ARCHETYPE Avtalt avgrensning av livsforlengende behandling (openEHR-EHR-EVALUATION.advance_decision_refuse_treatment_no.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.advance_decision_refuse_treatment_no.v0
ConceptAvtalt avgrensning av livsforlengende behandling
DescriptionEn døende pasient har på visse vilkår rett til å nekte å motta livsforlengende behandling. Rettigheten medfører at pasienten kan nekte å ta imot behandling der det ikke er utsikt til helbredelse eller bedring, men bare til en viss livsforlengelse som i realiteten er en forlengelse av en pågående dødsprosess.
UseBrukes for å registre en pasients beslutning om å nekte å motta livsforlengende behandling. Dersom en pasient vil motsette seg livsforlengende behandling etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9, skal det nedtegnes i pasientens journal. Pasientens beslutning kan også føres i kjernejournal for å orientere annet helsepersonell. Med livsforlengende behandling menes i denne sammenheng all behandling og alle tiltak som kan utsette en pasients død. Eksempel på dette er hjerte-lungeredning, annen pustehjelp og hjertestimulerende legemidler, ernærings- og væskebehandling (intravenøst eller gjennom svelg- eller magesonde PEG), dialyse, antibiotika og kjemoterapi.
PurposeFor å nedtegne i en pasients journal at en pasient vil motsette seg livsforlengende behandling etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9.
ReferencesKritisk og viktig informasjon i kjernejournal Versjon 3.0 (november 2015) Klinisk beskrivelse og kodeverk. [Internet]. Helsedirektoratet; 2015. Available from: https://ehelse.no/Documents/Kjernejournal/IS-2405%20Kritisk%20og%20viktig%20helseinformasjon%20i%20kjernejournal_Versjon%203%200.pdf.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen HF
E-post: john.tore.valand@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-09-26
Other Details LanguageForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen HF
E-post: john.tore.valand@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-09-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Kritisk og viktig informasjon i kjernejournal Versjon 3.0 (november 2015) Klinisk beskrivelse og kodeverk. [Internet]. Helsedirektoratet; 2015. Available from: https://ehelse.no/Documents/Kjernejournal/IS-2405%20Kritisk%20og%20viktig%20helseinformasjon%20i%20kjernejournal_Versjon%203%200.pdf., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=9A0C916B68C18E078824819BA7928711, build_uid=4a8ebad4-672d-4b30-b16c-79738e784726, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID264c00c0-3976-404a-996b-5e43bc7c4ffa
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1530
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En døende pasient har på visse vilkår rett til å nekte å motta livsforlengende behandling. Rettigheten medfører at pasienten kan nekte å ta imot behandling der det ikke er utsikt til helbredelse eller bedring, men bare til en viss livsforlengelse som i realiteten er en forlengelse av en pågående dødsprosess., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ivar Berge, Oslo Universitetssykehus, Norway
Kristian Berg, Universitetssykehuset Nord Norge, Norway
Kjell Ingar Bjørnstad, Sykehuset Østfold, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Hilde Hollås, DIPS ASA, Norway
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Tor Oddbjørn Tveit, Sørlandet sykehus HF, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Kristian Berg, UNN HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0007], code=at0007, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da avgrensningen av livsforlengende behandling sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], credentials=[], target=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type behandling, description=Type behandling pasienten motsetter seg., comment=For eksempel: Pasienten ønsker ikke hjerte/lungeredning. Type behandling kodes med en terminology om ønskelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Besluttet dato, description=Dato da avgrensing av livsforlengede behandling ble bekreftet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldig til dato, description=Varigheten av avgrensing av livsforlengende behandling., comment=I kjernejournal er avgrensing av livsforlengende behandling gyldig inntil ett år fram i tid., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Dokumentasjon av pasientens beslutning om motsetting av livsforlengende behandling., comment=Fra kjernejournal: Ved å føre denne opplysningen i kjernejournal bekrefter du at etter samtale med pasient/pårørende er dette pasientens ønske: "Jeg ønsker ikke livsforlengende behandling dersom jeg er døende, dvs er i en pågående dødsprosess og vil dø i løpet av kort tid, og jeg er ute av stand til selv å formidle et behandlingsønske. Situasjonen omfatter både akutte tilstander/hendelser og planlagte/forutsigbare tilstander/hendelser"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Andre kommentarer som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], other_participations=[], details=[], items=[], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[], context=[], events=[], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0006], code=at0006, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0007], code=at0007, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da avgrensningen av livsforlengende behandling sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]