ARCHETYPE Symptom ous (openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_ous.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.symptom_ous.v0
ConceptSymptom ous
DescriptionEn subjektiv observasjon av en fysisk eller mental forstyrrelse hos et individ.
UseFor registrering av detaljer om et symptom - som redegjort av personen selv, foreldre, omsorgsperson eller andre parter. Registrering kan skje i forbindelse med opptak av anamnese, eller som en selvregistrering som en del av et klinisk spørreskjema eller personlig journal. Arketypen er designet for å gi et generisk rammeverk for alle symptomer. Arketypen skal settes inn i "Detaljer"-SLOTet i OBSERVATION.story-arketypen eller i en hvilken som helst ENTRY eller CLUSTER-arketype som krever registrering av symptomrelaterte data. Arketypen kan også gjenbrukes i andre CLUSTER.symptom-arketyper i SLOTene "Assosierte symptomer" eller "Tidligere detaljer". Det spesifikke symptomet vil identifiseres ved verdien lagret i "Symptomnavn"-dataelementet, fortrinnsvis kodet med en terminologi der slike er tilgjengelig. Ved å bruke "Ikke tilstede" ved registrering av kliniske data får klinikerne en effektiv måte for å eksplisitt registrere at et symptom ikke er tilstede eller at det ikke påfører pasienten ubehag eller uro, vanligvis uten bruk av andre kvalifikatorer eller begrunnelser. Muligheten for å registrere "Ikke tilstede" som et separat eksklusjons-CLUSTER eller ELEMENT-arketype i symptom-arketypen er bevisst unngått da dette kompliserer vedlikehold av modellene, implementering og spørringer. Disse pragmatiske årsakene er grunnen til at "Ikke tilstede" er inkludert som et eksplisitt dataelement i symptom-arketypen. Ekstra dataelementer som kreves for et spesifikt symptom, for eksempel detaljer rundt smerteregistrering, kan registreres i egne CLUSTER-arketyper lagt til i "Spesifikke detaljer"-SLOTet. Noen dataelementer vil ha verdisett som er felles for alle symptomer, for eksempel mild, moderat og alvorlig i feltet "Alvorlighetsgrad". Andre, som feltet "Funksjonell innvirkning", krever egne unike verdisett som er relevante for det identifiserte symptomet, for eksempel hvordan funksjonelt hørselstap er markant annerledes enn smerte.
MisuseSkal ikke brukes til registrering av objektive observasjoner av fysisk eller mental forstyrrelse hos et individ. Bruk OBSERVATION.exam og relaterte CLUSTER.exam-arketyper for dette formålet. Brukes ikke til registrering av problemer og diagnoser som en del av en persistent problemliste, til dette brukes EVALUATION.problem_diagnosis.
PurposeFor registrering av detaljer om et symptom - som redegjort av personen selv, foreldre, omsorgsperson eller andre parter. En fullstendig anamnese kan omfatte flere symptomer registrert med ulikt detaljnivå.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Tony Shannon
Organisasjon: UK NHS, Connecting for Health
E-post: tony.shannon@nhs.net
Opprinnelig skrevet dato: 2007-02-20
Other Details LanguageForfatternavn: Tony Shannon
Organisasjon: UK NHS, Connecting for Health
E-post: tony.shannon@nhs.net
Opprinnelig skrevet dato: 2007-02-20
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=D704DD4471C623AB3B13AAFA789B489D, build_uid=c59a6ec8-7354-4445-9a91-8cf019ec819a, revision=0.0.1-alpha}
Keywordslidelse, symptom, problem, ubehag, tilstedeværelse, visuell analog skala, VAS, tegn, kjennetegn, forstyrrelse, plage, uro
Lifecyclein_development
UIDd05f554b-28c5-4be7-acdd-2c693095d11a
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1211
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=[SNOMED-CT::19019007 | Symptom], archetypeConceptDescription=En subjektiv observasjon av en fysisk eller mental forstyrrelse hos et individ., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Grethe Almenning, Bergen kommune, Norway
Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen HF, Norway (Editor)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Stephen Chu, Queensland Health, Australia
Arild Faxvaag, NTNU, Norway
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Samuel Frade, Marand, Portugal
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Knut Harboe, Stavanger Universitetssjukehus, Norway
Sam Heard, Ocean Informatics
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Andreas Hering, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Nils Kolstrup, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
alberto maldonado, UPV, Spain
Luis Marco Ruiz, NST, Spain (Editor)
Ian McNicoll, Ocean Informatics, United Kingdom
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Bjoern Naess, DIPS ASA, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Thomas Schopf, University Hospital of North-Norway, Norway
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Line Sæle, Helse Vest IKT, Norway
Lene Thoresen, St. Olavs Hospital, Norway
Jon Tysdahl, Furst medlab AS, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Editor), originalLanguage=en, translators=German: Jasmin Buck, Sebastian Garde, University of Heidelberg, Central Queensland University
Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital of Bergen, Norway, lbla@helse-bergen.no, MD, DEAA, MBA, spec in anesthesia, spec in tropical medicine.
