia (Editor)
Karl Trygve Kalleberg, Oslo Universitetssykehus, Norway
Gro-Hilde Ulriksen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Ines Vaz, UFN, Portugal
Kylie Young, The Royal Australian College of General Practitioners, Australia, originalLanguage=en, translators=German: Ramona Wellmann, Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, strauch.natalia@mh-hannover.de, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
Russian: Art Latyp; Артур Латыпов, RusBITech; Русбитех, Москва, hmm
Swedish: Elham Gholami, SLL, elham.gholami@sll.se, Ackreditering
Spanish (Argentina): Guillermo Palli
Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Silje L. Bakke, John Tore Valand, Oslo universitetssykehus HF, Nasjonal IKT HF, Norway, Helse Bergen, john.tore.valand@helse-bergen.no
Portuguese (Brazil): Débora Farage, Fernanda Maia, Adriana Kitajima, Ana Paula Andrade, Clóvis Puttini, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz
Arabic (Syria): Mona Saleh
Slovenian: Biljana Prinčič, Marand, Ljubljana, biljana.princic@marand.si
Chinese (PRC): Lin Zhang, Taikang Insurance Group, linforest@163.com, ?
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=Legemiddel, description=Navnet på legemiddelet, vaksinen eller det medisinske forbruksmateriellet som var fokus for aktiviteten., comment=For eksempel: 'Atenolol 100mg' eller 'Tenormin 100mg tabletter'. Det anbefales sterkt at "Legemiddel" kodes med en terminologi som understøtter beslutningsstøtte der dette er mulig, f.eks. FEST. Nivå av koding kan variere fra legemiddelnavn til strukturerte detaljer om den aktuelle legemiddelforpakningen som skal brukes. Fritekst bør bare brukes om ingen passende terminologi er tilgjengelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0104], code=at0104, itemType=SLOT, level=2, text=Legemiddeldetaljer, description=Strukturerte detaljer om legemiddelet, blant annet styrke, form og virkestoffene det består av., comment=Bruk dette SLOTet til å spesifisere en detaljert beskrivelse av det bestilte, istandgjorte, administrerte, ekspederte eller seponerte produktet. For eksempel form, styrke, fortynningsmiddel eller blandinger av ingredienser., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.medication.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.medication.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0131], code=at0131, itemType=SLOT, level=2, text=Mengde, description=Spesifikke detaljer om mengden legemiddel., comment=Arketypen CLUSTER.dosage er ment å inneholde detaljer om endringer i legemiddelordinering eller i administrert dose, mens CLUSTER.medication_supply_amount er ment for detaljer rundt ekspedering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.medication_supply_amount.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.medication_supply_amount.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.dosage.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.dosage.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0156], code=at0156, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinisk indikasjon, description=Den kliniske årsaken til legemiddeladministrasjonen., comment=For eksempel: "Angina" eller "Smerte". Koding av indikasjonen med en terminologi er foretrukket, om mulig. Dette dataelementet er repeterbart. Dersom bare denne arketypen blir brukt for å dokumentere legemiddeladministeringen, kan dette dataelementet brukes uten å tenke noe mer på det. Men dersom "Klinisk indikasjon" er registrert i både Legemiddelordinering (INSTRUCTION.medication_order) og denne Legemiddelhåndtering (ACTION.medication), må man være oppmerksom på at det kan være forskjell i registrert indikasjonen. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0132], code=at0132, itemType=ELEMENT, level=2, text=Generisk bytte, description=Generisk bytte utført ved administrering eller ekspedering., comment=I mange myndighetsområder er generisk bytte av et ordinert produkt mot et bioekvivalent produkt fra en annen produsent tillatt. I andre områder er bytte forutsatt, og ordinerende kliniker må eksplisitt avslå bytte., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Generisk bytte utført [Det ordinerte produktet ble byttet til et bioekvivalent produkt.]
