ARCHETYPE Skaderegistrering (openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v0
ConceptSkaderegistrering
DescriptionRegistrering av felles minimum datasett til NPR.
UseBenyttes for å registrere data til felles minste datasett for personskader til Norsk Pasientregister. Formålet med arketypen er å dekke det absolutt nødvendige for å kunne rapportere til Norsk Pasientregister. Arketypen er utarbeidet i et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Skadelegevakten ved OUS og DIPS i 2014. Arketypen støtter NPR 51.1.1.
MisuseSiden arketypen er utarbeidet med fokus på korrekt rapportering anbefales det ikke at den benyttes for generell skadeanamnese. Det kliniske miljøet som jobber med skadebehandling bør bidra i et arbeid med å utforme arketyper som dekker dette behovet fra et klinisk perspektiv.
PurposeRegistrering av felles minimum datasett til NPR.
ReferencesSe Helsedirektoratets sider om rapportering til Norsk Pasientregister. https://helsedirektoratet.no/norsk-pasientregister-npr/registrere-og-rapportere-data
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-04-07
Other Details LanguageForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-04-07
OtherDetails Language Independent{references=Se Helsedirektoratets sider om rapportering til Norsk Pasientregister. https://helsedirektoratet.no/norsk-pasientregister-npr/registrere-og-rapportere-data , MD5-CAM-1.0.1=C1F074C2AB0DCED9F902470968ED6FDD, build_uid=3a93c309-fdf7-4e06-b637-9e228dde60fc, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID908f4c54-e1eb-4394-ae71-3093ff0e5398
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.11
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Registrering av felles minimum datasett til NPR., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Når, description=Angir dato og tidspunkt skaden oppsto., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kontaktårsak skade, description=Angir om skade skyldes vold, ulykke, etc., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: 1- Ulykkesskade [En ulykke er en ufrivillig hendelse forårsaket av en hurtigvirkende kraft eller påvirkning som kan ytre seg i en skade på kroppen. Her brukesulykkesbegrepet i videste forstand.]
2: 2 - Villet egenskade [Selvpåført skade er villet egenskade som selvmordsforsøk, selvmord, villet forgiftning, villet overdose av alkohol, narkotika, tabelltter eller annen villet egenskade]
3: 3 - Vold, overfall [*]
98: 98 - Skade etter lovhjemlet inngripen, krigshandling [Skader som oppstår i sammenstøt med politi, ordensmakt]
99: 99 - Ukjent kontaktårsak [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Skademekanisme, description=Angir akutt eller plutseling påvirkning mot kroppen av fysisk agens, som mekanisk energi, varme, elektrisitet, kjemikalier og stråling, og i en mengde eller størrelse som overstiger den menneskelige organismens toleransenivå. I noen tilfeller (drukning og forfrysning9 som et plutselig fravær av nødvendig agens som oksygen eller varme. Kommentar: Selv om det ikke er noe skarpt skille mellom sykdom og skade, oppstår skaden nesten umiddelbart etter kontakt med den påvirkende faktoren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: 1- Fall fra høyde, også i/fra trapp [*]
2: 2- Annet fall [*]
3: 3- Sammenstøt, påkjørsel [*]
4: 4 -Klemt, fanget, knust [*]
5: 5- Kutt (ikke fall), bitt, stikk, skutt [*]
6: 6- Kvelning, drukning [*]
7: 7 - Åpen ild, flamme, røyk [*]
8: 8 - Forfrysning [*]
9: 9- Akutt overbelastning [*]
98: 98 - Annen skademekanisme [*]
99: 99 - Ukjent skademekanisme [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=2, text=Aktivitet ved skade, description=Angir den skadedes hovedaktivitet i skadeøyeblikket, eller den type situasjon den skadede var i., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: 1 - Inntektsgivende arbeid [Dersom ja; angi arbeidsgivers bransje]
2: 2 - Utdanning (også i SFO og barnehage) [Også skolefritidsordning(SFO) og i barnehage]
3: 3 - Sport, idrett, mosjon i utdanning [*]
4: 4 - Sport, idrett, mosjon i fritid [*]
5: 5 - Friluftsliv, jakt og fiske i fritid og i utmark [*]
98: 98 - Annen aktivitet [Som lek, hobby, hus- og hagearbeid (etc)]
99: 99 - Ukjent aktivitet [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=2, text=Arbeidsgivers bransje, description=Angis hvis aktivet ved skade er 1., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: 1- Jordbruk, skogbruk og fiske [*]
2: 2- Industri [*]
3: 3- Bygg- og anlegg [Bygge- og anleggsvirksomhet]
4: 4- Transport [*]
5: 5 - Helse og sosial [*]
98: 98 - Annen bransje [*]
99: 99 - Ukjent bransje [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0105], code=at0105, itemType=SLOT, level=2, text=Lokale registreringer, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0106], code=at0106, itemType=SLOT, level=2, text=Alvorlighet ved skade , description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.ais_scale.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0072], code=at0072, itemType=ELEMENT, level=2, text=Skadested, description=Skadestedet er det stedet hvor skadehendelsen oppsto eller startet. F.eks. bil som kjører ut for veien og havner i en elv – da er veien å betrakte som skadestedet. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Vei, gate, fortau, gang- , sykkelvei, trafikkulykke [Dvs. kjøretøy i bevegelse var innblandet (også sykkelvelt). Dersom ja: Fremkomstmiddel til den skadede (se nedenfor).]