Arabic (Syria): Mona Saleh
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Symptomnavn, description=Navn på symptomet som oppleves av helsetjenestemottakeren. , comment=Symptomnavn bør kodes med en terminologi om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::19019007 | Symptom], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=1, text=Ikke tilstede, description=Individet har ikke opplevd symptomet., comment=Registrer som Sann dersom helsetjenestemottakeren ikke har opplevd symptomet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Narrativ beskrivelse av symptomet, slik det oppfattes av helsetjenestemottakeren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::162408000 | General symptom description], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0151], code=at0151, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisering, description=Registrering av ett enkelt område på kroppen hvor symptomet var lokalisert. , comment=Forekomster for dette dataelementet er satt ubegrenset for å tillate kliniske scenarier som eksempelvis utslett på flere steder på kroppen, men hvor alle andre attributter som "Innvirkning" og "Varighet" er identiske. Om kravet for registrering av kroppsplassering er bestemt i en applikasjon eller krever en mer kompleks modellering som for eksempel relativ lokalisering, bruk arketypen CLUSTER.anatomical_location eller CLUSTER.relative_location i "Detaljert anatomisk lokalisering"-SLOTet i denne arketypen. Er den anatomiske lokaliseringen inkludert i symptomnavnet via prekoordinerte koder er dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0147], code=at0147, itemType=SLOT, level=1, text=Detaljert anatomisk lokalisering, description=SLOT for detaljerte og strukturerte detaljer om anatomisk lokalisering. , comment=Hvis den anatomiske lokaliseringen allerede er satt i elementet "Symptomnavn" via prekoordinerte koder, blir dette SLOTet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.relative_location.v1 og spesialiseringer
Ekskluder:
Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0152], code=at0152, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato/tid for debut, description=Debuttidspunkt for denne episoden av symptomet., comment=Partielle datoer er tillatt. Nøyaktig tid for symptomets debut kan registreres, dersom relevant., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Varighet, description=Varigheten av symptomet siden debut., comment=Brukes "Dato/tid for debut" og "Dato/tid for opphør" i systemer, kan dette dataelementet kalkuleres av systemet eller være overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=[SNOMED-CT::162442009 | Time symptom lasts], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Alvorlighetsgrad, description=Intensiteten av symptomet som beskrevet av helsetjenestemottakeren., comment=Det er vanskelig å definere verdier som mild, moderat og alvorlig på en slik måte at det kan brukes om flere symptomer, og som samtidig sikrer at tolkning og registrering av verdiene er konsistent. Ved å utvide verdisettet med verdier som "ubetydelig" og "veldig alvorlig", og/eller "moderat mild" og "moderat alvorlig" øker kompleksiteten, og påliteligheten i registreringen reduseres. Bruk av verdier som "Livstruende" eller "fatal" tas ofte med i et slikt verdisett, men disse verdiene gjenspeiler heller resultat enn alvorlighet. I lys av dette foretrekkes en mindre, mer veldefinert liste. NB: En mer spesifikk gradering av alvorlighet kan registreres ved bruk av SLOTet "Spesifikke detaljer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::162465004 | Symptom severity], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Visuell analog skala, description=Skala for å gradere alvorligheten av symptomet., comment=Symptomets alvorlighet graderes av individet ved å registrere en skår fra 0 (symptom ikke tilstede) til 10 (symptomet er så alvorlig som individet kan forestille seg). , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter: 0.0..10.0
Begrens antall desimaler: 1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0155], code=at0155, itemType=ELEMENT, level=1, text=Funksjonell innvirkning, description=Beskrivelse av symptomets innvirkning på funksjon. , comment=Bedømmelsen av funksjonell innvirkning må ta høyde for alvorlighet, varighet og frekvens av symptomet. For hørselstap vil funksjonell innvirkning kunne omfatte "Vansker med å høre i et stille miljø", "Vansker med å høre TV eller radio"; "Vansker med å høre gruppesamtaler" og "Vansker med å høre i telefon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0153], code=at0153, itemType=SLOT, level=1, text=Spesifikke detaljer, description=Ekstra dataelementer som er nødvendige for å registrere egenskaper unike for det identifiserte symptomet. , comment=For eksempel: Beskrivelse av smerte kan kreve ekstra dataelementer som beskriver utstråling, beskrivelse av en sår hals kan inkludere tilstedeværelse av feber eller frostanfall og problemer med å svelge., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.pain.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Variasjon, description=Symptomets variasjon siden debut., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Konstant [Symptomet er konstant tilstede.]