  • Generisk bytte ikke utført [Det ordinerte produktet ble ikke byttet til et bioekvivalent produkt, til tross for at dette var tillatt i ordineringen.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0133], code=at0133, itemType=ELEMENT, level=2, text=Årsak for bytte/ikke bytte, description=Årsak eller begrunnelse for at generisk bytte er utført eller ikke utført., comment=For eksempel "Generiske alternativer inneholder et hjelpestoff som ikke tolereres av pasienten". Kan kodes med en terminologi der det er klinisk passende., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=2, text=Opprinnelig planlagt tid, description=Dato/tid for når legemiddelaktiviteten var planlagt å skulle skje., comment=Brukes til å sammenligne varians fra faktisk tidspunkt for en aktivitet, der dette ikke er mulig å beregne ut fra den opprinnelige ordineringen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0154], code=at0154, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato/tid for ny oppstart, description=Datoen eller tidspunktet når medisineringen skal startes opp igjen, i sammenheng med prosesstrinnet "Vilkår satt for å sette medisineringen i gang igjen"., comment=For eksempel "2017-10-29"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0155], code=at0155, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kriterium for ny oppstart, description=Kriterium for når medisineringen skal startes opp igjen, i sammenheng med prosesstrinnet "Vilkår satt for å sette medisineringen i gang igjen"., comment=For eksempel "på dag 2 etter kirurgi"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Årsak, description=Årsak til at det aktuelle prosesstrinnet ble utført., comment=For eksempel: Dersom administrering er utsatt pga pasienten ikke er tilgjengelig, velges prosesstrinnet "Utsatt administrering", og "Pasienten er ikke tilgjengelig ved administreringstidspunktet" dokumenteres i dette elementet. Dersom legemiddelet seponeres pga legemiddelreaksjon, velges prosesstrinnet "Seponert", og "Legemiddelreaksjon" dokumenteres i dette elementet. NB: Dette er ikke årsaken til legemiddelordineringen, men de spesifikke årsakene til at det aktuelle prosesstrinnet ble utført. Dette vil som regel brukes for å dokumentere varians fra den opprinnelige ordineringen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0140], code=at0140, itemType=CLUSTER, level=2, text=Administreringsdetaljer, description=Detaljer om administrering av legemiddelet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0140]/items[at0147], code=at0147, itemType=ELEMENT, level=3, text=Administreringsvei, description=Administreringsveien som skal eller ble brukt for legemiddelet., comment=For eksempel "oral bruk", "intravenøst" eller "på huden". Det bør om mulig benyttes terminologi, f.eks. FEST, for å angi administreringsvei. Det kan spesifiseres flere mulige administreringsveier., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0140]/items[at0141], code=at0141, itemType=ELEMENT, level=3, text=Anatomisk lokalisering, description=Strukturert beskrivelse av hvor i kroppen det ordinerte produktet skal administreres eller ble administrert., comment=For eksempel "venstre overarm", "intravenøst kateter høyre hånd". Det bør om mulig benyttes terminologi, f.eks. SNOMED CT eller EDQM standardtermer, for å kode anatomisk lokalisering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0140]/items[at0142], code=at0142, itemType=SLOT, level=3, text=Strukturert anatomisk lokalisering, description=Strukturert beskrivelse av administreringsstedet for legemiddelet eller vaksinen., comment=For eksempel "på hudoverflaten medialt på venstre underarm, fra 10 cm til 20 cm distalt fra albuspissen"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0140]/items[at0143], code=at0143, itemType=ELEMENT, level=3, text=Administreringsmetode, description=Metoden legemiddelet ble administrert eller skal administreres ved., comment=For eksempel "via Z-trackinjeksjon", "via forstøver". Koding av administreringsmetoden med en terminologi er anbefalt, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0140]/items[at0144], code=at0144, itemType=SLOT, level=3, text=Administreringsutstyr, description=Detaljer om utstyret som ble brukt for å administrere legemiddelet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0053], code=at0053, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om handlingen, for eksempel spesifikk informasjon for det aktuelle prosesstrinnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.medication_authorisation.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.medication_authorisation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pasientinstruksjoner, description=Enhver instruksjon som gis til pasienten eller en omsorgsperson når prosesstrinnet utføres., comment=For eksempel "unngå grapefrukt", "ta minst 2 timer før sengetid" eller "ta med mat". Kan kodes med en terminologi der det er klinisk passende., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0149], code=at0149, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dobbeltkontrollert?, description=Prosesstrinnet har blitt kontrollert av en annen person enn den som primært utfører det., comment=Detaljer om individet som utfører dobbeltkontrollen kan registreres som "Participation" i referansemodellen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sekvensnummer, description=Sekvensnummeret for den spesifikke handlingen som blir registrert., comment=For eksempel: En vaksines sekvensnummer/ nummer i en rekkefølge., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstdetaljer om aktiviteten eller prosesstrinnet som ikke representeres i andre elementer, inkludert detaljer om varians mellom den planlagte handlingen og handlingen som faktisk ble utført., comment=For eksempel "Pasienten var på røntgenavdelingen" eller "Utilsiktet intravenøs injeksjon under intramuskulær administrering"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0103], code=at0103, itemType=ELEMENT, level=2, text=OrdineringsID, description=Identifikatoren for den opprinnelige ordineringen., comment=Dette dataelementet tillater flere forekomster som kan defineres mer eksplisitt ved behov., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0085], code=at0085, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=F.eks. lokale informasjonskrav eller ekstra metadata for å samsvare med FHIR eller CIMI ekvivalenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0109]_526_at0109, code=at0109, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Anbefalt medisinering, description=Medisineringen er anbefalt, men ordinering er ikke iverksatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: planned, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0145]_526_245_at0145, code=at0145, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Resept avventer autorisering, description=Det er forberedt et utkast for en resept, og denne avventer godkjenning av en autorisert kliniker. Kan brukes der reseptutstedelse utføres satsvis. Dette prosesstrinnet kan brukes enten med status "planned" eller "active", for å underbygge behovet for å håndtere både nye og reautoriserte ordinasjoner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: planned, active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0013]_527_at0013, code=at0013, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Planlagt medisinering satt på vent, description=Den planlagte medisineringen er satt på vent før den første dosen er administrert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: postponed, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0012]_528_at0012, code=at0012, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Planlagt medisinering avbrutt, description=Den planlagte medisineringen er avbrutt før den første dosen er administrert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: