ARCHETYPE Forholdsregel (openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1
ConceptForholdsregel
DescriptionEn klinisk tilstand eller status som er unik eller særegen for et individ, og som regnes som viktig informasjon i forbindelse med beslutninger om behandling.
UseBrukes for å registrere en klinisk tilstand eller status som er unik eller særegen for et individ, og som regnes som viktig informasjon i forbindelse med beslutning om behandling. Denne arketypen bør regnes som en viktig arketype for beslutningsstøttesystemer i forbindelse med forordning av nye kliniske intervensjoner. Eksempler på tilstander som kan være grunnlag for å registrere forholdsregler kan være: - Immunhemmende/-modulerende behandling - knyttet til en ordinasjon av kjemoterapi eller steroider, eller en leukemidiagnose - Nyresvikt - knyttet til nyrefunksjonstester eller en formell nyresviktdiagnose. - Står i transplantasjonskø - Pågående regelmessig behandling, som strålebehandling eller dialyse - Har fått transplantert et organ eller implantert metall i kroppen. - Pågående utredning/oppfølging av mistenkt eller verifisert malign lidelse. - Deltagelse i klinisk studie. - Står på blodfortynnende behandling.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere en klinisk intervensjon (f.eks. en undersøkelse eller behandling) som ikke må utføres på grunn av sannsynligheten eller muligheten for skade på individet. Bruk EVALUATION.contraindication (Norsk: Kontraindikasjon) for dette formålet. Skal ikke brukes for beslutninger om avgrensing av behandling eller fremtidige intervensjoner, eller for å registrere individets preferanser om fremtidig behandling og omsorg. Bruk henholdsvis EVALUATION.advance_intervention_decisions (Behandlingsbegrensning) og EVALUATION.advance_care_directive (Fremtidig behandlingsvalg) for dette formålet.
PurposeFor å registrere en klinisk tilstand eller status som er unik eller særegen for et individ, og som regnes som viktig informasjon i forbindelse med beslutninger om behandling.
References
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke / John Tore Valand
Organisasjon: Helse Vest IKT
E-post: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no/ john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-02-29
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke / John Tore Valand
Organisasjon: Helse Vest IKT
E-post: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no/ john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-02-29
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, current_contact=Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=8DC25B4B363ED7B6759DB92C900BF0F4, build_uid=ffa59ce0-01c2-403d-910b-6eb30564df10, revision=1.1.0}
Keywordsforsiktighetshensyn, forhindre, unngå, uønsket hendelse, forebygging, forsiktighet, advarsel, varsel
Lifecyclepublished
UIDacb3a326-ff9f-4397-bacb-862d4ec94899
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1353
Revision Number1.1.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En klinisk tilstand eller status som er unik eller særegen for et individ, og som regnes som viktig informasjon i forbindelse med beslutninger om behandling., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Morten Aas, Oslo Universitetssykehus, Norway
Tomas Alme, DIPS, Norway
Ole Andreas Bjordal, Webmed, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Cecilie Graver, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Daniel Habashi, PasientSky AS, Norway
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Hilde Hollås, DIPS ASA, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Hildegard McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Arild Stangeland, Helse Bergen, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Tesfay Teame, OUS, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway, originalLanguage=en, translators=
 • Swedish: Daniel Hall, Region Östergötland, daniel.hall@regionostergotland.se
 • Spanish (Argentina): Alan March, Hospital Universitario Austral, amarch@cas.austral.edu.ar, MD
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke og John Tore Valand, Helse Vest IKT, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
 • Portuguese (Brazil): Débora Farage, Fernanda Maia, Laíse Figueiredo, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tilstand, description=Navnet på tilstanden eller statusen., comment=Koding av tilstanden med en terminologi er ønskelig, dersom mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Status, description=Forholdsregelens nåværende status., comment=Beslutningsstøtte vil typisk utløse advarsler for "Aktiv", og ignorere "Opphørt" eller "Avkreftet". Kliniske systemer kan velge å ikke vise registreringer med status "Avkreftet" i en liste. Likevel kan "Avkreftet" være nyttig for sammenstilling av ulike lister eller ved kommunikasjon mellom systemer. Noen systemer kan velge å gjøre dette elementet obligatorisk. "Opphørt" kan brukes ulikt i ulike systemer avhengig av klinisk bruk og kontekst. Fritekst-datatypen tillater lokal variasjon ved å gjøre det mulig å bruke andre verdisett for dette dataelementet i en templat. Det er i denne situasjonen anbefalt å kode verdiene med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Aktiv [Forholdsregelen er aktiv.]
  • Opphørt [Den tidligere kjente forholdsregelen er klinisk revurdert ved testing, og regnes ikke lenger for å være en aktiv risiko.]
  • Avkreftet [Forholdsregelen har blitt klinisk revurdert eller er avkreftet med høy grad av sikkerhet ved testing.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Underlag, description=Beskrivelse av underlaget som understøtter forholdsregelen., comment=Dette dataelementet kan dersom ønskelig lenkes til en diagnose, testresultat eller legemiddelordinering ved hjelp av en URI (spesifisert i referansemodellen) for å oppgi rasjonalet eller evidensen for forholdsregelen. NB: Siden URI-lenken kan være utilgjengelige fra en melding eller et mottakende system, er det ønskelig at en fritekstbeskrivelse av underlaget registreres eksplisitt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kategori, description=Type "Tilstand"., comment=Dette dataelementet er inkludert fordi det registreres i flere eksisterende kliniske systemer. Informasjonen kan avledes fra Tilstand dersom hierarkiske kodesystemer er brukt, og vil i slike tilfeller være redundant., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0025], code=at0025, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om forholdsregelen., comment=For eksempel: det kliniske grunnlaget for forholdsregelen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.clinical_evidence.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere informasjon om forholdsregelen, som ikke kan registreres i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldighetsperiode start, description=Forholdsregelen regnes som aktiv etter denne datoen., comment=Dette dataelementet er ment for å brukes når en forholdregel er ment å starte på et tidspunkt i fremtiden, for eksempel startdatoen for en farmakologisk studie., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldighetsperiode slutt, description=Forholdsregelen regnes som inaktiv etter denne datoen., comment=Dette dataelementet er ment for å brukes når en forholdsregel er ment å avsluttes på et tidspunkt i fremtiden, for eksempel sluttdatoen for en farmakologisk studie., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Evalueringsdato, description=Dato for neste kliniske evaluering., comment=Ved omstendigheter der forholdsregler ikke er på ubestemt tid eller livslange, kan dette dataelementet brukes til å registrere når forholdsregelen bør evalueres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato da forholdsregelinformasjonen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0006], code=at0006, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldighetsperiode start, description=Forholdsregelen regnes som aktiv etter denne datoen., comment=Dette dataelementet er ment for å brukes når en forholdregel er ment å starte på et tidspunkt i fremtiden, for eksempel startdatoen for en farmakologisk studie., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldighetsperiode slutt, description=Forholdsregelen regnes som inaktiv etter denne datoen., comment=Dette dataelementet er ment for å brukes når en forholdsregel er ment å avsluttes på et tidspunkt i fremtiden, for eksempel sluttdatoen for en farmakologisk studie., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Evalueringsdato, description=Dato for neste kliniske evaluering., comment=Ved omstendigheter der forholdsregler ikke er på ubestemt tid eller livslange, kan dette dataelementet brukes til å registrere når forholdsregelen bør evalueres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0006]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato da forholdsregelinformasjonen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]