 • Intermitterende [Symptomet veksler mellom å være tilstede og fraværende.]
 • Fluktuerende [Symptomet varierer betydelig, men er tilstede nesten hele tiden.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=1, text=Forløpsbeskrivelse, description=Narrativ beskrivelse av symptomets forløp siden debut., comment=For eksempel: Beskrivelse av symptomdebuten, aktiviteter som har forverret eller lindret symptomet, om symptomet er i bedring eller forverring og hvordan det med tiden har opphørt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0161], code=at0161, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato/tid for opphør, description=Dato/tid for opphør av dette symptomet., comment=Brukes "Dato/tid for debut" og "Varighet" i systemer, kan dette dataelementet kalkuleres av systemet eller være overflødig. Ufullstendig dato er tillatt, nøyaktig dato og tid for opphør kan registreres om ønskelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av tidligere episoder, description=Narrativ beskrivelse av tidligere eller av alle tidligere episoder., comment=Kan inkludere en sammenligning med den aktuelle episoden., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=CLUSTER, level=1, text=Innvirkende faktorer, description=Detaljer om hvordan spesifikke faktorer påvirker symptomet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Faktor, description=Navn på en aktivitet som har innvirkning på symptomet., comment=Eksempler på aktiviteter: bruk av flere puter ved sengeleie, spising, eller administrasjon av legemidler., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=2, text=Effekt, description=Observert effekt på symptomet etter eksponering for faktor., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ingen effekt [Tilstedeværelse av faktoren har ingen effekt på symptomet.]
 • Utløser [Tilstedeværelse av faktoren fører til debut av symptomet.]
 • Forverrer [Tilstedeværelse av faktoren forverrer alvorlighet eller funksjonell innvirkning av symptomet.]
 • Lindrer [Tilstedeværelse av faktor reduserer alvorligheten eller funksjonell innvirkning av symptomet.]
