ARCHETYPE Helserisiko (openEHR-EHR-EVALUATION.health_risk.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.health_risk.v1
ConceptHelserisiko
DescriptionVurdering av potensiale og sannsynlighet for fremtidige uønskede helseeffekter, bestemt ut fra spesifikke risikofaktorer.
UseBrukes til å registrere kjente risikofaktorer for en spesifikk sykdom, tilstand eller andre potensielt uønskede helseproblemer. Det kan også registreres en vurdering av sannsynligheten for at individet vil oppleve den aktuelle tilstanden i fremtiden.
PurposeBrukes til å registrere kjente risikofaktorer for en spesifikk sykdom, tilstand eller andre potensielt uønskede helseproblemer. Det kan også registreres en vurdering av sannsynligheten for at individet vil oppleve den aktuelle tilstanden i fremtiden. Arketypen er med vilje laget åpen og bred. Helserisikoen kan bestemmes ut fra risikofaktorer fra det medisinske feltet, biomarkører, livsstil, sosiale forhold, yrkesmessige farer eller omgivelser. Intensjonen med arketypen er å dokumentere en potensiell risiko ved et gitt tidspunkt, og å støtte beslutninger som kan redusere risikoen enten de er tatt av en kliniker eller av individet selv.
ReferencesHealth Risk, draft archetype, NEHTA Clinical Knowledge Manager [Internet]. Australia: National eHealth Transition Authority. Authored: 2006 Apr 23. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1276 (accessed 2015 Mar 04). Archetype originated from the openEHR CKM.
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-04-23
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-04-23
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Health Risk, draft archetype, NEHTA Clinical Knowledge Manager [Internet]. Australia: National eHealth Transition Authority. Authored: 2006 Apr 23. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1276 (accessed 2015 Mar 04). Archetype originated from the openEHR CKM., current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=55F939ECBEDFA60DA197CD36B4C57ACA, build_uid=36ee2761-e1c8-4900-858f-b7c75207f2c3, revision=1.0.0}
Keywordsvurdering, risiko, evaluering, uønsket, faktor, helse, problem, estimert, håndtering, risikofaktor, risikostratifisering
Lifecyclepublished
UID95b961ec-78e9-4f7f-8648-6a68bbc57cf5
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.160
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Vurdering av potensiale og sannsynlighet for fremtidige uønskede helseeffekter, bestemt ut fra spesifikke risikofaktorer., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Nadim Anani, Karolinska Institutet, Sweden
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Stephen Chu, Queensland Health, Australia
Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics, Australia
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Bente Gjelsvik, Helse Bergen, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
Luis Marco Ruiz, Norwegian Center for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT, Norway
Jussara Rotzsch, UNB, Brazil
Line Sæle, Nasjonal IKT HF, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=German: Jasmin Buck, Sebastian Garde, University of Heidelberg, Cental Queensland University
Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen HF, Nasjonal IKT HF
Arabic (Syria): Mona Saleh
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da risikovurderingen sist ble oppdatert., comment=Dette dataelementet kan tenkes å være unødvendig dersom dataene registreres og lagres ved hjelp av COMPOSITION arketyper innenfor et lukket klinisk system. Dersom risikodata hentes ut fra den opprinnelige COMPOSITION-konteksten f.eks. for å legges ved en oppsummering eller melding, blir den tidsmessige konteksten i praksis fjernet hvis arketypen brukes i en annen COMPOSITION-arketype. Dette dataelementet er eksplisitt lagt til for å tillate bevaring av kritisk tidsmessige data sammen med de kliniske dataene i alle sammenhenger. Det antas at det kliniske systemet kan kopiere datoen fra COMPOSITION-arketypen for å redusere behovet for manuell registrering av klinikeren., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=Vurderingsmetode, description=Algoritmen eller regelen som ble brukt til å gjøre risikovurderingen. , comment=For eksempel: Framingham cardiovascular risk calculator., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], credentials=[], target=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Helserisiko, description=Navnet på den potensielle fremtidige sykdommen, tilstanden eller helseproblemet som risikoen gjelder., comment=Dersom mulig foretrekkes det at "Helserisiko" kodes med en terminologi. Fritekst bør kun brukes dersom ingen passende terminologi er tilgjengelig. Eksempel: Risiko for kardiovaskulær sykdom, med risikofaktorene hypertensjon og hyperkolesterolemi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=CLUSTER, level=2, text=Risikofaktorer, description=Detaljer om hver enkelt mulige risikofaktor., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=3, text=Risikofaktor, description=Navnet på risikofaktoren., comment=For eksempel hypertensjon og hyperkolesterolemi, som kan brukes som del av den totale vurderingen for kardiovaskulær sykdom, eller en genetisk markør. Der det er mulig foretrekkes koding av "Risikofaktor" med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tilstedeværelse, description=Risikofaktorens tilstedeværelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tilstede [Risikofaktoren er tilstede hos individet.]
