ARCHETYPE Eksklusjonsutsagn - spesifikt (openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion_specific.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.exclusion_specific.v1
ConceptEksklusjonsutsagn - spesifikt
DescriptionEt utsagn om eksklusjon av en spesifikk problem/diagnose, familiær sykdom, legemiddel, prosedyre, overfølsomhet eller andre kliniske konsepter som ikke er tilstede hos et individ, enten i nåtid eller fortid.
UseBrukes til å registrere et utsagn om eksklusjon av en spesifikk problem/diagnose, familiær sykdom, legemiddel, prosedyre, overfølsomhet eller andre kliniske konsepter som ikke er tilstede hos et individ, enten i nåtid eller fortid. Arketypen er laget spesifikt for kunne uttrykke klart og tydelig en spesifikk utelukkelse av en type klinisk konsept fra journalen. Denne tilnærmingen er valgt i stedet for å basere seg på flagg eller terminologi for å uttrykke negasjon. Dataelementet "Ekskludert konsept" brukes til å registrere et enkelt spesifikt utsagn. De forskjellige typene utsagn som er listet opp i elementets runtime name constraint navngir de forskjellige spesifikke eksklusjonene. En runtime name constraint kan brukes enten under templatmodellering eller i en applikasjon. Hvert enkelt eksklusjon registreres i en egen instans av denne arketypen. Man registrerer for eksempel "Ingen tidligere overfølsomhetsreaksjon til penicillin V", "Ingen tidligere overfølsomhetsreaksjoner til cefalosporiner", "Ingen kjent hjertesykdom i familien" i tre ulike instanser av denne arketypen. Merk at eksklusjonsutsagn kun kan regnes som aktuelle og pålitelige på det tidspunktet de registreres. Et journalnotat kan gjerne uttrykke at et individ ikke har for eksempel diabetes i sin sykehistorie (ved hjelp av et eksklusjonsutsagn) i den samme konsultasjonen der det for første gang registreres en faktisk diabetes (ved hjelp av arketypen EVALUATION.problem_diagnosis). I senere journalnotater kan individet ha diabetes som del av sin kjente historikk.
MisuseBrukes ikke for å registrere et eksklusjonsutsagn for alle problemer eller diagnoser, tilstander i familien, legemidler, prosedyrer, overfølsomhetsreaksjoner eller andre kliniske elementer - bruk arketypen EVALUATION.exclusion_global for dette formålet. Brukes ikke for å registrere eksklusjon av noen komponent av en fysisk undersøkelse - bruk arketypen CLUSTER.exclusion_exam i en passende OBSERVATION- eller CLUSTER-arketype. Brukes ikke for å registrere eksklusjon av symptomer, bruke arketypen CLUSTER.exclusion_symptom i en passende OBSERVATION eller CLUSTER arketype. Brukes ikke denne arketypen for registrering av fravær av infomasjon - bruk arketypen EVALUATION.absence for dette formålet.
PurposeFor å registrere et utsagn om eksklusjon av en spesifikk problem/diagnose, familiær sykdom, legemiddel, prosedyre, overfølsomhet eller andre kliniske konsepter som ikke er tilstede hos et individ, enten i nåtid eller fortid.
ReferencesDerived from: Eksklusjonsutsagn - spesifikt, Draft archetype [Internet]. Nasjonal IKT, Nasjonal IKT Clinical Knowledge Manager [sited: 2017-03-17]. Available from: http://arketyper.no/ckm/#showArchetype_1078.36.1653

Exclusion statement, Deprecated Archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-02-17]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.617
Copyright© Nasjonal IKT HF, openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-02-17
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-02-17
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: Eksklusjonsutsagn - spesifikt, Draft archetype [Internet]. Nasjonal IKT, Nasjonal IKT Clinical Knowledge Manager [sited: 2017-03-17]. Available from: http://arketyper.no/ckm/#showArchetype_1078.36.1653 Exclusion statement, Deprecated Archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-02-17]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.617, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=24F781191AA07E37A37EB3C1AC4F3E8F, build_uid=8aa257ce-cfb6-49c2-994b-7cf889275659, revision=1.0.0}
Keywordseksklusjon, negasjon, utelukke, utelukkelse, fravær
Lifecyclepublished
UIDe16810b9-738c-4fe0-8c01-86365a46f983
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1653
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et utsagn om eksklusjon av en spesifikk problem/diagnose, familiær sykdom, legemiddel, prosedyre, overfølsomhet eller andre kliniske konsepter som ikke er tilstede hos et individ, enten i nåtid eller fortid., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT editor)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Kristian Berg, Universitetssykehuset Nord Norge, Norway
SumanBhusan Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Hilde Hollås, DIPS ASA, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Hanne Joensen, Helse Bergen HUS, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Heather Leslie, Ocean Health Systems, Australia (openEHR Editor)
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Navin Ramachandran, NHS, United Kingdom
Arild Stangeland, Helse Bergen, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT editor), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Helse Bergen HF

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Eksklusjonsutsagn, description=Et kvalifiserende utsagn om eksklusjonen av en problem/diagnose, familiær sykdom, legemiddel, prosedyre, overfølsomhet eller andre kliniske konsepter., comment=Utsagnet er ment for å brukes sammen med dataelementet "Ekskludert konsept". For eksempel: Dataelementet legger til rette for registrering av utsagn som: "Ingen tidligere..." hvor "Ekskludert konsept" navngir det spesifikke problemet, diagnosen, substansen, prosedyren eller legemiddelet. Dersom elementet "Ekskludert konsept" brukes for å registrere et prekoordinert uttrykk som f.eks. "Ingen kjent diabetes i familien" er dette elementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=(Ekskludert konsept), description=Navngiving av det spesifikke konseptet som ekskluderes., comment=Dette dataelementet kan brukes på to forskjellige måter. For det første kan eksklusjon av familiær diabetes uttrykkes ved å bruke runtime name constraint'en "Familiær sykdom", og "diabetes" som elementets verdi. Alternativt kan verdien være et prekoordinert uttrykk som "Ingen kjent diabetes i familien". Der det er mulig er det ønskelig å kode verdien av "Ekskludert konsept" med en terminologi, enten med enkle eller prekoordinerte termer. Dersom en prekoordinert term brukes i dette dataelementet blir elementet "Eksklusjonsutsagn" overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=Runtime name constraint:
  • Substans for overfølsomhetsreaksjon [Substansen "Eksklusjonsutsagn" omhandler. For eksempel "pencillin", "peanøtter" eller "latex".]
  • Familiær sykdom [Den familiære sykdommen som "Eksklusjonsutsagn" omhandler. For eksempel "hjertesykdom", "diabetes" eller "Alzheimer".]
  • Legemiddel [Legemiddelet som "Eksklusjonsutsagn" omhandler. For eksempel: "Paracetamol", "Kodein" eller "Antidepressiver".]
  • Problem/diagnose [Problemet eller diagnoses som "Eksklusjonsutsagn" omhandler. For eksempel: "Diabetes", "KOLS" eller "Astma".]
  • Prosedyre [Prosedyren som "Eksklusjonsutsagn" omhandler. For eksempel: "Hjertekirurgi", "appendektomi" eller "hofteprotese".]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om "Spesifikk eksklusjon" som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0009], code=at0009, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]