 • 2 - Vei, gate, fortau, gang-, sykkelvei, ikke trafikkulykke [*]
 • 3 - Bolig inne [*]
 • 4 - Bolig ute. hage, gårdsplass, boligområde [*]
 • 5 - Jordbruksbedrift, skogbruk [*]
 • 6 - Institusjon, syke-, aldershjem [*]
 • 7 - Lekeplass [*]
 • 8 - Skole, barnehage, SFO [Benyttes for alle utdanningssteder (skole, høyskole, universitet, barnehage, etc.)]
 • 9 - Sport og idrettsområde (også på skole, universitet) [*]
 • 10 - Fri natur, utmark, hav, sjø og vann [Dersom ja, angi type fremkomstmiddel]
 • 98 - Annet skadested [*]
 • 99 - Ukjent skadested [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0102], code=at0102, itemType=ELEMENT, level=2, text=Skadekommune, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0136], code=at0136, itemType=SLOT, level=2, text=Detaljert om skadested, description=Bruke for å angi detaljer om skadested. F.eks. X- og Y-koordinat.., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0086], code=at0086, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fremkomstmiddel (vei), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Til fots [*]
 • 2 - Sykkel [*]
 • 3 - Moped [*]
 • 4 - Motorsykkel [*]
 • 5 - Personbil/varebil [*]
 • 6 - Lastebil [*]
 • 7 - Buss [*]
 • 8 - Trikk/tog/bane [*]
 • 9 - AVT/firhjuling [Også trehjuling, beltegående, uavhengig av slagvolum]
 • 98 - Annet spesifisert [*]
 • 99 - Ukjent [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0124], code=at0124, itemType=ELEMENT, level=2, text=Framkomstmiddel (utmark), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: 1- ATV/4-hjuling [*]
2: 2- Snøskuter [*]
3: 3- Vannskuter [*]
4: 4 - Sykkel [*]
5: 5 - Ski/snøbrett/mv [*]
98: 98 - Annet [*]
99: 99 - Ukjent [*]
, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Når, description=Angir dato og tidspunkt skaden oppsto., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kontaktårsak skade, description=Angir om skade skyldes vold, ulykke, etc., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: 1- Ulykkesskade [En ulykke er en ufrivillig hendelse forårsaket av en hurtigvirkende kraft eller påvirkning som kan ytre seg i en skade på kroppen. Her brukesulykkesbegrepet i videste forstand.]