 • Uviss [Det er ikke mulig å fastslå om risikofaktoren er tilstede eller fraværende.]
 • Fraværende [Risikofaktoren er ikke tilstede hos individet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av risikofaktoren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=3, text=Moderert, description=Risikofaktoren er identifisert som tilstede, men er deretter moderert ved behandling eller utredning., comment=Registrer som Sann om risikofaktoren har blitt behandlet eller utredet og risikoen fra denne risikofaktoren er vurdert som redusert. For eksempel: Nyfødt som gis gentamycin ved nyfødtintensiv har en risiko for å utvikle permanent hørselstap. Viser diagnostiske undersøkelser at det ikke finnes evidens for hørselstap første leveår, er risiko for senere hørselstap redusert, men fortsatt mulig. Dataelementet tillater at klinikere kan beskrive at risikoen er redusert, men fortsatt bør vurderes som mulig i framtiden. I praksis bør risikofaktoren vedlikeholdes i risikovurderingen i tilfelle den kan ha innvirkning på individets helse i framtiden, men flagges for å vise at innvirkning på helserisiko ikke er så stor som om den ikke hadde vært tidligere behandlet eller utredet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=3, text=Lenke til underlag, description=Sti til arketypen eller dataelementet der underlagsinformasjonen for risikofaktoren er lagret. , comment=For eksempel: Lenke til siste blodtrykksverdi, røykestatus eller kolesterolmåling i journalen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0027], code=at0027, itemType=SLOT, level=3, text=Detaljer, description=Strukturerte detaljer om andre aspekter ved risikovurderingen. , comment=For eksempel: forekomst av risikofaktorer hos familiemedlemmer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.family_prevalence.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Risikovurdering, description=Evaluering av helserisikoen., comment=Det finnes flere måter å registrere risikovurderingen på. Datatypen Choice tillater registrering av vurderingen som enten fritekst eller verdisett (som lav, middels og høy). Datatypen proporsjon tillater registrering av prosent, ratio eller fraksjon. Datatypen kvantitet tillater registrering av desimaltall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Proporsjon
 •  Kvantitet
  Egenskap: Qualified real
  Enheter:
  • 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=Vurderingstype, description=Registrering av hvorvidt risikovurderingen er relativ eller absolutt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Relativ risiko [Proporsjonal sannsynlighet for at en helserelatert hendelse eller tilstand skal opptre sammenlignet med en populasjon med lignende karakteristika, som f.eks. samme alder og kjønn.]
 • Absolutt risiko [Proporsjonal sannsynlighet for at en helserelatert hendelse eller tilstand skal opptre sammenlignet med befolkningen som en helhet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidsramme, description=Tidsrammen helserisikoen er relevant i., comment=Risikoen for å oppleve den identifiserte "Helserisiko" i løpet av de neste X årene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Berettigelse, description=Berettigelse for risikovurderingen., comment=Detaljer som kan legges til dette dataelementet kan omfatte informasjon om populasjonssubgrupper etc. som risikovurderingen er gjort for., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Fritekst om risikovurderingen som ikke passer i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], other_participations=[], details=[], items=[], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[], context=[], events=[], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0010], code=at0010, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=bestilt, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da risikovurderingen sist ble oppdatert., comment=Dette dataelementet kan tenkes å være unødvendig dersom dataene registreres og lagres ved hjelp av COMPOSITION arketyper innenfor et lukket klinisk system. Dersom risikodata hentes ut fra den opprinnelige COMPOSITION-konteksten f.eks. for å legges ved en oppsummering eller melding, blir den tidsmessige konteksten i praksis fjernet hvis arketypen brukes i en annen COMPOSITION-arketype. Dette dataelementet er eksplisitt lagt til for å tillate bevaring av kritisk tidsmessige data sammen med de kliniske dataene i alle sammenhenger. Det antas at det kliniske systemet kan kopiere datoen fra COMPOSITION-arketypen for å redusere behovet for manuell registrering av klinikeren., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=Vurderingsmetode, description=Algoritmen eller regelen som ble brukt til å gjøre risikovurderingen. , comment=For eksempel: Framingham cardiovascular risk calculator., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]