 • Fjerner [Tilstedeværelse av faktor fjerner symptomet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Narrativ beskrivelse av den modifiserende faktorens effekt på symptomet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall tidligere episoder, description=Antall ganger symptomet tidligere har forekommet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0146], code=at0146, itemType=SLOT, level=1, text=Tidligere episode, description=Strukturerte detaljer om symptomet under en tidligere episode., comment=I kliniske systemer med mulighet for linking er det mulig at tidligere episoder allerede er registrert i det kliniske systemet. Systemet kan tillatte en kliniker å linke til relevante tidligere episoder. Tillater ikke systemet linking eller det er en pasient som ikke har noen tidligere episoder registrert, kan man legge til ytterligere instanser av symptom-arketypen for å beskrive de tidligere episodene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0063], code=at0063, itemType=SLOT, level=1, text=Tilknyttede symptomer, description=Strukturerte detaljer om ethvert tilknyttet symptom., comment=I kliniske systemer med mulighet for linking er det mulig at tilknyttede allerede er registrert i det kliniske systemet. Systemet kan tillatte en kliniker å linke til relevante tilknyttede symptomer. Tillater ikke systemet linking eller det er en pasient som ikke har noen tilknyttede symptomer registrert, kan man legge til ytterligere instanser av symptom-arketypen for å beskrive de tidligere episodene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0154], code=at0154, itemType=SLOT, level=1, text=Tilknyttede hendelser, description=Strukturerte detaljer om ethvert tilknyttet symptom som er tilstede samtidig., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.health_event.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0163], code=at0163, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere narrativ beskrivelse om symptomet som ikke er beskrevet i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Symptomnavn, description=Navn på symptomet som oppleves av helsetjenestemottakeren. , comment=Symptomnavn bør kodes med en terminologi om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::19019007 | Symptom], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=1, text=Ikke tilstede, description=Individet har ikke opplevd symptomet., comment=Registrer som Sann dersom helsetjenestemottakeren ikke har opplevd symptomet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Narrativ beskrivelse av symptomet, slik det oppfattes av helsetjenestemottakeren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::162408000 | General symptom description], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0151], code=at0151, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisering, description=Registrering av ett enkelt område på kroppen hvor symptomet var lokalisert. , comment=Forekomster for dette dataelementet er satt ubegrenset for å tillate kliniske scenarier som eksempelvis utslett på flere steder på kroppen, men hvor alle andre attributter som "Innvirkning" og "Varighet" er identiske. Om kravet for registrering av kroppsplassering er bestemt i en applikasjon eller krever en mer kompleks modellering som for eksempel relativ lokalisering, bruk arketypen CLUSTER.anatomical_location eller CLUSTER.relative_location i "Detaljert anatomisk lokalisering"-SLOTet i denne arketypen. Er den anatomiske lokaliseringen inkludert i symptomnavnet via prekoordinerte koder er dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0147], code=at0147, itemType=SLOT, level=1, text=Detaljert anatomisk lokalisering, description=SLOT for detaljerte og strukturerte detaljer om anatomisk lokalisering. , comment=Hvis den anatomiske lokaliseringen allerede er satt i elementet "Symptomnavn" via prekoordinerte koder, blir dette SLOTet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.relative_location.v1 og spesialiseringer
Ekskluder:
Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0152], code=at0152, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato/tid for debut, description=Debuttidspunkt for denne episoden av symptomet., comment=Partielle datoer er tillatt. Nøyaktig tid for symptomets debut kan registreres, dersom relevant., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Varighet, description=Varigheten av symptomet siden debut., comment=Brukes "Dato/tid for debut" og "Dato/tid for opphør" i systemer, kan dette dataelementet kalkuleres av systemet eller være overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=[SNOMED-CT::162442009 | Time symptom lasts], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Alvorlighetsgrad, description=Intensiteten av symptomet som beskrevet av helsetjenestemottakeren., comment=Det er vanskelig å definere verdier som mild, moderat og alvorlig på en slik måte at det kan brukes om flere symptomer, og som samtidig sikrer at tolkning og registrering av verdiene er konsistent. Ved å utvide verdisettet med verdier som "ubetydelig" og "veldig alvorlig", og/eller "moderat mild" og "moderat alvorlig" øker kompleksiteten, og påliteligheten i registreringen reduseres. Bruk av verdier som "Livstruende" eller "fatal" tas ofte med i et slikt verdisett, men disse verdiene gjenspeiler heller resultat enn alvorlighet. I lys av dette foretrekkes en mindre, mer veldefinert liste. NB: En mer spesifikk gradering av alvorlighet kan registreres ved bruk av SLOTet "Spesifikke detaljer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::162465004 | Symptom severity], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Visuell analog skala, description=Skala for å gradere alvorligheten av symptomet., comment=Symptomets alvorlighet graderes av individet ved å registrere en skår fra 0 (symptom ikke tilstede) til 10 (symptomet er så alvorlig som individet kan forestille seg). , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter: 0.0..10.0
Begrens antall desimaler: 1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0155], code=at0155, itemType=ELEMENT, level=1, text=Funksjonell innvirkning, description=Beskrivelse av symptomets innvirkning på funksjon. , comment=Bedømmelsen av funksjonell innvirkning må ta høyde for alvorlighet, varighet og frekvens av symptomet. For hørselstap vil funksjonell innvirkning kunne omfatte "Vansker med å høre i et stille miljø", "Vansker med å høre TV eller radio"; "Vansker med å høre gruppesamtaler" og "Vansker med å høre i telefon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0153], code=at0153, itemType=SLOT, level=1, text=Spesifikke detaljer, description=Ekstra dataelementer som er nødvendige for å registrere egenskaper unike for det identifiserte symptomet. , comment=For eksempel: Beskrivelse av smerte kan kreve ekstra dataelementer som beskriver utstråling, beskrivelse av en sår hals kan inkludere tilstedeværelse av feber eller frostanfall og problemer med å svelge., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.pain.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Variasjon, description=Symptomets variasjon siden debut., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Konstant [Symptomet er konstant tilstede.]
