ARCHETYPE Sammendrag av intubasjonsproblemer (openEHR-EHR-EVALUATION.intubation_problem_summary.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.intubation_problem_summary.v0
ConceptSammendrag av intubasjonsproblemer
DescriptionEn oppsummering av problemer med intubasjon.
UseBrukes for å registrere en oppdaterbar oppsummering om tidligere problemer med endotrakeal intubasjon, som del av en oversikt over anestesiproblemer.
MisuseBrukes ikke for å registrere antakelser om mulige fremtidige intubasjonsproblemer kun basert på en fysisk undersøkelse. Brukes ikke for å registrere problemer med andre typer intubasjon enn endotrakeal.
PurposeFor å registrere en oppdaterbar oppsummering om tidligere problemer med endotrakeal intubasjon.
References
AuthorsForfatternavn: John Tore Valand / Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Helse Bergen HF / Nasjonal IKT HF
E-post: arketyper@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-03-02
Other Details LanguageForfatternavn: John Tore Valand / Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Helse Bergen HF / Nasjonal IKT HF
E-post: arketyper@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-03-02
OtherDetails Language Independent{MD5-CAM-1.0.1=7EDCB32F4F816FA84112014E714C77A3, build_uid=a5ce6b0e-f9cd-453d-8d71-415419fc016a, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsintubasjon, endotrakeal
Lifecyclein_development
UIDcf91bdcd-2d73-4c5b-a540-a56e01b1cf59
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1360
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En oppsummering av problemer med intubasjon., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke / John Tore Valand, Nasjonal IKT HF / Helse Bergen HF, arketyper@nasjonalikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Status, description=En uttalelse om hvorvidt individet har blitt intubert tidligere, og hvorvidt det oppsto problemer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Aldri intubert [Individet har aldri blitt intubert.]
 • Intubert uten problemer [Individet har blitt intubert uten identifiserte problemer.]
 • Intubert med problemer [Individet har blitt intubert med identifiserte problemer.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinisk beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av intubasjonsproblemer individet har opplevd tidligere., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=CLUSTER, level=2, text=Intubasjonsproblem, description=Spesifikke detaljer om ett enkelt intubasjonsproblem. Dette clusteret kan repeteres for å kunne representere flere ulike problemer, eller flere forekomster av det samme problemet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=3, text=Problem, description=Et ord eller en kort frase som identifiserer intubasjonsproblemet., comment=For eksempel vanskelig laryngoskopi, vanskelig intubasjon, eller mislykket intubasjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=3, text=Problembeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av intubasjonsproblemet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=3, text=Intubasjonsårsak, description=Beskrivelse av årsaken for hvorfor intubasjon ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=3, text=Intubasjonsdato, description=Datoen da intubasjonen ble gjennomført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=3, text=Hastegrad, description=Intubasjonens hastegrad, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Akutt [Intubasjonen ble utført som en akutt prosedyre.]
  • Planlagt [Intubasjonen ble utført som en planlagt prosedyre.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=3, text=Maskeventilasjon, description=Utsagn om vanskelighetsgrad for maskeventilasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Enkelt [Maskeventilasjon kunne utføres enkelt.]
 • Vanskelig [Maskeventilasjon kunne utføres med vanskelighet.]
 • Umulig [Maskeventilasjon var umulig.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=3, text=Muskelrelakserende, description=Ble det administrert muskelrelakserende legemidler?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Boolsk
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004]/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=3, text=Detaljer, description=Detaljer om problemene., comment=For eksempel forskjellige skåringer eller graderinger., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=3, text=Løsning, description=Hvordan intubasjonsproblemet ble løst., comment=For eksempel: En larynxmaske ble brukt, intubasjon ble gjennomført ved hjelp av videoassistert laryngoskopi eller med fiberoptisk bronkskop, det ble utført akutt trakeotomi, eller prosedyren ble utsatt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=3, text=Ekstubasjon, description=Detaljer om ekstubasjonen. For eksempel: Ekstubasjon ble utført rutinemessig eller med mandreng., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar, description=Fritekstbeskrivelse av det spesifikke intubasjonsproblemet, som ikke dekkes i andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da sammendraget om intubasjonsproblemer sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0030], code=at0030, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0013], code=at0013, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da sammendraget om intubasjonsproblemer sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0030], code=at0030, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]