2: 2 - Villet egenskade [Selvpåført skade er villet egenskade som selvmordsforsøk, selvmord, villet forgiftning, villet overdose av alkohol, narkotika, tabelltter eller annen villet egenskade]
3: 3 - Vold, overfall [*]
98: 98 - Skade etter lovhjemlet inngripen, krigshandling [Skader som oppstår i sammenstøt med politi, ordensmakt]
99: 99 - Ukjent kontaktårsak [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Skademekanisme, description=Angir akutt eller plutseling påvirkning mot kroppen av fysisk agens, som mekanisk energi, varme, elektrisitet, kjemikalier og stråling, og i en mengde eller størrelse som overstiger den menneskelige organismens toleransenivå. I noen tilfeller (drukning og forfrysning9 som et plutselig fravær av nødvendig agens som oksygen eller varme. Kommentar: Selv om det ikke er noe skarpt skille mellom sykdom og skade, oppstår skaden nesten umiddelbart etter kontakt med den påvirkende faktoren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: 1- Fall fra høyde, også i/fra trapp [*]
2: 2- Annet fall [*]
3: 3- Sammenstøt, påkjørsel [*]
4: 4 -Klemt, fanget, knust [*]
5: 5- Kutt (ikke fall), bitt, stikk, skutt [*]
6: 6- Kvelning, drukning [*]
7: 7 - Åpen ild, flamme, røyk [*]
8: 8 - Forfrysning [*]
9: 9- Akutt overbelastning [*]
98: 98 - Annen skademekanisme [*]
99: 99 - Ukjent skademekanisme [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=2, text=Aktivitet ved skade, description=Angir den skadedes hovedaktivitet i skadeøyeblikket, eller den type situasjon den skadede var i., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: 1 - Inntektsgivende arbeid [Dersom ja; angi arbeidsgivers bransje]
2: 2 - Utdanning (også i SFO og barnehage) [Også skolefritidsordning(SFO) og i barnehage]
3: 3 - Sport, idrett, mosjon i utdanning [*]
4: 4 - Sport, idrett, mosjon i fritid [*]
5: 5 - Friluftsliv, jakt og fiske i fritid og i utmark [*]
98: 98 - Annen aktivitet [Som lek, hobby, hus- og hagearbeid (etc)]
99: 99 - Ukjent aktivitet [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=2, text=Arbeidsgivers bransje, description=Angis hvis aktivet ved skade er 1., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: 1- Jordbruk, skogbruk og fiske [*]
2: 2- Industri [*]
3: 3- Bygg- og anlegg [Bygge- og anleggsvirksomhet]
4: 4- Transport [*]
5: 5 - Helse og sosial [*]
98: 98 - Annen bransje [*]
99: 99 - Ukjent bransje [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0105], code=at0105, itemType=SLOT, level=2, text=Lokale registreringer, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0106], code=at0106, itemType=SLOT, level=2, text=Alvorlighet ved skade , description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.ais_scale.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0072], code=at0072, itemType=ELEMENT, level=2, text=Skadested, description=Skadestedet er det stedet hvor skadehendelsen oppsto eller startet. F.eks. bil som kjører ut for veien og havner i en elv – da er veien å betrakte som skadestedet. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Vei, gate, fortau, gang- , sykkelvei, trafikkulykke [Dvs. kjøretøy i bevegelse var innblandet (også sykkelvelt). Dersom ja: Fremkomstmiddel til den skadede (se nedenfor).]
 • 2 - Vei, gate, fortau, gang-, sykkelvei, ikke trafikkulykke [*]
 • 3 - Bolig inne [*]
 • 4 - Bolig ute. hage, gårdsplass, boligområde [*]
 • 5 - Jordbruksbedrift, skogbruk [*]
 • 6 - Institusjon, syke-, aldershjem [*]
 • 7 - Lekeplass [*]
 • 8 - Skole, barnehage, SFO [Benyttes for alle utdanningssteder (skole, høyskole, universitet, barnehage, etc.)]
 • 9 - Sport og idrettsområde (også på skole, universitet) [*]
 • 10 - Fri natur, utmark, hav, sjø og vann [Dersom ja, angi type fremkomstmiddel]
 • 98 - Annet skadested [*]
 • 99 - Ukjent skadested [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0102], code=at0102, itemType=ELEMENT, level=2, text=Skadekommune, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0136], code=at0136, itemType=SLOT, level=2, text=Detaljert om skadested, description=Bruke for å angi detaljer om skadested. F.eks. X- og Y-koordinat.., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0086], code=at0086, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fremkomstmiddel (vei), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Til fots [*]
 • 2 - Sykkel [*]
 • 3 - Moped [*]
 • 4 - Motorsykkel [*]
 • 5 - Personbil/varebil [*]
 • 6 - Lastebil [*]
 • 7 - Buss [*]
 • 8 - Trikk/tog/bane [*]
 • 9 - AVT/firhjuling [Også trehjuling, beltegående, uavhengig av slagvolum]
 • 98 - Annet spesifisert [*]
 • 99 - Ukjent [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0124], code=at0124, itemType=ELEMENT, level=2, text=Framkomstmiddel (utmark), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: 1- ATV/4-hjuling [*]
2: 2- Snøskuter [*]
3: 3- Vannskuter [*]
4: 4 - Sykkel [*]
5: 5 - Ski/snøbrett/mv [*]
98: 98 - Annet [*]
99: 99 - Ukjent [*]
, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]