 • Intermitterende [Symptomet veksler mellom å være tilstede og fraværende.]
 • Fluktuerende [Symptomet varierer betydelig, men er tilstede nesten hele tiden.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=1, text=Forløpsbeskrivelse, description=Narrativ beskrivelse av symptomets forløp siden debut., comment=For eksempel: Beskrivelse av symptomdebuten, aktiviteter som har forverret eller lindret symptomet, om symptomet er i bedring eller forverring og hvordan det med tiden har opphørt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0161], code=at0161, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato/tid for opphør, description=Dato/tid for opphør av dette symptomet., comment=Brukes "Dato/tid for debut" og "Varighet" i systemer, kan dette dataelementet kalkuleres av systemet eller være overflødig. Ufullstendig dato er tillatt, nøyaktig dato og tid for opphør kan registreres om ønskelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av tidligere episoder, description=Narrativ beskrivelse av tidligere eller av alle tidligere episoder., comment=Kan inkludere en sammenligning med den aktuelle episoden., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=CLUSTER, level=1, text=Innvirkende faktorer, description=Detaljer om hvordan spesifikke faktorer påvirker symptomet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Faktor, description=Navn på en aktivitet som har innvirkning på symptomet., comment=Eksempler på aktiviteter: bruk av flere puter ved sengeleie, spising, eller administrasjon av legemidler., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=2, text=Effekt, description=Observert effekt på symptomet etter eksponering for faktor., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ingen effekt [Tilstedeværelse av faktoren har ingen effekt på symptomet.]
 • Utløser [Tilstedeværelse av faktoren fører til debut av symptomet.]
 • Forverrer [Tilstedeværelse av faktoren forverrer alvorlighet eller funksjonell innvirkning av symptomet.]
 • Lindrer [Tilstedeværelse av faktor reduserer alvorligheten eller funksjonell innvirkning av symptomet.]
 • Fjerner [Tilstedeværelse av faktor fjerner symptomet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Narrativ beskrivelse av den modifiserende faktorens effekt på symptomet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall tidligere episoder, description=Antall ganger symptomet tidligere har forekommet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0146], code=at0146, itemType=SLOT, level=1, text=Tidligere episode, description=Strukturerte detaljer om symptomet under en tidligere episode., comment=I kliniske systemer med mulighet for linking er det mulig at tidligere episoder allerede er registrert i det kliniske systemet. Systemet kan tillatte en kliniker å linke til relevante tidligere episoder. Tillater ikke systemet linking eller det er en pasient som ikke har noen tidligere episoder registrert, kan man legge til ytterligere instanser av symptom-arketypen for å beskrive de tidligere episodene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0063], code=at0063, itemType=SLOT, level=1, text=Tilknyttede symptomer, description=Strukturerte detaljer om ethvert tilknyttet symptom., comment=I kliniske systemer med mulighet for linking er det mulig at tilknyttede allerede er registrert i det kliniske systemet. Systemet kan tillatte en kliniker å linke til relevante tilknyttede symptomer. Tillater ikke systemet linking eller det er en pasient som ikke har noen tilknyttede symptomer registrert, kan man legge til ytterligere instanser av symptom-arketypen for å beskrive de tidligere episodene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0154], code=at0154, itemType=SLOT, level=1, text=Tilknyttede hendelser, description=Strukturerte detaljer om ethvert tilknyttet symptom som er tilstede samtidig., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.health_event.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0163], code=at0163, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere narrativ beskrivelse om symptomet som ikke er beskrevet i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]