cancelled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0150]_528_at0150, code=at0150, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Resept avbrutt, description=Resepten ble avbrutt før den ble utstedt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: cancelled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0016]_529_at0016, code=at0016, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Oppstartsdato satt, description=Tidspunktet eller vilkår for å starte medisineringen er satt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: scheduled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0153]_529_at0153, code=at0153, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Legemiddel autorisert, description=Legemiddelet er formelt autorisert for bruk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: scheduled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0002]_245_at0002, code=at0002, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Resept utstedt, description=Det er utstedt en resept for legemiddelet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0003]_245_at0003, code=at0003, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Resept ekspedert, description=Legemiddelet er utdelt, for eksempel fra et apotek til pasienten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0106]_245_at0106, code=at0106, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Resept reautorisert, description=En repeterende resept har blitt reautorisert. I noen myndighetsområder må det i disse tilfellene utstedes en helt ny resept., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0010]_245_at0010, code=at0010, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Resept fornyet, description=Legemiddelet har fått en fornyet resept for den eksisterende ordineringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0148]_245_at0148, code=at0148, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Legemiddel istandgjort, description=Legemiddelet er fysisk istandgjort, for eksempel istandgjøring av en intravenøs blanding., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0004]_245_at0004, code=at0004, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Medisinering startet, description=Legemiddelet er inntatt av eller administrert til pasienten for første gang. Selv om dette i noen bruksområder som f.eks. sykehus kan utledes fra den første av en rekke administreringer, må det i andre bruksområder som f.eks. allmennpraksis spesifiseres spesifikt siden administreringer ikke dokumenteres på samme måte., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0041]_245_at0041, code=at0041, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Mindre endring av ordinering, description=Legemiddelordineringen er endret på en slik måte at det etter lokale retningslinjer ikke er behov for en ny ordinering. For eksempel endring av produkt fra tabletter til kapsler., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0005]_245_at0005, code=at0005, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Legemiddel revurdert, description=Legemiddelet er revurdert, for eksempel for hvorvidt det fortsatt skal tas. Dette er ikke ment å omfatte gjennomgang av en legemiddelliste., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0006]_245_at0006, code=at0006, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Legemiddel administrert, description=En enkelt administrering av legemiddelet er utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0018]_245_at0018, code=at0018, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Enkeltdose ikke administrert, description=En enkeltdose er holdt tilbake og ikke administrert ("nullet"). Det er ingen forventing om at den aktuelle dosen skal gis på et senere tidspunkt, men neste dose administreres i henhold til ordineringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0044]_245_at0044, code=at0044, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Administrering utsatt, description=Administrering av legemiddelet er utsatt/forsinket, men legemiddelet forventes administrert så raskt som mulig., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0008]_530_at0008, code=at0008, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Forsinket levering, description=Legemiddelet er ikke utdelt fordi det ikke er på lager enda., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: suspended, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0009]_530_at0009, code=at0009, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Administrering satt på vent, description=Administrering av legemiddelet er satt på vent inntil videre, ordinasjonen er "nullet". Ingen ytterligere doser gis før kriterium eller dato for å sette medisineringen i gang igjen er møtt. Når dato eller kriterium for å ny oppstart settes, bør det gjøres et 'suspend_step' tilbake til "Oppstartsdato satt"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: suspended, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0011]_530_at0011, code=at0011, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Reautorisering av resept satt på vent, description=Utstedelse av resept avventer reautorisering av en kliniker. I noen myndighetsområder kan ikke resepter reautoriseres, og det må i disse tilfellene utstedes en helt ny resept., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: suspended, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0015]_531_at0015, code=at0015, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Legemiddel seponert, description=Legemiddelet er seponert etter at første dose er administrert, men før planlagt fullførelse av ordineringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: aborted, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0039]_531_at0039, code=at0039, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Omfattende endring av ordinering, description=Det er utført en større endring i ordineringen, denne ordineringen er stoppet og en ny ordinering er igangsatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: aborted, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0151]_531_at0151, code=at0151, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Resept ugyldig eller utgått, description=Resepten er ugyldiggjort eller har utgått før den er ferdig ekspedert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: aborted, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0007]_532_at0007, code=at0007, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Medisinering fullført, description=Medisineringen er fullført som ordinert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: completed, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0152]_532_at0152, code=at0152, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Resept ferdig ekspedert, description=Resepten er ferdig ekspedert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: completed, extendedValues=null]]}, topLevelItems={description=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/description[at0017], code=at0017, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0030], code=at0030, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ism_transition=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/ism_transition[at0109], code=at0109, itemType=ISM_TRANSITION, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0103], code=at0103, itemType=ELEMENT, level=2, text=OrdineringsID, description=Identifikatoren for den opprinnelige ordineringen., comment=Dette dataelementet tillater flere forekomster som kan defineres mer eksplisitt ved behov., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0085], code=at0085, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=F.eks. lokale informasjonskrav eller ekstra metadata for å samsvare med FHIR eller CIMI ekvivalenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]